Kallelse till extra bolagsstämma i Nefab AB

Aktieägarna i Nefab AB kallas härmed till extra bolagsstämma i Nefabs lokaler, Nordgrens väg 5, Alfta, tisdagen den 20 november 2007 klockan 15.00.


INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

Rätt att delta i extra bolagsstämma har den aktieägare som dels är införd i aktieboken på avstämningsdagen, onsdagen den 14 november 2007, dels anmält sitt deltagande till Nefab.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma skall vara införd i den av VPC förda aktieboken onsdagen den 14 november 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn i god tid hos förvaltare, dock senast onsdagen den 14 november 2007.

Anmälan skall göras per post under adress Nefab AB, Box 2184, 550 02 Jönköping, per telefon 0771-59 00 00, per telefax 036-15 04 44 eller per e-post info@nefab.se senast onsdagen den 14 november 2007 kl 12.00.

För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.nefab.com. Fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

I bolaget finns totalt 27.629.480 aktier, varav 4.800.000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 22.829.480 aktier av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 70.829.480.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ny styrelse och deras arvodering
a. antalet ledamöter
b. styrelsens arvoden
c. val av styrelsens ledamöter
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag:

Punkt 7a
Antalet ledamöter föreslås till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 7b
Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 650.000 kr. Bolagets VD erhåller inget styrelsearvode.

Punkt 7c
Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Ing-Marie Nordgren, Jochum Pihl, Sune Karlsson och Lars-Åke Rydh. Nyval föreslås av Ulf Rosberg och Adam Samuelsson. Till styrelseordförande föreslås nyval av Ulf Rosberg. Ulf Rosberg är anställd av NC Advisory AB, styrelseordförande i NPNC Intressenter AB samt styrelseledamot i Bufab Holding AB och Finnveden Holding AB. Adam Samuelsson är anställd av NC Advisory AB samt styrelseledamot i NPNC Intressenter AB, Bufab Holding AB och Finnveden Holding AB.


Alfta i oktober 2007
Nefab AB (publ)
Styrelsen

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar