NCC:s årstämma 2013

Vid dagens årsstämma i NCC togs beslut om bland annat utdelning, styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant utdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 12 april 2013. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 17 april 2013.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2012 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Ulla Litzén, Olof Johansson, Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 075 000 SEK, fördelat på 825 000 SEK till styrelsens ordförande och 450 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter.

Till revisor i bolaget omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2014.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) samt nyval av Marianne Nilsson, vice vd Swedbank Robur AB och Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder.

Årsstämman beslutade att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2012 ska fortsätta att tillämpas med följande justering. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter till för VD 40 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2013) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, enligt de villkor som meddelats i kallelsen till stämman.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2013 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 303 620 B-aktier till deltagarna i LTI 2013. Återköpen ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar