Större förpackningsmängder än förut återvinns

1,3 miljoner ton förpackningar användes i Sverige 2011. 58 procent av dessa materialåtervanns och blev till nya förpackningar eller andra produkter, medan 23 procent gick till energiåtervinning. Sverige är jämförelsevis bra på att sopsortera förpackningar men når ännu inte de uppsatta målen i alla avseenden, visar Naturvårdsverkets siffror.

Nära 1,3 miljoner ton förpackningar uppkom i Sverige under år 2011, vilket är något mer än föregående år. 81 procent av dessa förpackningar återvanns (58 % som material och 23 procent som energi). Både återvunnen total och andel till material ökade något jämfört med år 2010. Materialåtervinningen är liksom tidigare högst för glasförpackningar med 92 procent.

Ett mål nås mer än väl – men andra inte

För förpackningar av papper, papp, kartong och wellpapp är det nationella målet att producenterna ska samla in och materialåtervinna 65 procent. Målet klaras med god marginal eftersom 76 procent materialåtervanns under 2011.

Flera av de andra materialslagen lyckas inte lika bra. 28 procent av plastförpackningarna materialåtervinns, vilket är bättre än tidigare, men under målet på 30 procent. Materialåtervinningen av metallförpackningar är på 69 procent, strax under det nationella målet 70 procent. Siffrorna för små dryckesflaskor (PET) visar en tillbakagång. Totalt samlades 84 procent av PET-flaskorna in, men målet är 90 procent.

– Förklaringen är att människor som är ute och rör på sig tenderar att vara bekväma och slänger små dryckesflaskor i vanliga papperskorgar så de inte materialåtervinns trots panten, säger Staffan Ågren som håller i statistiksammanställningen på Naturvårdsverket.

Återvinningen måste öka

Sammantaget visar siffrorna att utbytet av producentansvaret för förpackningar är gott och fortsätter att leda åt rätt håll, men mängden som återvinns kan fortfarande ökas. Avfallet är en resurs som samhället behöver bli bättre på att ta tillvara. – Sverige kommer att få svårare att klara flera av miljömålen om vi inte ökar materialåtervinningen, säger Staffan Ågren. Allra viktigast är framförallt att förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt.

Mer om Naturvårdsverkets siffror över hur mycket förpackningar som producenterna samlat in och återvunnit år 2011 samt annan avfallsstatistik finns på naturvårdsverket.se/avfallsstatistik.

Staffan Ågren, handläggare, 010-698 13 05, staffan.agren@naturvardsverket.se

Christina Jonsson, handläggare, 010-698 14 92, christina.jonsson@naturvardsverket.se

Lotti Göransson Uhrnell, presskontakt, 010-698 13 00, lotti.goransson.uhrnell@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.

Dokument & länkar