Delårsrapport för januari - mars 1999

Delårsrapport för januari - mars 1999 * Faktureringen ökade med 12% till 191 Mkr (170). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 Mkr (7). * Försäljningsbolag etableras i Singapore/Malaysia. * Fortsatta framgångar inom teleutrustningsindustrin. * Tillväxten i Nordamerika fortsätter. Marknad och försäljning Nefabkoncernens fakturerade försäljning för de första tre månaderna 1999 uppgick till 191 Mkr (170), en ökning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive företagsförvärv uppgick ökningen till 6%. Orderingången uppgick till 194 Mkr (170). Affärsområde NEFAB ExPak För det största affärsområdet NEFAB ExPak ökade faktureringen för de första tre månaderna med 12% till 143 Mkr (128). Affärsområdet svarar för cirka 75% av faktureringen. Den största tillväxten noteras i Nordamerika, där faktureringen ökade med 33%. Den goda tillväxten är bland annat ett resultat av det samarbetsavtal som tecknats med teleutrustningsföretaget Nortel Networks under 1998. Efterfrågan från övriga kunder i Nordamerika har emellertid varit svagare än förväntat. Tillväxten på den tyska marknaden har varit god, där leveranser relaterade till produktion och lagring av de nya Euro-mynten är omfattande. Den finska marknaden växer också kraftigt, baserat på ett utvidgat samarbete med Nokia. Leveranser till kunder på spanska marknaden har minskat jämfört med samma period föregående år. Orsaken är en allmän avmattning av efterfrågan, kombinerat med att större projekt slutlevererats under 1998. Affärsområde NEFAB RePak Affärsområdet NEFAB RePaks fakturering ökade med 10% till 41 Mkr (37). Det nyförvärvade NEFAB LogPak ingår med 10 Mkr (0). Resterande delar av affärsområdet uppvisar en minskning med 6 Mkr. Affärsområdet svarar för drygt 20% av koncernens fakturering. Affärsområdet är känsligt för förändringar i konjunkturen. Under sämre konjunkturer är kunderna mindre benägna att fatta investeringsbeslut. Dessutom minskar behovet av ersättnings- och kompletteringsleveranser av förpackningar då produktionsvolymerna minskar. Konjunkturläget, i kombination med att ett större projekt på den svenska marknaden färdiglevererats under 1998, har samverkat till minskade volymer för affärsområdet. Marknadssegmenten teleutrustnings- och fordonsindustri Segmentet teleutrustningsindustri fortsätter att utvecklas väl. Faktureringen ökade med 20% till 72 Mkr (60) och svarar därmed för 38% av koncernens omsättning. Ericsson är den största kunden inom segmentet. Leveranserna till bland annat Alcatel, Nokia och Nortel ökar successivt. Nefab levererar till teleutrustningsindustrin på flertalet geografiska marknader och etableringarna i Kina och Brasilien söker sitt kundunderlag främst inom detta segment. För segmentet fordonsindustri uppgick faktureringen till 17 Mkr (22) och utgör därmed 9% av koncernens omsättning. Nefab levererar till ett antal av de ledande företagen inom fordonsindustrin. Expansionen i Kina och Brasilien Bolaget i Kina är nu inne på sitt andra verksamhetsår. Första kvartalets fakturering uppgick till drygt 3 Mkr. Faktureringen förväntas öka, för att nå break-even-nivå under slutet av 1999. Marknadsarbetet är i första hand inriktat mot företag inom teleutrustningsindustrin, såväl de stora internationella aktörerna som inhemska företag. Den enskilt största kunden är Nokia. Utvecklingspotentialen på den kinesiska marknaden bedöms vara stor. Försäljningen i Brasilien utvecklades tillfredsställande fram till årsskiftet, men har på grund av den ekonomiska oron i landet drabbats av en tillfällig, men kraftig, nedgång. Den brasilianska valutan släpptes fri i mitten av januari och rasade under en månad kraftigt, med stora återverkningar på landets ekonomi. Oron i landet har medfört en försening i Nefabprojektet med ungefär sex månader. Deprecieringen av valutan har inneburit en ökad skuldbörda för bolaget, med stigande finansiella kostnader som följd. Den senaste tiden har valutan stabiliserats något och aktiviteten på marknaden ökat. Marknadspotentialen bedöms som stor. Nefab har utsetts som huvudleverantör av transportförpackningar till teleutrustningsföretaget NEC och leveranserna har redan påbörjats. Break-even-nivå förväntas dock inte uppnås förrän under år 2000. Etablering i Singapore/Malaysia Beslut har fattats om etablering av ett försäljningsbolag i Singapore, för bearbetning av marknaderna i Singapore och Malaysia. Marknaden har tidigare bearbetats via återförsäljare sedan 1994. I samband med etablering av fabriken i Kina har marknadsansträngningarna intensifierats och Nefab levererar för närvarande förpackningar till kunder i området till ett värde motsvarande cirka 5 Mkr årligen. En av de största kunderna är Ericsson i Kuala Lumpur. Etableringen kommer att ske i samarbete med en lokal partner, varvid Nefabs andel av bolaget utgör 60%. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick för första kvartalet till 1 Mkr (7). Verksamheten i Brasilien belastar resultatet med cirka 5 Mkr, varav drygt 2 Mkr härrör från kursförluster på lån i utländsk valuta. Utvecklingen inom affärsområdet NEFAB RePak påverkar resultatet negativt i jämförelse med föregående år. Verksamheten i Nordamerika uppvisar en god faktureringstillväxt, men ännu har ett tillfredsställande resultat ej uppnåtts. Tidigare års satsningar, såväl på nya som på etablerade marknader, har medfört en högre kostnadsnivå. Kostnadsökningen har under första kvartalet avstannat. Vinsten per aktie var för perioden negativ, jämfört med föregående år då den uppgick till 0,39 kr. Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 4,9% (11,2). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 10 Mkr (18), varav merparten avser maskiner och inventarier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 mars till 44,5% (52,3). Eget kapital per aktie utgjorde 32,29 kr (34,07). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 64 Mkr (78). Utsikter för helåret 1999 Faktureringen förväntas fortsätta att öka, främst inom segmentet teleutrustningsindustri. Belastningen från expansionsprojekten, framförallt i Brasilien, är fortfarande påtaglig, men bedöms minska under året. Investeringarna kommer att bli väsentligt lägre än under föregående år. För 1999 i sin helhet bedöms resultatet efter finansiella poster bli bättre än 1998. Resultaträkningar i 9901-9903 9801-9803 9804-9903 9801-9812 sammandrag (Mkr) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning 191 170 768 747 Kostnad för sålda -143 -123 -567 -545 varor Bruttoresultat 48 47 201 202 Försäljningskostnader -26 -22 -104 -101 Administrationskostnad -17 -17 -76 -76 er Rörelseresultat 5 8 21 25 Finansnetto -4 -1 -5 -3 Resultat efter 1 7 16 22 finansiella poster Skatt -3 -4 -15 -16 Årets resultat -2 3 1 6 Avskrivningar ingår 9 7 34 32 med Balansräkningar i 990331 980331 981231 sammandrag (Mkr) Anläggningstillgångar 241 207 247 Omsättningstillgångar 266 243 275 Eget kapital 223 235 233 Avsättningar 26 18 26 Långfristiga skulder 140 72 131 Kortfristiga skulder 118 125 132 Balansomslutning 507 450 522 Varav räntebärande 148 88 142 skulder Finansieringsanalyser 9901-9903 9801-9803 9801-9812 (Mkr) Rörelseresultat 5 8 25 Avskrivningar, 2 1 16 finansnetto och skatter Kassaflöde från den 7 9 41 löpande verksamheten Förändringar i -15 -17 -34 rörelsekapital Nettoinvestering i -10 -18 -84 anläggningstillgångar Kassaflöde efter -18 -26 -77 investeringar Utdelning - - -10 Finansiering 8 16 84 Förändring av likvida -10 -10 -3 medel Nyckeltal 9901-9903 9801-9803 9804-9903 9801-9812 Rörelsemarginal, % 2,2 4,8 2,7 3,3 Vinstmarginal, % 0,3 4,2 2,0 3,0 Räntabilitet på eget Neg 4,6 0,4 2,5 kapital, % Räntabilitet på totalt 3,6 8,0 5,1 6,1 kapital, % Räntabilitet på 4,9 11,2 7,0 8,5 sysselsatt kapital, % Soliditet, % 44,5 52,3 44,5 45,1 Medeltal anställda 848 780 822 805 Nettoinvesteringar, Mkr 10 18 76 84 Data per aktie Vinst per aktie full Neg 0,39 0,13 0,86 skatt, kr Eget kapital per aktie, 32,29 34,07 32,29 33,68 kr Antal aktier vid 6.907 6.907 6.907 6.907 periodens utgång, tusen st Börskurs på balansdagen 59,50 131 59,50 85 För definitioner, se årsredovisning för 1998. Kommande rapporter Delårsrapport juni 1999 25 augusti 1999 Delårsrapport september 1999 3 november 1999 För vidare information, kontakta Lars-Åke Rydh, tel. 070-5924570. Jönköping 1999-05-06 Lars-Åke Rydh Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Fakta om Nefab Förpackningsföretaget Nefab, grundat 1949 i Hälsingland, är marknadsledande inom området skivmaterialbaserade transportförpackningar. Nefab är verksamt inom två affärsområden - NEFAB ExPak (vikbara exportförpackningar) och NEFAB RePak (returförpackningar). Kunderna utgörs av ledande internationella industrikoncerner, främst inom teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har tillverkningsenheter i nio länder - Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Spanien, USA, Kanada, Kina och Brasilien. Produkterna säljs genom egna bolag i sjutton länder - i tillverkningsländerna samt i Norge, Danmark, Finland, Holland/Belgien, Italien och Singapore/Malaysia. Genom samarbetsavtal med lokala företag marknadsförs Nefabprodukter i Schweiz, Österrike, Polen, Portugal, Irland, Japan, Sydkorea och Australien. Nefab har också en egen inköpsorganisation i Ryssland, där den viktigaste råvaran plywood upphandlas. Nefab-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Nefab AB (publ) Östra Storgatan 20 . P O Box 2184 . SE-550 02 Jönköping . Sweden Telephone +46(0)36-345050 . Telefax +46(0)36-150444 . Organization No. 556226-8143 Homepage: www.nefab.se . E-mail: info@nefab.se The registered office of the board of directors is in Ovanåker, Sweden Diagram Diagram 1 Mkr % Norden 83,1 43,6 Nordamerika 26,4 13,5 Frankrike 18,5 9,7 Tyskland 17,7 9,3 Spanien 13,8 7,2 England 13,3 6,9 Benelux 8,3 4,3 Övriga 9,7 5,5 Summa 190,8 100,0 Diagram 2 96/1 96/2 96/3 96/4 97/1 97/2 97/3 97/ 98/ 98/ 98/ 98/ 99/ 4 1 2 3 4 1 Fakt 140, 139, 132, 147, 153, 174, 159, 176 170 182 187 206 190 . 8 7 7 6 5 5 3 ,7 ,2 ,6 ,7 ,5 ,8 per kv. Fakt 550, 549, 557, 560, 573, 608, 635, 664 680 688 717 746 767 . 8 5 3 9 6 4 0 ,0 ,7 ,7 ,1 ,9 ,6 Rull . 4 kv. Diagram 3 96/ 96/ 96/ 96/ 97/ 97/ 97/ 97/ 98/ 98/ 98/ 98/ 99/ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Resultat per 12, 12, 12, 12, 13, 16, 14, 11, 7,1 5,9 8,8 0,3 0,7 kv. 3 7 1 9 8 6 7 6 Res. 46, 48, 48, 50, 51, 55, 58, 56, 50, 39, 33, 22, 15, rullande 4 3 1 2 0 5 4 0 8 0 4 4 1 7 kv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010529BIT00220/bit0001.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar