Delårsrapport för januari - september 1999

Delårsrapport för januari - september 1999 * Faktureringen ökade med 12% till 604 Mkr (540). * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24 Mkr (22). * Resultatet efter finansiella poster för helåret 1999 bedöms innebära en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. * Break-even i Kina. * Tillväxten i Nordamerika fortsätter. Ökning med 30%. * Fortsatta framgångar inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen ökade med 29%. Tredje kvartalet 1999 Nefabkoncernens fakturerade försäljning uppgick under tredje kvartalet till 205 Mkr (187), en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången uppgick till 206 Mkr (163). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 15 Mkr (9). För de första nio månaderna 1999 uppgick faktureringen till 604 Mkr (540), vilket är en ökning med 12%. Exklusive förvärvet av NEFAB LogPak utgjorde ökningen 8%. Orderingången har hittills i år uppgått till 614 Mkr (522). Affärsområde NEFAB ExPak För det största affärsområdet NEFAB ExPak ökade faktureringen för niomånadersperioden med 16% till 463 Mkr (400). Affärsområdet svarar för cirka 77% av faktureringen. Den största tillväxten noteras i Nordamerika, där faktureringen ökade med 38%. Ökningen beror till stor del på leveranser till Nortel Networks. Den nordiska marknaden uppvisar god tillväxt, tack vare ökade leveranser till Ericsson och Nokia. De asiatiska, franska och tyska marknaderna noterar ökad fakturering. Affärsområde NEFAB RePak Affärsområdet NEFAB RePaks fakturering uppgick till 121 Mkr (120). NEFAB LogPak ingår med 34 Mkr (11). Resterande delar av affärsområdet uppvisar en minskning med 22 Mkr. Minskningen är till stor del relaterad till ett färdiglevererat projekt på den svenska marknaden. Affärsområdet svarar för cirka 20% av koncernens fakturering. Affärsområdets försäljning är projektrelaterad. Under slutet av föregående år och inledningen av 1999 har verksamheten präglats av färre avslut och därmed färre nya system i drift än förväntat. Teleutrustningsindustrin Nefabs satsning på segmentet teleutrustningsindustri fortsätter att ge resultat. Faktureringen ökade med 29% till 249 Mkr (193) och svarar därmed för 41% av koncernens omsättning. Ericsson är den största kunden inom segmentet. Leveranserna till andra teleutrustningsföretag ökar snabbt. Nefab levererar till teleutrustningsindustrin på flertalet geografiska marknader och etableringarna i Kina och Brasilien söker sitt kundunderlag främst inom detta segment. Expansionen i Asien och Sydamerika Verksamheten i Kina och Singapore/Malaysia utvecklas positivt och faktureringen för året uppgår till 13 Mkr (3). Av faktureringen går cirka 80% till teleutrustningsindustrin. Den månatliga faktureringsvolymen ligger nu på en nivå som innebär ett break-even-resultat. 1999 har präglats av ekonomisk oro i Brasilien, vilket medfört en svag efterfrågan på Nefabs produkter. Deprecieringen av den brasilianska valutan i början av året har inneburit en ökad skuldbörda för det brasilianska bolaget, med stigande finansiella kostnader som följd. Faktureringen för året uppgår hittills till cirka 4 Mkr (0,5). Försäljningen ökar successivt, men i en långsammare takt än förväntat. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick för första nio månaderna till 24 Mkr (22). Tredje kvartalet har bidragit med 15 Mkr (9), vilket är det bästa kvartalsresultatet den senaste tvåårsperioden. Lönsamheten för affärsområde NEFAB ExPak är god. För tredje kvartalet uppvisar även verksamheten i Nordamerika ett gott resultat. Verksamheten i Brasilien belastar resultatet med cirka 13 Mkr (8), varav drygt 3 Mkr härrör från kursförluster på lån i utländsk valuta. Affärsområdet NEFAB RePak visar ett negativt resultat, vilket är en väsentlig försämring jämfört med föregående år. Tredje kvartalet innebär dock en förbättring jämfört med de två föregående kvartalen. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 1,33 kr (1,25). Skattebelastningen är fortfarande stor och beror på att verksamheten på nyetablerade marknader ännu bedrivs med underskott och att skattevärdet av dessa underskott ej aktiveras. Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 12,1% (10,5). Händelser efter balansdagen I slutet av oktober har koncernens svenska bolag erhållit besked från SPP om eventuell gottgörelse för erlagda pensionspremier om cirka 7 Mkr. Beloppet har ej aktiverats i koncernens balansräkning. Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 26 Mkr (72), varav merparten avser maskiner och inventarier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 30 september till 43,4% (45,7). Eget kapital per aktie utgjorde 32,22 kr (33,96). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 75 Mkr (58). Utsikter för helåret 1999 Millennieskiftets påverkan på efterfrågan under fjärde kvartalet är svårbedömd. För 1999 i sin helhet bedöms resultatet efter finansiella poster innebära en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 1999 16 februari 2000 Årsredovisning 1999 April 2000 Delårsrapport mars 2000 2 maj 2000 Bolagsstämma 27 maj 2000 Resultaträkningar i 9901-9909 9801-9809 9810-9909 9801-9812 sammandrag (Mkr) 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning 604 540 810 747 Kostnad för sålda varor -442 -391 -597 -545 Bruttoresultat 162 149 213 202 Försäljningskostnader -75 -70 -105 -101 Administrationskostnader -54 -54 -75 -76 Rörelseresultat 33 25 33 25 Finansnetto -9 -3 -9 -3 Resultat efter finansiella 24 22 24 22 poster Skatt -15 -13 -18 -16 Årets resultat 9 9 6 6 Avskrivningar ingår med 28 23 37 32 Balansräkningar i sammandrag 990930 980930 981231 (Mkr) Anläggningstillgångar 236 245 247 Omsättningstillgångar 283 273 275 Eget kapital 223 234 233 Avsättningar 25 18 26 Långfristiga skulder 126 141 131 Kortfristiga skulder 145 125 132 Balansomslutning 519 518 522 Varav räntebärande skulder 135 141 142 Kassaflödesanalyser (Mkr) 9901-9909 9801-9809 9801-9812 Rörelseresultat 33 25 25 Avskrivningar, finansnetto 4 7 16 och skatter Kassaflöde från den löpande 37 32 41 verksamheten Förändringar i rörelsekapital -11 -40 -34 Nettoinvestering i -26 -72 -84 anläggningstillgångar Kassaflöde efter 0 -80 -77 investeringar Utdelning -10 -10 -10 Finansiering -5 89 84 Förändring av likvida medel -15 -1 -3 Nyckeltal 9901-9909 9801-9809 9810-9909 9801-9812 Rörelsemarginal, % 5,4 4,5 4,1 3,3 Vinstmarginal, % 4,0 4,0 3,0 3,0 Räntabilitet på eget 5,4 4,9 2,8 2,5 kapital, % Räntabilitet på totalt 8,6 7,5 6,8 6,1 kapital, % Räntabilitet på sysselsatt 12,1 10,5 9,6 8,5 kapital, % Soliditet, % 43,4 45,7 43,4 45,1 Medeltal anställda 880 780 880 805 Nettoinvesteringar, Mkr 26 72 38 84 Data per aktie Vinst per aktie full skatt, 1,33 1,25 0,93 0,86 kr Eget kapital per aktie, kr 32,22 33,96 32,22 33,68 Antal aktier vid periodens 6.907 6.907 6.907 6.907 utgång, tusen st Börskurs på balansdagen 57 98 57 85 För definitioner, se årsredovisning för 1998. För vidare information, kontakta Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e- mail: lars-ake.rydh@nefab.se Jönköping 1999-11-03 Lars-Åke Rydh Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Fakta om Nefab Förpackningsföretaget Nefab, grundat 1949 i Hälsingland, är marknadsledande inom området skivmaterialbaserade transportförpackningar. Nefab är verksamt inom två affärsområden - NEFAB ExPak (vikbara exportförpackningar) och NEFAB RePak (returförpackningar). Kunderna utgörs av ledande internationella industrikoncerner, främst inom teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har tillverkningsenheter i nio länder - Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Spanien, USA, Kanada, Kina och Brasilien. Produkterna säljs genom egna bolag i sjutton länder - i tillverkningsländerna samt i Norge, Danmark, Finland, Holland/Belgien, Italien och Singapore/Malaysia. Genom samarbetsavtal med lokala företag marknadsförs Nefabprodukter i Schweiz, Österrike, Polen, Portugal, Irland, Japan, Sydkorea och Australien. Nefab har också en egen inköpsorganisation i Ryssland, där den viktigaste råvaran plywood upphandlas. Nefab-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Nefab AB (publ) Östra Storgatan 20 . P O Box 2184 . SE-550 02 Jönköping . Sweden Telephone +46(0)36-345050 . Telefax +46(0)36-150444 . Organization No. 556226-8143 Homepage: www.nefab.se . E-mail: info@nefab.se The registered office of the board of directors is in Ovanåker, Sweden Fakturering per kvartal Resultat per kvartal ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010528BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/29/20010528BIT00820/bit0001.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar