Bokslutskommuniké 2012

Stabilt avslut på ett tufft 2012

Kvartal 4

 • Orderingången var 734,8 Mkr (514,4), vilket justerat är en ökning med 5,5%*.
 • Omsättningen var 762,9 Mkr (587,2), vilket justerat är en minskning med 7,9% *.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 73,9 Mkr (59,8), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 9,7% (10,2).
 • Rörelseresultatet var 70,1 Mkr (59,8), vilket gav en rörelsemarginal på 9,2% (10,2).
 • Resultat efter skatt var 47,1 Mkr (45,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,02 kr (3,87).

Helåret

 • Orderingången var 2 230,0 Mkr (2 024,5), vilket justerat är en minskning med 2,1%*.
 • Omsättningen var 2 272,6 Mkr (2 000,9), vilket justerat är en minskning med 0,5%*.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader var 191,8 Mkr (167,0**), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,4% (8,3).
 • Rörelseresultatet var 175,6 Mkr (140,5), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7% (7,0).
 • Resultat efter skatt var 117,1 Mkr (86,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 10,00 kr (7,41).
 • Styrelsen föreslår utdelning på kr 4,00 (3,25) per aktie

*) justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar
**) justerat för rearesultat vid avyttring av dotterbolag

VD-ord
”Orderingången växte organiskt med 5,5% i fjärde kvartalet samtidigt som den sekventiella utvecklingen var stark mellan Q3 och Q4. Vinst och vinstmarginal har kontinuerligt förbättrats. Även det nyligen förvärvade EFT har haft god utveckling i kvartalet, speciellt avseende lönsamhetsnivån där en gynnsam mix påverkat kvartalet positivt.
För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och förbättra produktionsstrukturen, kommunicerade vi i mitten av januari 2013 att vi inlett förhandlingar om att avveckla tillverkningen vid koncernens fabrik i Danmark. Avsikten är att flytta tillverkningen till koncernens anläggningar i Polen och Tyskland ”
Sven Kristensson, VD

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer: 556576-4205

Denna information, av typen delårsrapport, är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2013 kl 08.00.

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar