Ny strategi för lönsam tillväxt i NCC

Läs original

NCC:s nya strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4 procent under strategiperioden 2016-2020.

Det framkommer vid NCC:s kapitalmarknadsdag på torsdagen.

– Vi ser att renodlade specialiserade bolag har större möjligheter till tillväxt och lönsamhet.  Med vår nya specialiserade nordiska organisation blir vi effektivare och ökar lönsamheten. Samtidigt räknar vi med att växa genom att satsa på segment med tillväxtpotential så som stora infrastrukturprojekt och renovering.  Genom att lyckas med detta skapar vi förutsättningar för att investera i ytterligare tillväxt, exempelvis genom förvärv, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

För strategiperioden 2016-2020 har NCC (exklusive Housing) satt upp följande strategiska mål för koncernen:

 • Uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent under strategiperioden

 • 5 procent genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under strategiperioden

 • Årlig avkastning på eget kapital efter skatt om minst 20 procent

 • Nettolåneskuld mindre än 2,5 gånger EBITDA

 • Soliditet på minst 20 procent

 • Halvering av olycksfallsfrekvensen till 2020 (jämfört med utfall 2015)

 • Halvering av NCC:s koldioxidutsläpp till 2020 (jämfört med utfall 2015)

Utdelningspolicy: minst 40 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande finansiella mål:

 • Industri (NCC Industry): Rörelsemarginal på minst 4 procent och genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden

 • Bygg och anläggning (NCC Building och NCC Infrastructure): Rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år

 • Utveckling (NCC Property Development): Rörelsemarginal på minst 10 procent och genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden

Utgångspunkten för den nya strategin är NCC:s vision om att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC har identifierat fem megatrender som kommer att förändra bygg- och fastighetsbranschen: urbanisering, globalisering, hållbarhet, konkurrens om de bästa talangerna och nya teknologier. Dessa trender öppnar för möjligheter inom såväl lönsamhet som tillväxt.

NCC:s avsikt är att realisera denna potential baserat på en vidareutveckling av våra nuvarande styrkor, där bred geografisk förankring, god kompetens inom de förväntade tillväxtsegmenten på hus- och anläggningsmarknaden samt stark position nära kund i värdekedjan, är till NCC:s fördel.

De nödvändiga strategiska initiativen för att nå ambitionsnivån sammanfattas i tre ”Must Win Battles” (MWB).

 • Operational excellence: NCC ökar fokus på kompetensförstärkning för att stärka NCC:s position nära kund, effektiviserade arbetssätt och processer enligt LEAN-principer samt förbättrat stöd för ett digitaliserat informationsflöde.

 • Market Excellence: NCC ser en stor potential i att växa inom anläggnings- och renoveringssegmenten, genom att sälja hållbara livscykelerbjudanden och genom att agera tidigt i marknaden med införsäljning av lösningar.

 • Investment Initiatives: Givet att NCC genom den nya strategin ökar lönsamheten och tillväxten, skapas ett investeringsutrymme för tillväxt genom investeringar i till exempel företagsförvärv, OPS-projekt och projektutveckling.

I syfte att öka förutsättningarna för lönsam tillväxt inför NCC, som tidigare presenterats, en ny nordisk organisation från årsskiftet. Kostnaderna för omorganisationen bedöms uppgå till 200 MSEK, varav cirka 100 MSEK bedöms belasta NCC:s resultat i det fjärde kvartalet 2015 och resterande belopp löpande under 2016. Omorganisationen medför kostnadsbesparingar om cirka 200 MSEK per år men bidrar framförallt till ökad omsättning och lönsamhet under strategiperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC AB, 070 527 31 31

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

Anna Trane Press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015, kl. 07:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar