Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

I dag presenterar Naturvårdsverket årets uppföljning av miljökvalitetsmålen.  Nytt för i år är att vi på ett tydligare sätt tar hänsyn till om tillräckliga miljöinsatser är beslutade. Skyddande ozonskikt kan nås och Säker strålmiljö kan till stora delar nås med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till idag.  

Nydanande förbättringar för Sveriges miljö har skett de senaste decennierna och utvecklingen har varit klart positiv sett i ett längre tidsperspektiv. Trots det kvarstår en stor miljöskuld. Inom många områden finns styrmedel på plats och miljöarbetet rullar på. Många sektorer och olika aktörer är engagerade, inte minst näringslivet. Men det går för långsamt för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås till år 2020.

Bedömningsgrund
2012 års bedömningar tar fasta på faktiska förutsättningar att nå målen. Det gör att årets bedömningar skiljer sig från föregående år. Tidigare tolkades möjligheten att nå det önskade miljötillståndet friare i och med att myndigheterna i sina bedömningar räknade in möjligheterna att skapa förutsättningar i form av styrmedel och åtgärder. Med det nya sättet att bedöma kommer beslut och åtgärder inom politiken och i olika sektorer framgå tydligare i bedömningarna av om miljökvalitetsmålen nås.

― Miljösituationen går att påverka. Framgångsrika satsningar i miljöarbetet och beslut om nya miljöinsatser kommer att kunna återspeglas i mer positiva bedömningar, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Fördjupad utvärdering
Naturvårdsverket kommer i juni att redovisa en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Utvärderingen kommer att innehålla ett mer omfattande underlag om miljökvalitetsmålen och generationsmålet, samt om miljöarbetet nationellt, regionalt och lokalt. I denna kommer vi även att utveckla en samlad bedömning och analys och särskilt se till de områden där ytterligare åtgärder behövs.

Samverkan
Miljöarbetet i Sverige bedrivs av många olika aktörer – nationella myndigheter, länsstyrelserna, kommuner, företag, miljöorganisationer och enskilda verksamhetsutövare. Ansvaret för uppföljning av miljökvalitetsmålen vilar i huvudsak på Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna och sju andra myndigheter med ansvar för miljökvalitetsmål. Totalt medverkar ett trettiotal myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

Hela uppföljningen presenteras på miljömål.se
Läs mer om årlig uppföljning
Läs mer om ny bedömningsgrund
Kontaktuppgifter till målansvariga

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Wahlström, handläggare, 010-698 14 51, ann.wahlstrom@naturvardsverket.se
Eva Thörnelöf, chef för Avdelningen för analys och forskning
, 010-698 12 40, eva.thornelof@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.