Delårsrapport januari–mars 2013

Svagt kvartal framförallt i Europa

  • Orderingången var 683,2 Mkr (493,7), vilket justerat är en minskning med 1,7%*).
  • Omsättningen var 614,5 Mkr (505,9), vilket justerat är en minskning med 10,3%*).
  • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 16,7 Mkr (36,7), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 2,7 % (7,3).
  • Rörelseresultatet var -3,8 Mkr (29,8), vilket gav en rörelsemarginal på -0,6 % (5,9).
  • Rörelseresultatet har belastats med 20,0 Mkr i omstrukturerings-kostnader (5,0) och med 0,5 Mkr i förvärvskostnader (1,9).
  • Resultat efter skatt var -8,2 Mkr (18,7).
  • Resultat per aktie var -0,70 kr (1,60).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv

   
VD-ord

”Under första kvartalet har vi sett en fortsatt besvärlig marknad i Europa. Ekonomisk och politisk osäkerhet gör att investeringsbeslut hos våra kunder försenas och hålls tillbaka. Americas präglas av en underliggande positiv utveckling där dock beslutsprocesserna för större investeringar fortsatt tar lång tid. Asia Pacific har under kvartalet haft en gynnsam utveckling vad avser orderingången. Detta förväntas fortsätta kommande kvartal.

Beslutade aktiviteter – stängningen av fabriken i Assens, idrifttagande av den nya fabriken i Thailand och förvärvet av EFT, vilket minskar vårt beroende av Europa – avser att balansera ovan nämnda utveckling och kommer att stärka Nedermans position och konkurrensförmåga. Vi fokuserar även fortsättningsvis på att öka effektiviteten, speciellt i vår europeiska organisation.”

Sven Kristensson, CEO
    

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO                                           Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00                                               Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com                  e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer 556576-4205

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 kl 16.00.

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera