NCC:s omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

NCC tillämpar den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari 2013. Den viktigaste förändringen innebär att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden som NCC tidigare tillämpat tas bort.

Ingående balanser för 2013 och rapporterade siffror för 2012 har räknats om för att möjliggöra en jämförelse. Effekterna av omräkningen på NCC:s finansiella rapporter och nyckeltal för helåret 2012 redovisas i bifogad bilaga.

Den förändrade standarden innebär att nuvärdet av förmånsbestämda pensionsplaner och det verkliga värdet av förvaltningstillgångar för pensioner redovisas som en nettopensionsavsättning. Den redovisade pensionsavsättningen kommer efter ändringen att löpande motsvara den verkliga nettoförpliktelse som NCC har för pensioner.

Redovisningen av alla förändringar i fonderade pensionsplaner ska ske direkt i resultaträkningen och i övrigt totalresultat. Förändringar i pensionsåtaganden och förvaltningstillgångar som härrör sig till förmånsbestämda pensionsplaner, bland annat erfarenhetsbaserade justeringar och/eller förändringar i aktuariella antaganden ska presenteras i övrigt totalresultat. Löpande kostnader som förmåner intjänade under perioden, räntekomponenten samt avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i resultaträkningen. Vidare förändras beräkningen av förväntad avkastning i och med att diskonteringsräntan för pensionsåtagandet används även vid denna beräkning.

Alla historiska oredovisade aktuariella vinster och förluster, inklusive effekt av särskild löneskatt kommer att föras mot eget kapital, netto efter skatt. Det innebär att eget kapital per 2012-12-31 minskar med 1 340 MSEK. Resultat efter finansnetto för 2012 ökar med 15 MSEK. Rörelseresultatet  minskar med 18 MSEK, vilket är en effekt av att redovisningen av räntekostnader och avkastning på pensionsskulder och -tillgångar inte längre redovisas inom rörelseresultatet. Finansnettot förbättras med 33 MSEK och periodens resultat efter skatt ökar med 11 MSEK. Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet förutom vissa omklassificeringar.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar