Årsstämma i NCC AB den 4 april 2012

Den 4 april 2012 håller NCC AB årsstämma på Grand Hôtel, Vinterträdgården i Stockholm. Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med 10,00 (10,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår onsdagen den 11 april 2012 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB måndagen den 16 april.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas till sju ordinarie ledamöter med omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum samt nyval av Olof Johansson och Sven-Olof Johansson. Marcus Storch har efter 14 år i NCC AB:s styrelse avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Billing.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 300 000 SEK, fördelat med 750 000 SEK till styrelsens ordförande och 425 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisorer i bolaget föreslås omval av det registrerade revisonsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget väljs till och med utgången av årsstämman 2013.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2011, i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet och arbetsmiljö, föreslås för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av bifogad kallelse. Om LTI 2012 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2012 föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 303 620 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2012.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att rederirörelse och varuhusrörelse utgår ur bolagets verksamhetsbeskrivning.

Aktieägare, som representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget, föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson och Thomas Eriksson, vd Swedbank Robur AB samt nyval av Johan Ståhl, förvaltare, Lannebo Fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument eller på http://www.ncc.se/arsstamma2012

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

 

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars, 2012, kl. 07.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på

53 Mdr SEK och 17 500 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar