Delårsrapport för januari - september 1999

Delårsrapport för januari - september 1999 * Faktureringen ökade med 12% till 604 Mkr (540). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24 Mkr (22). * Resultatet efter finansiella poster för helåret 1999 bedöms innebära en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. * Break-even i Kina. * Tillväxten i Nordamerika fortsätter. Ökning med 30%. * Fortsatta framgångar inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen ökade med 29%. Tredje kvartalet 1999 Nefabkoncernens fakturerade försäljning uppgick under tredje kvartalet till 205 Mkr (187), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången uppgick till 206 Mkr (163). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 15 Mkr (9). För de första nio månaderna 1999 uppgick faktureringen till 604 Mkr (540), vilket är en ökning med 12%. Exklusive förvärvet av NEFAB LogPak utgjorde ökningen 8%. Orderingången har hittills i år uppgått till 614 Mkr (522). Affärsområde NEFAB ExPak För det största affärsområdet NEFAB ExPak ökade faktureringen för niomånadersperioden med 16% till 463 Mkr (400). Affärsområdet svarar för cirka 77% av faktureringen. Den största tillväxten noteras i Nordamerika, där faktureringen ökade med 38%. Ökningen beror till stor del på leveranser till Nortel Networks. Den nordiska marknaden uppvisar god tillväxt, tack vare ökade leveranser till Ericsson och Nokia. De asiatiska, franska och tyska marknaderna noterar ökad fakturering. Affärsområde NEFAB RePak Affärsområdet NEFAB RePaks fakturering uppgick till 121 Mkr (120). NEFAB LogPak ingår med 34 Mkr (11). Resterande delar av affärsområdet uppvisar en minskning med 22 Mkr. Minskningen är till stor del relaterad till ett färdiglevererat projekt på den svenska marknaden. Affärsområdet svarar för cirka 20% av koncernens fakturering. Affärsområdets försäljning är projektrelaterad. Under slutet av föregående år och inledningen av 1999 har verksamheten präglats av färre avslut och därmed färre nya system i drift än förväntat. Teleutrustningsindustrin Nefabs satsning på segmentet teleutrustningsindustri fortsätter att ge resultat. Faktureringen ökade med 29% till 249 Mkr (193) och svarar därmed för 41% av koncernens omsättning. Ericsson är den största kunden inom segmentet. Leveranserna till andra teleutrustningsföretag ökar snabbt. Nefab levererar till teleutrustningsindustrin på flertalet geografiska marknader och etableringarna i Kina och Brasilien söker sitt kundunderlag främst inom detta segment. Expansionen i Asien och Sydamerika Verksamheten i Kina och Singapore/Malaysia utvecklas positivt och faktureringen för året uppgår till 13 Mkr (3). Av faktureringen går cirka 80% till teleutrustningsindustrin. Den månatliga faktureringsvolymen ligger nu på en nivå som innebär ett break-even- resultat. 1999 har präglats av ekonomisk oro i Brasilien, vilket medfört en svag efterfrågan på Nefabs produkter. Deprecieringen av den brasilianska valutan i början av året har inneburit en ökad skuldbörda för det brasilianska bolaget, med stigande finansiella kostnader som följd. Faktureringen för året uppgår hittills till cirka 4 Mkr (0,5). Försäljningen ökar successivt, men i en långsammare takt än förväntat. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick för första nio månaderna till 24 Mkr (22). Tredje kvartalet har bidragit med 15 Mkr (9), vilket är det bästa kvartalsresultatet den senaste tvåårsperioden. Lönsamheten för affärsområde NEFAB ExPak är god. För tredje kvartalet uppvisar även verksamheten i Nordamerika ett gott resultat. Verksamheten i Brasilien belastar resultatet med cirka 13 Mkr (8), varav drygt 3 Mkr härrör från kursförluster på lån i utländsk valuta. Affärsområdet NEFAB RePak visar ett negativt resultat, vilket är en väsentlig försämring jämfört med föregående år. Tredje kvartalet innebär dock en förbättring jämfört med de två föregående kvartalen. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 1,33 kr (1,25). Skattebelastningen är fortfarande stor och beror på att verksamheten på nyetablerade marknader ännu bedrivs med underskott och att skattevärdet av dessa underskott ej aktiveras. Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 12,1% (10,5). Händelser efter balansdagen I slutet av oktober har koncernens svenska bolag erhållit besked från SPP om eventuell gottgörelse för erlagda pensionspremier om cirka 7 Mkr. Beloppet har ej aktiverats i koncernens balansräkning. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 26 Mkr (72), varav merparten avser maskiner och inventarier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 30 september till 43,4% (45,7). Eget kapital per aktie utgjorde 32,22 kr (33,96). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 75 Mkr (58). Utsikter för helåret 1999 Millennieskiftets påverkan på efterfrågan under fjärde kvartalet är svårbedömd. För 1999 i sin helhet bedöms resultatet efter finansiella poster innebära en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 1999 16 februari 2000 Årsredovisning 1999 April 2000 Delårsrapport mars 2000 2 maj 2000 Bolagsstämma 27 maj 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00220/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00220/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar