NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

NeoNets delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 Perioden i sammandrag Kvartalet · Tredje kvartalets intäkter ökade med 13% till 38,9 Mkr jämfört med 34,3 Mkr föregående år. · Resultatet före skatt förbättrades till 0,3 Mkr mot -2,3 Mkr föregående år. · Marknadsandelarna har ökat på samtliga anslutna börser. Niomånadersperioden · Transaktionsintäkerna ökade med 20% till 136,9 Mkr. Av intäkterna kom 18% (8%) från kunder i USA. Transaktionsintäkterna ökade för senaste 12-månadersperioden med 29%, jämfört med föregående 12 månader. · Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 23,6 Mkr (29,2 Mkr). · Resultatet före skatt uppgick till 7,5 Mkr (9,2 Mkr). · Vinst per aktie var 0,14 kr (0,16 kr). · Andelen elektronisk direkthandel ökade med 23 procentenheter och uppgick under perioden till 69% (46%) av transaktionsintäkterna. · Av periodens provisionsintäkter kom 50% (39%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. · Koncernens soliditet uppgick till 58% (20%). De likvida medlen vid kvartalets utgång uppgick till 308,4 Mkr (114,2 Mkr). · NeoNet kopplade sig elektroniskt till London-börsen i slutet av januari. Andelen intäkter från handel på London-börsen utgjorde 7% under tredje kvartalet. Efter periodens utgång · Efter periodens utgång har elektronisk handel på Euronext Paris startats. Handel på Euronext i Amsterdam och Bryssel beräknas påbörjas i november. · Det samarbetsavtal som tidigare i år tecknades med Orc Software har lett till en systemintegration vilken nu slutförts och vissa av Orc Softwares kunder har nu börjat handla genom NeoNet. · Avtal har slutits om uppkoppling av NeoNets kunder för direkt elektronisk handel i Nasdaq-aktier under andra kvartalet nästa år. · Under nästa år kommer även Milano och virt-x börserna anslutas till NeoNets handelsnätverk. Anslutning av New York Stock Exchange planeras ske år 2003. Kommentar från VD "Det gångna kvartalet innebar en fortsatt stärkt ställning på marknaden för NeoNet. Marknadsandelarna har ökat på samtliga börser där vi bedriver handel Intäkterna steg tredje kvartalet med 13 procent och hittills under året med 20 procent, samtidigt som de flesta andra aktörer i branschen fått vidkännas kraftiga intäktsminskningar. Intäktsökningarna ligger dock, på grund av den stagnerade totalmarknaden, inte i nivå med tidigare års tillväxt eller våra högt satta mål och planer. Kund- och intäktstillväxten har varit särskilt bra i USA. De amerikanska kunderna svarade för 18 procent av transaktionsintäkterna under perioden. Den underliggande efterfrågan på NeoNets erbjudande är stark och tilltagande. Vår produktutveckling fortsätter planenligt mot målet att senast under 2003 kunna erbjuda 80 procent av värdet på världens börser i vårt handelsnätverk. Lanseringen av elektronisk handel på Parisbörsen och de när-liggande anslutningarna till Amsterdam och Bryssel innebär att vi nått ett viktigt delmål, 80 procent av värdet på Europas börser i ett och samma handelssystem. Potentialen är betydande för den eller de aktörer som kommer att kunna erbjuda en global elektronisk aktiehandel för den institutionella marknaden. NeoNet har genom en stark finansiell ställning och en fokuserad affärsidé goda förutsättningar att vara en av dessa." KONCERNEN Verksamheten NeoNets affärsidé är att ge sina kunder, som är institutionella investerare och mäklarhus (broker-dealers), effektiv, säker och anonym direktaccess till de ledande aktiemarknaderna. Verksamheten baseras på NeoNets egenutvecklade handelssystem. För närvarande erbjuds elektronisk direkthandel på börserna i London, Frankfurt, Paris, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Dessutom erbjuds manuell handel på ovanstående börser samt på Oslobörsen. NeoNet har kunder i tio länder i Europa, samt i USA. Anslutning av handelsnätverket till Londonbörsen skedde i januari. I praktiken har kunderna haft tillgång till elektronisk uppkoppling mot Londonbörsen sedan mars månad. Medlemskap vid Euronext-börsen (Paris, Amsterdam och Bryssel) erhölls i januari. Handelsstart i Paris skedde i oktober, medan handel i Amsterdam och Bryssel beräknas påbörjas i november. I april slöts avtal med BRUT ECN, ett av USAs ledande Electronic Communications Networks (ECN). Avtalet ger NeoNets kunder access till direkthandel i första hand i Nasdaq-aktier senast under andra kvartalet nästa år. Beslut har fattats om att under nästa år också ansluta de två börserna Milano och virt-x till NeoNets handelsnätverk. På virt-x handlas de mest omsatta aktierna från Zürich-börsen. Dessutom kommer NeoNet att, senast vid mitten av 2003, erbjuda direkthandel via sitt handelsnätverk på New York Stock Exchange. Därmed uppnås i ett och samma globala handelssystem tillgång till 80% av marknadsvärdet på världens aktiemarknader. [REMOVED GRAPHICS] I september övergick NeoNet till att samarbeta med Gerling Credit Insurance Group såsom försäkrings-givare för kreditförsäkringar avseende kund-fallissemang. Merparten av NeoNets kunder omfattas av försäkringen. Intäkter och resultat Koncernens transaktionsintäkter ökade under niomånadersperioden till 136,9 Mkr jämfört med 114,5 Mkr motsvarande period föregående år, vilket är en uppgång med 20%. Tredje kvartalet enskilt uppgick intäkterna till 38,9 Mkr (34,3), en tillväxt om 13%. För den senaste 12-månadersperioden uppgick intäkterna till 183,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 29% jämfört med föregående 12-månadersperiod (142,2). Intäkter enligt kundernas geografiska fördelning jan-sept 2001 jan-sept 2000 Sverige 69,9 51% 56,4 49% Övriga 42,6 31% 49,4 43% Europa USA 24,4 18% 8,7 8% Totalt 136,9 100% 114,5 100% Den av NeoNet genomsnittliga dagliga förmedlade omsättningen var för tredje kvartalet 1.586 Mkr per dag, en ökning med 10% jämfört med 1.442 Mkr samma period föregående år. Det löpande 12-månaders dagliga handelsvärdet var 37% högre än vid samma tillfälle ett år tidigare. Under andra och tredje kvartalet 2001 har branschen erfarit fortsatt nedgång i kursnivåer samt minskade volymer i handeln, vilket har lett till minskningar i omsättningen på de europeiska börserna. Den totala omsättningen på de för NeoNet mest betydande börserna, Stockholm och Helsingfors, minskade i förhållande till kvartal tre föregående år med i båda fallen 23%. Under samma period steg värdet av de av NeoNet förmedlade aktieaffärerna på dessa börser med 5%, medan tillväxten i bolagets förmedlade affärer vid samtliga anslutna börser var 10%. [REMOVED GRAPHICS] Som framgår av diagrammet ovan förekommer tydliga säsongsvariationer i NeoNets omsättning per kvartal då handelsvolymen och intäkterna normalt minskar under andra och tredje kvartalet jämfört med det första, för att normalt öka under årets sista kvartal. Rörelseresultatet före finansnetto och avskrivningar uppgick för kvartalet till 5,1 Mkr (5,3 Mkr). För niomånadersperioden uppnåddes 23,6 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal om 17%. Företagets satsningar för marknadsexpansion och produkt-utveckling har lett till att rörelsekostnaderna ökat i förhållande till föregående år. Dessa satsningar omfattar bl a utökad försäljningsverksamhet i såväl USA som Europa, uppkoppling av nya börser, samt fortsatt systemutveckling [REMOVED GRAPHICS] Koncernens resultat före skatt uppgick för perioden till 7,5 Mkr mot 9,2 Mkr motsvarande period föregående år. Kvartalsresultat Mkr Kv3-00 Kv4-00 Kv1-01 Kv2-01 Kv3-01 Transaktionsintäkter 34,3 46,3 54,7 43,2 38,9 Rörelseresultat före 5,3 10,9 17,5 1,0 5,1 räntenetto och avskrivningar Rörelsemarginal 16% 24% 32% 2% 13% Resultat före skatt -2,3 6,7 12,1 -4,9 0,3 Genom den höga bruttomarginalen i verksamheten förorsakar variationer i marknadsvolymer och intäkter normalt också relativt stora svängningar i de redovisade kvartalsresultaten. Vinst per aktie uppgick för niomånadersperioden till 0,14 kr (0,16 kr). Skälet till en minskande vinst per aktie, trots ökande resultat, är ett utökat antal aktier (+36%) som följd av nyemissioner, huvudsakligen i samband med börsnoteringen i oktober 2000. Investeringar Investeringarna uppgick under perioden till 27,1 Mkr (21,7 Mkr) och avser i allt väsentligt vidareutveckling av NeoNets elektroniska handelssystem. Likviditet och finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick till 254,8 Mkr (84,5 Mkr) vid periodens slut. De likvida tillgångarna uppgick per 30 september till 308,4 Mkr jämfört med 114,2 Mkr motsvarande tidpunkt 2000. Av de likvida tillgångarna vid periodens slut var 185,0 Mkr (94,0 Mkr) spärrade medel som säkerhet för utnyttjade handelskrediter. Koncernens soliditet uppgick vid utgången av perioden till 58% (20%). Kapitaltäckningsgraden var 94% (20%) vid periodens slut. Utsikter NeoNet arbetar uteslutande med exekvering av aktietransaktioner på ledande börser för institutionella kunders räkning. Intjäning sker genom provision baserad på värdet av genomförda transaktioner. Någon handel med aktier för egen räkning bedrivs inte, varför intäkter och resultat under en given tidsperiod påverkas av kundernas aktivitet och kursnivåerna på börserna. Detta gör att värdet av den dagliga handelsvolymen och därmed intäkter och resultat uppvisar variationer på kort sikt. Fortsatt intäktstillväxt bedöms uppnås genom expansion i form av fler börser som ansluts för elektronisk handel och genom satsningen på uppbyggnad av kundstocken i USA och Europa. Dessutom beräknas andelen av kundernas handel öka framförallt genom att NeoNet kopplar upp en allt större antal av världens börser till sitt handelssystem. Exempel på sådana marknadssatsningar är anslutningen till Londonbörsen och till Euronext (Paris, Amsterdam och Bryssel), samt de kommande uppkopplingarna till Nasdaq och börserna virt-x, Milano och New York Stock Exchange. De övergripande finansiella målen är att kunna redovisa en långsiktig intäktstillväxt om minst 50% årligen och ett resultat före avskrivningar och finansnetto på minst 25% av transaktionsintäkterna. Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 70 (58). MODERBOLAGET I moderbolaget, som ej är rörelsedrivande, bedrivs verksamhet inom vissa övergripande funktioner såsom koncernledning, finans, affärsutveckling, samt IR och PR. Moderbolaget redovisar för perioden ett resultat före skatt på -3,2 Mkr (-5,2 Mkr). Den under mars månad genomförda nyemissionen mot utnyttjande av teckningsrätter registrerades i april och ökade antal aktier till 41 574 980 st. Bolaget tillfördes 2,7 Mkr i bundet eget kapital. Under juni månad utnyttjades 53 986 teckningsrätter för nyteckning av aktier i bolaget vilket medförde att bundet eget kapital ökade med 13,5 Mkr. Nyemissionen registrerades den 12 juli varvid antal aktier ökade med 1 079 720 till totalt 42 654 700 aktier. Koncernens resultaträkning 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 12 mån jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt-sep okt-sep jan-dec Mkr 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2000 38,9 34,3 136,9 114,5 183,2 142,2 160,9 Transaktionsintäkt er -5,3 -4,7 -16,9 -14,1 -22,5 -17,6 -19,7 Transaktionskostna der Ränteintäkter 2,0 1,6 5,5 2,8 7,0 3,1 4,3 Räntekostnader -1,0 -4,3 -4,8 -9,4 -7,1 -10,3 -11,7 Netto av 3,3 1,0 3,6 0,1 4,6 -0,2 1,1 finansiella transaktioner Övriga 1,4 0,8 5,4 3,3 7,7 3,8 5,5 rörelseintäkter Summa 39,3 28,7 129,7 97,2 172,9 121,0 140,4 rörelseintäkter, netto Allmänna administrationskos tnader Övriga -20,3 -15,8 -63,4 -44,7 -82,8 -54,0 -64,1 rörelsekostnader Personalkostnader -12,9 -10,2 -42,0 -29,9 -55,7 -40,0 -43,6 Avskrivningar -5,8 -5,0 -16,8 -13,4 -20,2 -17,0 -16,8 Summa -39,0 -31,0 -122,2 -88,0 -158,7 -111,0 -124,5 rörelsekostnader Rörelseresultat 0,3 -2,3 7,5 9,2 14,2 10,0 15,9 Skatt på periodens 0,2 -0,9 -1,7 -4,1 2,3 -5,5 -0,2 resultat Periodens resultat 0,5 -3,2 5,8 5,1 16,5 4,5 15,7 Vinst per aktie, 0,01 neg 0,14 0,16 0,40 0,15 0,48 kr Vinst per aktie 0,01 neg 0,13 0,14 0,37 0,13 0,42 efter full utspädning, kr Antal aktier, 42 655 32 524 42 655 32 524 42 655 32 524 40 588 tusental Genomsnittligt 42 655 30 926 41 681 30 686 41 011 30 122 32 786 antal aktier, tusental Genomsnittligt 45 055 37 095 45 088 35 700 44 710 34 480 37 689 antal aktier efter full utspädning, tusental Koncernens balansräkning Mkr 01-09-30 00-09-30 00-12-31 TILLGÅNGAR Kassa och 308,4 114,2 292,2 utlåning till kreditinstitut Immateriella 49,7 40,3 42,0 anläggningstillg ångar Materiella 15,3 6,3 12,7 anläggningstillg ångar Övriga 53,6 243,7 187,9 tillgångar Förutbetalda 10,2 8,8 6,3 kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar 437,2 413,3 541,1 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till 4,2 188,7 130,9 kreditinstitut Övriga skulder 156,1 71,0 154,1 Upplupna 17,1 13,8 16,3 kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda 0,4 50,8 0,6 skulder Avsättningar 4,6 4,5 4,1 Eget kapital Aktiekapital 2,1 1,5 2,0 Bundna reserver 228,1 69,0 211,0 Balanserat 18,8 8,9 6,4 resultat Periodens 5,8 5,1 15,7 resultat Summa skulder, 437,2 413,3 541,1 avsättningar och eget kapital Koncernens kassaflödesanalys jan-sep jan-sep jan-dec Mkr 2001 2000 2000 Kassaflöde från den 7,5 8,1 26,8 löpande verksamheten, undantaget avveckling av gjorda aktietransaktioner Kassaflöde från den 18,5 -15,6 64,5 löpande verksamheten, hänförligt till avveckling av gjorda aktietransaktioner* Kassaflöde från -27,1 -21,7 -33,3 investeringsverksamhete n Kassaflöde från 13,7 73,0 162,7 finansieringsverksamhet en Periodens kassaflöde 12,6 43,8 220,7 Likvida medel vid årets 292,2 70,4 70,4 början Omräkningsdifferens i 3,6 0,0 1,1 likvida medel Likvida medel vid 308,4 114,2 292,2 periodens slut *Kassaflöde hänförligt till avveckling av gjorda värdepapperstransaktioner varierar kraftigt från dag till dag beroende på handelsvolymer och tidsvariationer i motpartiledets hantering. Normal avvecklingstidpunkt är två till tre dagar efter affärsdag. Förändring eget kapital Mkr jan-sep jan-sep jan-dec 2001 2000 2000 Ingående eget 235,1 57,0 57,0 kapital Nyemission 2000 139,5 Nyemission i samband med utnyttjande av 16,1 24,6 24,6 teckningsoptioner Överkurs 0,5 0,5 teckningsoptioner Apportemission 1,2 Återköp -3,3 -0,9 teckningsoptioner Omräkningsdifferen 1,6 0,4 0,6 s Minskning av -0,5 0,0 bundet eget kapital Utdelning -3,1 -3,1 Periodens resultat 5,8 5,1 15,7 Utgående eget 254,8 84,5 235,1 kapital Nyckeltal koncernen jan-sep jan-sep jan-dec Mkr 2001 2000 2000 Resultat i sammandrag Rörelseresultat före 23,6 29,2 40,1 räntenetto och avskrivningar Rörelseresultat före 6,8 15,8 23,3 räntenetto Marginaler Rörelsemarginal 17% 26% 25% Nettomarginal 5% 14% 15% Vinstmarginal 4% 4% 10% Avkastningsmått Genomsnittligt 378,2 235,5 269,3 sysselsatt kapital Avkastning på eget 2% 8% 16% kapital Avkastning på 3% 8% 10% sysselsatt kapital Rörelserelaterade nyckeltal Genomsnittligt antal 189 189 250 handelsdagar på anslutna marknader Genomsnittlig daglig 1 856 1 501 1 640 hand- elsvolym Finansiell ställning Soliditet 58% 20% 43% Räntetäckningsgrad 256% 198% 236% Skuldsättningsgrad 0,6 2,9 1,2 Kapitaltäckningsgrad 94% 20% 124% Aktiedata Antal aktier, tusental 42 655 32 524 40 588 Genomsnittligt antal 41 681 30 686 32 786 aktier, tusental Vinst per aktie, kr 0,14 0,16 0,48 Eget kapital per aktie, 5,97 2,60 5,79 kr Antal aktier efter full 45 055 37 095 45 155 utspädning, tusental Genomsnittligt antal 45 088 35 700 37 689 aktier efter full utspädning, tusental Vinst per aktie efter 0,13 0,14 0,42 full utspädning Eget kapital per aktie 6,08 3,24 6,00 efter full utspädning, kr Medarbetare Antal anställda vid 70 58 62 periodens slut Genomsnittligt antal 65 52 54 anställda Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat före räntenetto och avskrivningar i procent av transaktionsintäkter. Nettomarginal Rörelseresultat före räntenetto och skatt i procent av transaktionsintäkter. Vinstmarginal Vinst efter skatt i procent av transaktionsintäkter. Genomsnittligt sysselsatt kapital Genomsnittlig balansomslutning med avdrag för genomsnittliga icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder. Avkastning på eget kapital Nettovinst i procent av periodens genomsnittliga egna kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Utgående eget kapital i procent av utgående balansomslutning. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat med tillägg för finansiella kostnader, dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Utgående räntebärande avsättningar och skulder i förhållande till utgående eget kapital. Kapitaltäckningsgrad Total kapitalbas dividerad med totalt riskvägt belopp avseende kapitalkrav för kredit- och marknadsrisker (FFFS 2000:6). Vinst per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie Utgående eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Redovisningsprinciper Redovisningen för koncernen är upprättad enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2000:18, vilket följer av att moderbolaget är ett finansiellt holdingbolag. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. De nya rekommendationernas övergångsregler har tillämpats, vilket innebär att vissa jämförelsetal har korrigerats. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon väsentlig effekt på företagets redovisade resultat och ställning. Granskning Bolagets revisorer har ej granskat denna kvartalsrapport. Stockholm 2001-10-25 NeoNet AB (publ) Torvald Bohlin Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av: Torvald Bohlin, koncernchef Tel: 08-454 1539 torvald.bohlin@neonet.se Hemsida www.neonet.se Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001, 31 januari 2002 Delårsrapport första kvartalet 2002, 24 april 2002 Årsredovisning för 2001, april 2002 Bolagsstämma 2002, 24 april 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01460/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01460/bit0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar