NCC:s årstämma 2012

Vid dagens årsstämma i NCC togs beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, utökning av antalet stämmovalda styrelseledamöter, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2011 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till onsdagen den 11 april 2012. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske måndagen den 16 april 2012.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulf Holmlund, Ulla Litzén och Christoph Vitzthum. Till nya styrelseledamöter valdes Olof Johansson och Sven-Olof Johansson. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 300 000 SEK, fördelat på 750 000 SEK till styrelsens ordförande och 425 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2013.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och Thomas Eriksson, vd Swedbank Robur AB samt Johan Ståhl (nyval), förvaltare, Lannebo Fonder AB.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2011 ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter till för VD 40 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2012) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, enligt de villkor som meddelats i kallelsen till stämman.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2012 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 303 620 B-aktier till deltagarna i LTI 2012. Återköpen ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslöt om ändring av § 3 i bolagsordningen, vilket innebär att rederirörelse och varuhusrörelse utgår ur bolagets verksamhetsbeskrivning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Thorné, tf kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 523 46, 070 214 77 27
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35
Magnus Jonsson, Kommunikationschef extern kommunikation och mediarelationer NCC AB, 08 585 52246

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012, kl. 19:15 .

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar