Rörelseresultat på ca 75 MSEK förväntas i Altima för 2003

Rörelseresultat på ca 75 MSEK förväntas i Altima för 2003 Altima, som kommer att delas ut till NCCs aktieägare under december månad, beräknas göra ett rörelseresultat på cirka 75 MSEK för 2003, att jämföra med 171 MSEK proforma 2002. Det framgår av det prospekt som tagits fram i samband med utdelningen av Altima och som börjar distribueras till NCCs aktieägare i slutet av denna vecka. Bakgrunden till det sämre resultatet är att uthyrningsmarknaden påverkats av en kraftig volymnedgång som följd av en lägre aktivitet av nybyggnationer. NCCs fokusering på sin kärnverksamhet och att prioritera lönsamhet framför volym har också bidragit till en minskad volym för Altima. Under 2003 har Alima genomfört ett rationaliseringsprogram med kostnadsbesparingar som på årsbasis beräknas till 45-50 MSEK före skatt. 20-25 MSEK förväntas påverka resultatet för 2003. Hela effekten förväntas uppnås under 2004. "Vi har skapat en bättre plattform för 2004 genom effektiviseringar och därmed sänkt kostnadsnivån. Jag bedömer att vi är väl positionerade inte minst mot bakgrund av en geografisk bredd med verksamhet i de nordiska länderna samt i de växande marknaderna i Baltikum och St. Petersburg. Vi kommer att stärka vår lokala position för att nå ut till nya kundgrupper med hjälp av en successiv expansion av distributionsnätet. Expansionen avses ske med internt genererade medel", skriver Altimas VD Mikael Öberg i prospektet. Altimas rörelseresultat, som självständigt bolag utanför NCC-koncernen, uppgick för perioden januari-september till 50 (119 proforma) MSEK. För helåret 2003 förväntas ett rörelseresultat på cirka 75 (171 proforma) MSEK. I NCCs niomånadersrapport uppgick Altimas rörelseresultat, som dotterbolag till NCC, till 40 (109) MSEK. Skillnaden mellan Altima som dotterbolag till NCC och som självständigt bolag beror på fördelning av tillgångar i samband med utdelningen vilket gör att Altimas resultat belastats av avskrivningar på dessa. Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till 16 (61 proforma) MSEK. Omsättningen uppgick till 934 (1 023 proforma) MSEK. Trots vikande volym uppvisade Altima ett positivt kassaflöde för perioden på 97 (7 proforma) MSEK. Forts. Altima hade per 30 september en balansomslutning på 1 288 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 533 MSEK. En fullständig delårsrapport för Altima som självständigt bolag återfinns i prospektet som tillsänds alla aktieägare i NCC. För den som inte är aktieägare i NCC finns prospektet tillgängligt via www.altimagroup.com, www.ncc.info, www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden samt kan rekvireras på Handelsbankens bankkontor i Sverige, från och med slutet av vecka 48. Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt till utdelning av Altima är den 9 december. Avstämningsdag har fastställts till 12 december och första dag för handel med Altima-aktien på Stockholmsbörsen är den 16 december. Ytterligare information: Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 42 09. Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar