Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 23 april 2012 kl.16.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, 251 10 Helsingborg.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen den 17 april 2012.
  • dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast tisdagen den 17 april 2012, kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

  • på Nedermans hemsida www.nederman.com
  • per e-post: arsstamma@nederman.se
  • per telefon: 042-18 87 00
  • per post: Nederman Holding AB (publ), ”Årsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på Nedermans hemsida, www.nederman.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 17 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
    a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
    b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
    c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen, lönesättningskommittén och revisorerna.
12. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Beslut rörande valberedningen.
16. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 9 b på dagordningen)
För verksamhetsåret 2011 föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna om 3,25 kr per aktie. Utbetalningsdag är onsdagen den 2 maj 2012 och avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 26 april 2012.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 10-13)
Valberedningen har följande förslag:
• Styrelsens ordförande Jan Svensson väljs till ordförande vid årsstämman 2012.
• Antalet styrelseledamöter skall vara sju.
• Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 vardera till övriga årsstämmovalda ledamöter förutom Verkställande Direktören.
• Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
• Omval av Jan Svensson som styrelseordförande.
• Omval av styrelseledamöterna Gunnar Gremlin, Eric Hielte, Per Borgvall, Lotta Stalin, Ylva Hammargren och Sven Kristensson.
• Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013 (med den auktoriserade revisorn Dag Kjellqvist som huvudansvarig tills vidare).

 Förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att samma principer som beslutades på Årsstämman 2011 tillämpas även för 2012 med undantag för pensionsplanen för den Verkställande Direktören, d.v.s.: fast lön utgår för fullgott arbete. Därutöver finns möjlighet till rörlig ersättning som kopplas till bolagets resultat och kapitalbindning.

Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 30–50 procent av årslönen beroende på individens befattning i bolaget. För Verkställande Direktören är pensionsplanen premiebestämd med en årspremie motsvarande 35 procent av den årliga grundlönen vilket är en förändring från tidigare 30 %. För övriga ledningen följer pensionsbetalningarna den avtalsenliga kollektivplanen ITP med undantag för två medlemar där pensionsinbetalning sker med 8 basbelopp per år respektive maximal 30 % av grundlönen.

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida äger Verkställande Direktören rätt till motsvarande 18–24 månadslöner (de sista sex månaderna med förbehåll för ny anställning). För övriga ledningen gäller tolv månaders uppsägningstid vid en uppsägning från bolagens sida, och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning. Det finns inget avtal mellan styrelsens medlemmar eller ledande befattningshavare och Nederman eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att deras uppdrag har avslutats. Inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger för närvarande till styrelsen eller bolagsledningen. Nedermans koncernledning består av sju personer (inklusive Verkställande Direktören).

Förslag till instruktion för valberedningen (punkt 15)
Tillsättande av valberedning: Styrelsens ordförande skall ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts. Ingen av dessa tre representanter bör vara någon av styrelsens ledamöter. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse representant till valberedningen så går rätten vidare till i storleksordning nästa aktieägare. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen så beslutar, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten, eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp. Om ägarförhållandena i bolaget ändras innan valberedningen har slutfört sitt arbete, skall valberedningen äga rätt att ändra i valberedningens sammansättning på det sätt som man finner lämpligt.

En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande, dock inte styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag m.m.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor, samt i förekommande fall, val av revisorer. Information av valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader i samband med arbetet i valberedningen skall bäras av bolaget efter beslut i valberedningen.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida och skickas till de aktieägare som så begär.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 11 715 340.

Program
15.00 Registrering påbörjas
15.30 Stämmolokalen öppnas
16.00 Stämman börjar

Välkomna

Helsingborg i mars 2012
Styrelsen
Nederman Holding AB (publ)

Närmare upplysningar lämnas av

Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

Stefan Fristedt, CFO Nederman
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.se

Faktaruta Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1450 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar