Bokslutskommuniké Nepa AB (publ)

Rekordstark försäljningstillväxt i fjärde kvartalet.

KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2016

 • Nettoomsättningen ökade 25,3% till 55,2 (44,0) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 14,8% till 40,3 (35,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (2,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,6 (3,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (2,70) kronor

HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2016

 • Nettoomsättningen ökade 19,4% till 184,4 (154,5) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 16,6% till 136,7 (117,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (2,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1,0 (2,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (1,93) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

 • Nepa förvärvade i oktober 2016 utestående 9,9 procent av det brittiska dotterbolaget Nepa UK Ltd, som därefter är ett helägt dotterbolag.
 • Lindsay Parry (f.d. Cowan) tillträdde i november 2016 som VD för Nepa UK.

EFTER PERIODEN

 • Nepa har förvärvat utestående 20 procent av aktierna i det indiska dotterbolaget Nepa India.
 • Sedan starten av Nepas Finland har dotter­bolagets VD haft option att förvärva sju procent av aktierna i Nepa Finland. Nepa har efter periodens utgång förvärvat denna option och det lönsamma bolaget förblir helägt.
 • Styrelsen har beslutat att flytta datum för årsstämma 2017 till den 31 maj i syfte att kunna presentera delårsrapporten för första kvartalet 2017 i samband med stämman.


VD HAR ORDET

2016 har minst sagt varit ett speciellt och fantastiskt år i Nepas historia. Sedan starten för snart 11 år sedan har vi arbetat med att förändra en traditionell industri med digital teknik och samtidigt bygga ett multinationellt företag.

Med två års erfarenhet av vår mest snabbväxande produkt någonsin, ActionHub©, bestämde vi oss för att ta nästa steg i Nepas tillväxtresa. För att få mer kraft i våra tillväxtambitioner tog vi för första gången någonsin in externt kapital i samband med att vi introducerades på Nasdaq First North den 26:e april. Ett fantastiskt ögonblick för Nepa och för alla som arbetat för Nepas tillväxt, men samtidigt ett tydligt avstamp på en ny tillväxtresa med målsättningen att:

 • Fortsätta växa på hemmamarknaden Sverige och driva på tillväxten i våra existerande internationella marknader i Danmark, Finland, Indien och Norge.
 • Investera ytterligare i den snabbväxande verksamheten i Storbritannien i syfte att öka tillväxten ytterligare på Europas största och världens näst största marknad.
 • Etablera Nepas första kontor i USA, drivet av befintliga kunders krav på närvaro på världens största marknad och de möjligheter till tillväxt som vi ser där.
 • Öka investeringarna i Nepas egenutvecklade produkt­plattform ActionHub® för att möjliggöra en högre skal­barhet och samtidigt skapa förutsättningar för ökad tillväxttakt.
 • Investera i expansionsteam som krävs för att kunna starta upp de allt större kunduppdragen, vilka allt oftare sträcker sig över fler och större marknader.

2016 kännetecknades av fyra kvartal med stadigt växande nettoomsättning, om 14,4% i Q1, 19,8% i Q2 och 16,3% i Q3. I Q4 visade Nepa en stark tillväxt med 25,3%, vilket är över förväntan. Sammanlagt 43 kvartal av stadig tillväxt sedan starten 2006. Bruttoresultatet ökade med 14,8% under det fjärde kvartalet, vilket förklaras av att ett par nya större kundaffärer med höga datakostnader togs in under perioden. I framtiden förväntar vi oss att bruttovinsten utvecklas minst i linje med försäljnings­tillväxten för perioden. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 0,4 MSEK, vilket är som förväntat givet de investeringar i expansion och produktutveckling som vi planerat att göra.

Under tredje kvartalet påbörjade vi realiseringen av våra tillväxtplaner. I Storbritannien fokuserade vi på att skapa rätt förutsättningar för tillväxt under en ny VD, förvärvade utestående 9,9 procent av aktiestocken, vilket gjorde Nepa UK till ett helägt dotterbolag. Samtidigt har vi stärkt upp expansionsteamet för att driva internationalise­ringen med effektiva strukturer, processer och skalbarhet. Vi investerade även i vårt produktutveck­lingsteam bestående av systemutvecklare och data scientists för att fortsätta att driva utvecklingen på världs­marknaden inom vårt område.

I det fjärde kvartalet öppnade vi upp vårt första kontor i USA, i New York, drivet av våra kunders efterfrågan. För Nepa USA väntar ett intensivt arbete med att bygga en lokal organisation för att serva våra befintliga kunder på plats och i nästa steg börja ta ombord nya kunder.

Helåret 2016 ökade nettoomsättningen med 19,4 procent till 184,4 MSEK, vilket är strax över förväntan och kan förklaras av en god tillväxt inom samtliga marknader. Särskilt god har tillväxten varit i Finland (+37 procent) och UK (+31 procent). Brutto­resultatet för helåret ökade med 16,6%, vilket är i linje med förväntan. Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK under 2016. I jämförelse med 2015 uppvisar Nepa en lägre rörelsemarginal under 2016, vilket förklaras av ökade investeringar i personal för att driva expansionen effektivt och snabbare, stärkt team i Storbritannien och USA samt investeringar i produktutvecklingsresurser.

Under inledningen av 2017 har vi fortsatt med strategin att samtliga dotterbolag till Nepa ska ägas till 100 procent. Utestå­ende 20 procent av aktierna i vårt indiska försälj­ningsbolag samt utestående option för VD i Finland om att förvärva 7 procent av aktiestocken i vårt finska dotterbolag har förvärvats.

Att vi under 2016 lyckas genomföra en introduktion på Nasdaq First North, påbörja realiseringen av våra tillväxtplaner i USA och Storbritannien och samtidigt hålla en god internationell tillväxt är en prestation. Att även uppvisa en fortsatt stark tillväxt med allt starkare nettomarginaler på vår största marknad, hemmamark­naden Sverige, är ett gott bevis på att vår organisations fantastiska prestationsförmåga och ger goda förutsättningar för att 2017 ska bli ännu ett framgångsrikt år.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för ett fantastiskt år till alla medarbetare, kunder, partners och aktieägare. Nu ser vi fram emot ett nytt spännande tillväxtår!

Fredrik Östgren
VD
 

KONCERNEN

VERKSAMHETEN

VISION

”We change the way decisions are made”.

Samhällets stora digitala omställning driver företag till att bli mer kundcentriska. Aldrig förr har behovet av att lyssna på och förstå sina kunder varit viktigare för ett framgångsrikt företagande. Genom innovativa lös­ningar och mjukvara möjliggör Nepa kundorienterat beslutsfattande i hela organisationen hos sina upp­dragsgivare.

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Nepa kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

AFFÄRSMODELL

 Nepa är ett banbrytande tillväxtbolag inom research­branschen som erbjuder innovativa lösningar och mjukvara för att leverera agerbara insikter till sina uppdragsgivare. Nepa har utvecklat automatiserade processer för kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution av agerbara insikter samt förslag till åtgärder.

Drygt 65 procent av Nepas intäkter härstammar från abonnemangstjänster för vilka avtalen sträcker sig minst 12 månader fram i tiden. Övriga intäkter kommer från uppdrag baserat på kundspecifika affärsutmaningar, alltid med ambitionen att skapa en långsiktig abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Den egenutvecklade plattformen ActionHub® säljs som en kombination av:

 1. En plattformslicens för hantering av kundfeed­back och interface för att automatiskt berika uppdragsgivarnas övriga IT-system med beteendedata.
 2. Standardiserade produkter – ActionHub® Applications Suite.
 3. Lösning på kundspecifika affärsutmaningar.

Nepas försäljningsmodell fokuserar alltid på uppdragsgivarens affärsutmaningar och bygger på sammansättningen av färdiga analysmoduler vilket resulterar i en hög grad av kostnadseffektiv kund­anpassning.

KONCERNENS UTVECKLING

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning ökade under det fjärde kvartalet med 25,3 procent till 55 157 (44 014) kSEK och bruttoresultatet ökade med 14,8 procent till 40 260 (35 078) kSEK.

Helåret 2016 ökade nettoomsättningen med 19,4 procent till 184 448 (154 499) kSEK och bruttoresul­tatet ökade med 16,6 procent till 136 746 (117 270) kSEK.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick under det fjärde kvar­talet till 413 (2 772) kSEK medan periodens resultat uppgick till 563 (3 112) kSEK.

Helåret 2016 uppgick rörelseresultatet till 506 (2 678) kSEK medan periodens resultat uppgick till ‑1 034 (2 085) kSEK.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                                                             

kSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015[1] 
Nettoomsättning 55 157 44 014 184 448 154 499
Övriga rörelseintäkter 1 690 1 073 2 970 1 746
56 847 45 087 187 417 156 245
Direkta kostnader -14 897 -8 936 -47 702 -37 229
Övriga externa kostnader -5 649 -7 228 -20 663 -21 546
Personalkostnader -35 019 -25 871 -116 059 -93 817
Avskrivningar -496 -116 -1 477 -468
Övriga rörelsekostnader -373 -164 -1 009 -507
Rörelseresultat 413 2 772 506 2 678
Finansiella intäkter 803 -31 896 95
Finansiella kostnader -183 -295 -363 -403
Resultat före skatt 1 033 2 447 1 039 2 370
Skatt -470 666 -2 073 -286
Periodens resultat 563 3 112 -1 034 2 085
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 506 2 968 -852 2 121
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 56 144 -182 -36
Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 148 351 1 100 000 7 148 351 1 100 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 1 100 000 6 313 355 1 100 000
Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) 0,07 2,70 -0,13 1,93

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (kSEK) 2016-12-31 2015-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 12 002 4 688
Materiella anläggningstillgångar 1 197 1 108
Finansiella anläggningstillgångar 1 560 3 050
Summa anläggningstillgångar 14 759 8 846
Kundfordringar 32 711 25 414
Skattefordringar - 848
Övriga fordringar 2 452 720
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 6 153 2 279
Likvida medel 54 514 3 612
Summa omsättningstillgångar 95 831 32 873
SUMMA TILLGÅNGAR 110 590 41 719
EGET KAPITAL (kSEK) 
Aktiekapital 1 430 1 100
Utvecklingsfond 8 253 -
Övrigt tillskjutet kapital 77 750 7 940
Omräkningsdifferens 140 -179
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -16 799 -5 869
Eget kapital, moderföretagets aktieägare 70 774 2 992
Minoritetsintresse -714 -537
Summa eget kapital 70 060 2 455
SKULDER (kSEK) 
Uppskjuten skatteskuld 654 -
Summa långfristiga skulder 654 -
Kortfristiga räntebärande skulder - 8 294
Leverantörsskulder 14 635 8 671
Skatteskulder 137 -
Övriga skulder 6 227 11 227
Skuld till beställare 6 697 6 269
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 12 181 4 803
Summa kortfristiga skulder 39 875 39 264
Summa skulder 40 529 39 264
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 590 41 719
Ställda säkerheter (kSEK) 
Företagsinteckningar 12 000 14 500
Bankgaranti 3 110 3 050
Summa ställda säkerheter 15 110 17 550

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

kSEK Helår 2016 Helår 2015[2] 
Den löpande verksamheten 
Resultat före skatt 1 039 2 370
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 725 259
Betald inkomstskatt -434 -367
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 330 2 263
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -12 903 -10 032
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 8 769 1 520
Kassaflöde från den löpande verksamheten -805 -6 250
Investeringsverksamheten 
Förvärv/avyttringar, dotterföretag -46 -
Förvärv/avyttringar, materiella anläggningstillgångar -592 -696
Förvärv/avyttringar, immateriella anläggningstillgångar -8 397 -4 688
Förvärv/avyttringar, finansiella tillgångar -43 -3 050
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 079 -8 434
Finansieringsverksamheten 
Nyemission 69 080 -
Upptagna lån - 5 580
Amortering av lån -8 294 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  60 785 5 580
Periodens kassaflöde 50 902 -9 104
Likvida medel vid periodens början 3 612 12 716
Likvida medel vid periodens slut 54 514 3 612

KONCERNENS NYCKELTAL 

Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015[3] 
Omsättningstillväxt (%) 25,3 n/a 19,4 24,5
EBITDA (kSEK) 908 2 888 1 983 3 146
EBITDA-marginal (%) 1,6 6,6 1,1 2,0
Rörelsemarginal (%) 0,7 6,3 0,3 1,7
Vinstmarginal (%) 1,9 5,6 0,6 1,5
Balansomslutning (kSEK) 110 590 41 719 110 590 41 719
Soliditet (%) 63,4 5,9 63,4 5,9
Antal aktier vid periodens slut (st) 7 148 351 1 100 000 7 148 351 1 100 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 1 100 000 6 313 355 1 100 000
Resultat per aktie, före/efter utspädning (kr) 0,07 2,70 -0,13 1,93
Eget kapital per aktie (kr) 9,90 2,72 9,90 2,72
Utdelning per aktie (kr) n/a n/a 0,00[4]  0,00
Medelantal anställda (st) 210 147 187 161

Definitioner

Omsättningstillväxt. Den procentuella nettoomsättningsökningen jämfört med en tidigare period.

EBITDA. Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITDA-marginal. EBITDA i procent av periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i procent av periodens nettoomsättning.

Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie. Moderbolagets andel av periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie. Redovisat eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

Utdelning per aktie. Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 

Medelantal anställda. Antal anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som medeltal under perioden. 

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

kSEK Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015[5] 
Nettoomsättning 2 358 - 10 909 -
Övriga rörelseintäkter 851 491 957 3 082
3 209 491 11 866 3 082
Direkta kostnader -1 143 - -2 398 -
Övriga externa kostnader -1 011 -312 -2 255 -1 777
Personalkostnader -2 655 -4 119 -13 420 -6 029
Avskrivningar -4 -4 -16 -16
Övriga rörelsekostnader -3 - -3 -
Rörelseresultat -1 606 -3 945 -6 226 -4 740
Resultat från andelar i koncernföretag 818 4 928 818 4 928
Ränteintäkter och liknande resultatposter 50 1 50 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -5 -65 -44
Resultat efter finansiella poster -739 979 -5 423 145
Erhållna koncernbidrag 1 224 - 1 224 -
Resultat före skatt 486 979 -4 199 145
Skatt 4 - -20 -43
Periodens resultat 489 979 -4 219 102

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (kSEK) 2016-12-31 2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar 19 35
Finansiella anläggningstillgångar 15 059 17 479
Summa anläggningstillgångar 15 078 17 514
Kundfordringar 90 -
Fordringar hos koncernföretag 29 365 915
Skattefordringar 670 637
Övriga fordringar 217 13
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 192 68
Likvida medel 37 285 1
Summa omsättningstillgångar 67 817 1 635
SUMMA TILLGÅNGAR 82 896 19 148
EGET KAPITAL (kSEK)
Aktiekapital 1 430 1 100
Överkursfond 77 750 9 000
Balanserat resultat 3 442 3 340
Periodens resultat -4 219 102
Summa eget kapital 78 403 13 542
Periodiseringsfonder 200 200
Summa obeskattade reserver 200 200
SKULDER (kSEK)
Kortfristiga räntebärande skulder - 1 173
Skulder till kreditinstitut - 136
Leverantörsskulder 740 67
Skulder till koncernföretag 1 416 286
Aktuell skatteskuld - 79
Övriga skulder 289 2 511
Skuld till beställare - 113
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 1 848 1 041
Summa skulder 4 293 5 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 896 19 148
Ställda säkerheter (kSEK)
Komplementär för skulder i BlueCarrot KB - 6 359
Summa ställda säkerheter - 6 359

NOT: Förändring i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN, kSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Utveck-lingsfond Omräk-nings-reserv Balanserat resultat inkl. periodens resultat Minoritet Summa eget kapital
KONCERNEN 2015
Ingående eget kapital 2015-01-01 100 - - -7 941 -492 542
Periodens resultat - - - -3 2 123 -36 2 085
Omräkningsdifferens - - - -169 7 -9 -172
Övrigt tillskjutet kapital - 7 940 - - -8 940 -1 000
Nyemission 1 000 - - - - - 1 000
Utgående eget kapital 2015-12-31 1 100 7 940 - -179 -5 869 -537 2 455
KONCERNEN 2016
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 7 940 - -179 -5 869 -537 2 455
Periodens resultat - - - - -852 -182 -1 034
Omräkningsdifferens - - - 319 -764 5 -441
Utvecklingsfond - - 8 253 - -8 253 - -
Övrigt tillskjutet kapital - 1 060 - - -1 060 - -
Nyemission 330 68 750 - - - - 69 080
Utgående eget kapital 2016-12-31 1 430 77 750 8 253 140 -16 799 -714 70 060
MODERBOLAGET, kSEK Aktiekapital Övrigt
tillskjutet kapital
Överkurs­fond Balanserat resultat inkl. periodens resultat Summa eget kapital
MODERBOLAGET 2015
Ingående eget kapital 2015-01-01 100 - - 3 340 3 440
Periodens resultat - - - 102 102
Nyemission 1 000 - 9 000 - 10 000
Utgående eget kapital 2015-12-31 1 100 - 9 000 3 442 13 542
MODERBOLAGET 2016 
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 - 9 000 3 442 13 542
Periodens resultat - - - -4 219 -4 219
Nyemission 330 68 750 - - 69 080
Utgående eget kapital 2016-12-31 1 430 68 750 9 000 -777 78 403

AKTIEN

Nepa AB (publ) hade per den 31 december 2016 ett aktie­kapital om 1 429 670,20 kronor fördelat på 7 148 351 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor.

Nepa AB (publ) är sedan den 26 april 2016 noterat på Nasdaq First North under kortnamnet NEPA.

En handelspost i Nepa omfattar etthundratio (110) aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget.

De tio största aktieägarna per den 31 december 2016                                    Antal aktier                   Innehav & röster

Ulrich Boyer                                                                                                     1 764 204                      24,7%
Fredrik Östgren                                                                                                  950 895                      13,3%
P-O Westerlund                                                                                                   675 765                      9,5%
Niclas Öhman                                                                                                      441 236                     6,2%
AMF Aktiefond Småbolag                                                                                    263 736                     3,7%
Handelsbanken Fonder AB                                                                                 250 000                      3,5%
Didner & Gerge Small and Microcap                                                                   236 978                     3,3%
Hans Skruvfors                                                                                                    225 000                     3,1%
Öhman Global Growth                                                                                         219 780                     3,1%
Bo Mattsson, via bolag                                                                                         204 366                    2,9%

Övriga aktieägare                                                                                              1 916 391                    26,8%
Summa aktier                                                                                                    7 148 351                   100,0%                                                                                                                                             

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern­redovisning (K3). Koncer­nen består av moderbolaget Nepa AB (publ) samt åtta rörelsedrivande dotterbolag, varav sex utländska. Redovisnings­principer och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpats i den senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nepa är utsatt för ett antal verksamhets- och mark­nadsrelaterade risker som inkluderar beroende av kvalificerad personal, förmåga att hantera tillväxt och teknisk utveckling.

REVISORERNAS GRANSKNING

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är Nepas Certified Adviser.


FINANSIELL KALENDER

Årsstämma 2017                                                                31 maj 2017 (notera: nytt datum)

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017                            31 maj 2017

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2017                                  31 augusti 2017

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017                         30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017                                                 28 mars 2018

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 31 maj 2017. Årsredovisningen kommer att publiceras och finnas tillgänglig på huvudkontoret den 17 maj 2017.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

INTYGANDE 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moder­bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 31 mars 2017
Styrelsen i Nepa AB (publ)

Ulrich Boyer                          Bo Mattsson                         P-O Westerlund

Styrelseordförande               Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Niclas Öhman                       Fredrik Östgren

Styrelseledamot                    Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD                            P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 733 345 069                                 +46 706 404 824
fredrik.ostgren@nepa.com                  p-o.westerlund@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 08:00 CET.


[1] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 19.

[2] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 19.

[3] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 19.

[4] Föreslagen.

[5] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 19.

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 250 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Norge och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare. 

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.