NCC:s årsstämma 2011

Vid dagens årsstämma i NCC togs beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bemyndigande om överlåtelse av aktier. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2010 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 10,00 (6,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 18 april 2011. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 21 april 2011.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén, Marcus Storch och Christoph Vitzthum. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen höjdes med sammanlagt 325 000 SEK och beslutades utgå med totalt 2 775 000 SEK, fördelat på 650 000 SEK till styrelsens ordförande och 425 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och som nya ledamöter valdes Thomas Ehlin, direktör, Corporate Governance, Nordeas fonder och Thomas Eriksson, vd Swedbank Robur AB.

Stämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2010 i allt väsentligt ska fortsätta att tillämpas.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, få överlåta de aktier som bolaget för närvarande innehar, d.v.s 21 138 aktier av serie B. Överlåtelse ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 kl.18.45.

För frågor, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör, NCC AB, +46 (0)70-398 42 09.
Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC AB, +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation inklusive mediarelationer NCC AB, +46 (0)8 585 522 46,+46 (0)70 817 8711

NCC presstelefon: 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar