Delårsrapport kvartal 1 januari – mars 2017

  • Orderingången var 731,1 Mkr (738,8), vilket justerat för valuta är en minskning på 4,8% jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 760,6 Mkr (724,7), vilket justerat för valuta är en ökning på 1,0% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 48,8 Mkr (30,8), vilket gav en rörelsemarginal på 6,4% (4,3).
  • Resultat efter skatt var 31,9 Mkr (20,1).
  • Resultat per aktie var 2,73 kr (1,72).

VD-ord

”Nederman hade en god försäljningsutveckling under årets första kvartal. Omsättningen växte till 760,6 miljoner kronor (724,7). Även lönsamheten stärktes under kvartalet med ett rörelseresultat som uppgick till 48,8 miljoner kronor (30,8), motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 procent (4,3). Den positiva utvecklingen av omsättningen uppnåddes genom god tillväxt inom EMEA och APAC, medan utvecklingen i Americas var betydligt svagare. Lönsamheten stärktes framför allt i EMEA och APAC. Orderingången för koncernen som helhet minskade något till 731,1 miljoner kronor (738,8).

Den europeiska marknaden är fortsatt stabil och präglas av en försiktig optimism. I Americas kännetecknas marknadsläget fortsatt av stor osäkerhet med utdragna beslutsprocesser, även om det finns positiva undertoner i USA. I Kanada och Mexiko har osäkerheten ökat kring den amerikanska administrationens intentioner, bland annat vad gäller en eventuell omförhandling av handelsavtalet NAFTA. Det osäkra läget i regionen förväntas bestå under ytterligare några kvartal.

Vår största utmaning utgörs fortsatt av osäkerheten kring försäljningen av stora projekt i USA och Kina. Efterfrågan i USA har påverkats av en nedgång i industriproduktionen under 2016. I Kina ser vi en lägre ekonomisk aktivitet som begränsar antalet stora investeringar och den ekonomiska utvecklingen i landet är fortsatt svår att bedöma. Långsiktigt ser dock Nederman framtida affärsmöjligheter i Kina tack vare en ökad miljömedvetenhet.

I Americas var utvecklingen överlag svag på samtliga marknader, medan många länder i EMEA hade en god tillväxt. Med undantag av Kina utvecklades flertalet marknader i APAC positivt i kvartalet. Tillväxten var särskilt markerad i Indien och Australien. I Australien har affärsklimatet förbättrats under senare tid med stigande optimism inför framtiden.

Sammantaget var årets första kvartal ett bra kvartal för Nederman med god utveckling av såväl omsättning som lönsamhet.” 

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telephone: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telephone: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april, 2017 kl. 16:00 CET.

Fakta om Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från kompletta lösningar, installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i ett 50-tal länder. Utveckling och tillverkning sker vid egna anläggningar i 11 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1800 anställda.

Läs mer på www.nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar