Delårsrapport Nepa AB (publ) Q3 2016

FORTSATT TILLVÄXT SAMT INVESTERINGAR SOM LÄGGER GRUNDEN FÖR ÖKAD TILLVÄXT.

KVARTAL 3, JULI – SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen ökade 16,3% till 38,4 (33,0) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 17,2% till 27,2 (23,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 (-1,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2,7 (-1,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,95) kronor

NIO MÅNADER, JANUARI – SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen ökade 17,0% till 129,3 (110,5) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 17,4% till 96,5 (82,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1,6 (-1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,77) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

 • Nepas helägda amerikanska dotterbolag, Nepa USA, Inc. påbörjade sin verksamhet enligt plan. Kontoret i New York drivs av personal överflyttad från huvud­kontoret i Stockholm. Processen för att rekrytera lokala nyckelpersoner har påbörjats.

EFTER PERIODEN

 • Nepa förvärvade den 31 oktober 2016 utestående 9,9 procent av det brittiska dotterbolaget Nepa UK Ltd, som därefter är ett helägt dotterbolag.
  • Lindsay Parry (f.d. Cowan) tillträdde idag som VD för Nepa UK.

VD HAR ORDET

Med en stärkt kassa till följd av emissionen vid börsintroduktionen under andra kvartalet och ett överlag starkt finansiellt första halvår påbörjade vi, med stort engagemang och beslutsamhet, under tredje kvartalet realiseringen av våra tillväxtplaner:

 • Fortsätta växa på hemmamarknaden Sverige och driva på tillväxten i våra existerande internationella marknader Norge, Finland, Danmark och Indien.
  • Investera ytterligare i den snabbväxande verksam­heten i Storbritannien i syfte att öka tillväxten ytterligare på Europas största och världens näst största marknad.
  • Etablera Nepas första kontor i USA, drivet av befintliga kunders krav på närvaro på världens största marknad.
  • Öka investeringarna i Nepas egenutvecklade produktplattform ActionHub® för att möjliggöra en högre skalbarhet och samtidigt skapa förutsätt­ningar för ökad tillväxttakt.

Jag kan med stolthet presentera de första initiativen i denna tillväxtresa: 

 • I Storbritannien har vi under inledningen av hösten arbetat med att skapa rätt förutsättningar för driva på den snabba tillväxten ytterligare. Som ett första steg i det arbetet tillträder Lindsay Parry (f.d. Cowan) idag som VD för Nepa UK. I samband med ledningsbytet förvärvade Nepa utestående 9,9 procent av Nepa UK som nu är ett helägt dotter­bolag. Med Lindsay som VD och med rätt ägar­struktur i dotterbolaget har vi goda förutsätt­ningar till att göra Nepa UK till en av Nepas starkaste marknader.
 • Den 1 november bemannade Nepa vårt första kontor i USA, i New York under ledning av Ali Piltan. Ali har arbetat på Nepa sedan 2010 som globalt ansvarig för produktutveckling inom detaljhandel och snabbrörliga konsumtionsvaror samt som kundansvarig för flera av våra globala kunder. För Nepa väntar nu ett intensivt arbete med att bygga en lokal organisation som kan serva våra befintliga kunder direkt på plats, samt attrahera lokala kunder.
 • För att på ett effektivt sätt kunna realisera våra expansionsplaner har Nepa under tredje kvartalet investerat i ett stärkt expansionsteam som skapar förutsättningar för att driva Nepas internationa­lisering med effektiva strukturer, processer och skalbarhet.
 • Under årets tredje kvartal har vi ökat investering­arna i ett utökat systemutvecklings- och data science-team i syfte att fortsätta utvecklings­arbetet med ActionHub®, den produkt som inom Nepa växer allra snabbast. Vi ser redan nu att de nya resurserna möjliggör en ytterligare förbättring av utvecklingen av ActionHub®, vilket möjliggör att vi kan fortsätta att driva utvecklingen på världsmarknaden inom vårt område.

Trots att fokus legat på att skapa förutsättningar för framtida tillväxt växer Nepa planenligt i tredje kvartalet, vilket historiskt är ett av årets svagare. Under kvartalet uppvisar Nepa en tillväxt i omsättning och bruttovinst om 16,3% respektive 17,2%, vilket innebär att vi nu vuxit i 42 kvartal i rad. Särskilt god har tillväxten varit i länderna Finland, Storbritannien och Indien. Därmed vill jag även passa på att välkomna alla nya kunder.

Rörelseresultatet uppgår under kvartalet till -3,5 miljoner kronor, vilket förklaras av en säsongsmässigt svagare försäljningsperiod samt investeringar i vår tillväxt och skalbarhet, dvs. vår planenliga expansion i USA och Storbritannien samt investeringar i produktutveck­lingen av ActionHub®. Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2016 med samma period 2015 har Nepa väsentligt högre personalkostnader, vilket förklaras av investeringar i personal för expansionen till USA och Storbritannien samt personal för systemut­vecklingen av Actionhub®.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Nepa på vår största marknad, hemma­marknaden Sverige, uppvisar fortsatt god tillväxt och dessutom succesivt starkare nettomarginaler, vilket ger oss en god bas att stå på inför den fortsatta internationaliseringen av Nepa.

Fredrik Östgren
VD


KONCERNEN

VERKSAMHETEN

VISION

”We change the way decisions are made”.

Samhällets stora digitala omställning driver företag till att bli mer kundcentriska. Aldrig förr har behovet av att lyssna på och förstå sina kunder varit viktigare för ett framgångsrikt företagande. Genom innovativa lös­ningar och mjukvara möjliggör Nepa kundorienterat beslutsfattande i hela organisationen hos sina upp­dragsgivare.

AFFÄRSIDÉ

Nepas affärsidé är att hjälpa företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Nepa kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

AFFÄRSMODELL

Nepa är ett banbrytande tillväxtbolag inom research­branschen som erbjuder innovativa lösningar och mjukvara för att leverera agerbara insikter till sina uppdragsgivare. Nepa har utvecklat automatiserade processer för kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution av agerbara insikter samt förslag till åtgärder.

Drygt 65 procent av Nepas intäkter härstammar från abonnemangstjänster för vilka avtalen sträcker sig minst 12 månader fram i tiden. Övriga intäkter kommer från uppdrag baserat på kundspecifika affärsutmaningar, alltid med ambitionen att skapa en långsiktig abonnemangsaffär alternativt att bygga skalbara produkter som kan appliceras på fler kunder och i fler industrier.

Den egenutvecklade plattformen ActionHub® säljs som en kombination av:

 1. 1.     En plattformslicens för hantering av kundfeed­back och interface för att automatiskt berika uppdragsgivarnas övriga IT-system med beteendedata.
 2. 2.     Standardiserade produkter – ActionHub® Applications Suite.
 3. 3.     Lösning på kundspecifika affärsutmaningar.

Nepas försäljningsmodell fokuserar alltid på uppdragsgivarens affärsutmaningar och bygger på sammansättningen av färdiga analysmoduler vilket resulterar i en hög grad av kostnadseffektiv kund­anpassning.

KONCERNENS UTVECKLING

INTÄKTER

Koncernens nettoomsättning ökade under det tredje kvartalet med 16,3 procent till 38 411 (33 028) TSEK och bruttoresultatet ökade med 17,2 procent till 27 236 (23 248) TSEK.

Årets första nio månader ökade nettoomsättningen med 17,0 procent till 129 290 (110 485) TSEK och bruttoresultatet ökade med 17,4 procent till 96 485 (82 192) TSEK.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat uppgick under tredje kvar­talet till -3 466 (-1 054) TSEK medan periodens resultat uppgick till -2 732 (-1 204) TSEK.

Årets första nio månader uppgick rörelseresultatet till 94 (-93) TSEK medan periodens resultat uppgick till ‑1 597 (-1 028) TSEK.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING                                                             

 TSEK Q3 2016 Q3 2015 Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2015 Helår 2015[1] 
Nettoomsättning 38 411 33 028 129 290 110 485 154 499
Övriga rörelseintäkter 707 333 1 280 673 1 746
39 119 33 361 130 570 111 158 156 245
Direkta kostnader -11 176 -9 781 -32 805 -28 293 -37 229
Övriga externa kostnader -4 269 -4 715 -15 013 -14 318 -21 546
Personalkostnader -26 415 -19 715 -81 041 -67 946 -93 817
Avskrivningar -357 -78 -981 -351 -468
Övriga rörelsekostnader -368 -128 -636 -344 -507
Rörelseresultat -3 466 -1 054 94 -93 2 678
Finansiella intäkter 62 70 93 126 95
Finansiella kostnader 50 -4 -181 -109 -403
Resultat före skatt -3 354 -988 7 -76 2 370
Skatt 622 -216 -1 603 -951 -286
Periodens resultat -2 732 -1 204 -1 597 -1 028 2 085
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 747 -1 042 -1 359 -847 2 121
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 15 -162 -238 -180 -36
Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 148 351 1 100 000 7 148 351 1 100 000 1 100 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 1 100 000 6 665 482 1 100 000 1 100 000
Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,38 -0,95 -0,20 -0,77 1,93

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (TSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 9 520 3 372 4 688
Materiella anläggningstillgångar 998 993 1 108
Finansiella anläggningstillgångar 3 099 3 050 3 050
Summa anläggningstillgångar 13 617 7 415 8 846
Skattefordringar 181 282 848
Kundfordringar 24 665 16 617 25 414
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 3 117 2 512 2 279
Övriga fordringar 807 879 720
Likvida medel 56 223 6 767 3 612
Summa omsättningstillgångar 84 994 27 058 32 873
SUMMA TILLGÅNGAR 98 611 34 472 41 719
EGET KAPITAL (TSEK) 
Aktiekapital 1 430 100 1 100
Övrigt tillskjutet kapital 76 445 - 7 940
Omräkningsdifferens -21 -211 -179
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -7 390 102 -5 869
Eget kapital, moderföretagets aktieägare 70 464 -9 2 992
Minoritetsintresse -791 -687 -537
Summa eget kapital 69 672 -696 2 455
SKULDER (TSEK) 
Kortfristiga räntebärande skulder - 8 220 8 294
Leverantörsskulder 8 749 10 006 8 671
Skatteskulder - - -
Övriga skulder 8 454 8 165 11 227
Skuld till beställare 4 769 2 585 6 269
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 6 967 6 192 4 803
Summa skulder 28 939 35 168 39 264
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 611 34 472 41 719
Ställda säkerheter 
Företagsinteckningar 14 500 14 500 14 500
Bankgaranti 3 099 3 050 3 050
Summa ställda säkerheter 17 599 17 550 17 550

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

TSEK Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2015[2]  Helår 2015[3] 
Den löpande verksamheten 
Resultat före skatt 7 -76 2 370
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 952 77 259
Betald inkomstskatt -937 -467 -367
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 22 -466 2 263
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar -176 -1 070 -10 032
Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -2 031 -3 780 1 520
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 185 -5 316 -6 250
Investeringsverksamheten 
Förvärv/avyttringar, materiella anläggningstillgångar -146 -439 -696
Förvärv/avyttringar, immateriella anläggningstillgångar -5 569 -3 372 -4 688
Förvärv/avyttringar, finansiella tillgångar -30 -3 050 -3 050
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 745 -6 860 -8 434
Finansieringsverksamheten 
Nyemission 68 835 - -
Upptagna lån - 6 227 5 580
Amortering av lån -8 294 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  60 541 6 227 5 580
Periodens kassaflöde 52 611 -5 950 -9 104
Likvida medel vid periodens början 3 612 12 716 12 716
Likvida medel vid periodens slut 56 223 6 767 3 612

KONCERNENS NYCKELTAL 

Q3 2016 Q3 2015 Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2015 Helår 2015[4] 
Omsättningstillväxt (%) 16,3 n/a 17,0 n/a 24,5
EBITDA (TSEK) -3 109 -977 1 075 258 3 146
EBITDA-marginal (%) -8,1 -3,0 0,8 0,2 2,0
Rörelsemarginal (%) -9,0 -3,2 0,1 -0,1 1,7
Vinstmarginal (%) -8,7 -3,0 0,0 -0,1 1,5
Balansomslutning (TSEK) 98 611 34 472 98 611 34 472 41 719
Soliditet (%) 70,7 -2,0 70,7 -2,0 5,9
Antal aktier vid periodens slut (st) 7 148 351 1 100 000 7 148 351 1 100 000 1 100 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 7 148 351 1 100 000 6 665 482 1 100 000 1 100 000
Resultat per aktie, före/efter utspädning (kr) -0,38 -0,95 -0,20 -0,77 1,93
Eget kapital per aktie (kr) 9,86 0,01 9,86 0,01 2,72
Utdelning per aktie (kr) n/a n/a n/a n/a 0,00
Medelantal anställda (st) 197 145 179 157 161

Definitioner

Omsättningstillväxt               Den procentuella nettoomsättningsökningen jämfört med en tidigare period.

EBITDA                                Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITDA-marginal                EBITDA i procent av periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal                  Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Vinstmarginal                       Resultat efter finansiella poster i procent av periodens nettoomsättning.

Soliditet                                Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie                Moderbolagets andel av periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie           Redovisat eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

Utdelning per aktie               Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 

Medelantal anställda            Antal anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som medeltal under perioden. 

MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

TSEK Q3 2016 Q3 2015 Jan-Sep 2016 Jan-Sep 2015 Helår 2015[5] 
Nettoomsättning 3 151 -292 8 550 - -
Övriga rörelseintäkter - 1 519 106 2 591 3 082
3 151 1 227 8 657 2 591 3 082
Direkta kostnader -611 - -1 255 - -
Övriga externa kostnader -261 -500 -1 244 -1 465 -1 777
Personalkostnader -2 172 -509 -10 765 -1 910 -6 029
Avskrivningar -4 -4 -12 -12 -16
Rörelseresultat 103 214 -4 619 -795 -4 740
Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 4 928
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 1
Räntekostnader och liknande resultatposter - -3 -66 -39 -44
Resultat före skatt 103 211 -4 685 -834 145
Skatt -24 -43 -24 -43 -43
Periodens resultat 79 168 -4 709 -877 102

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (TSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar 23 39 35
Finansiella anläggningstillgångar 17 479 4 603 17 479
Summa anläggningstillgångar 17 502 4 642 17 514
Skattefordringar 1 185 676 637
Kundfordringar 867 439 -
Fordringar hos koncernföretag 26 597 - 915
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 100 92 68
Övriga fordringar 21 - 13
Likvida medel 36 515 279 1
Summa omsättningstillgångar 65 284 1 485 1 635
SUMMA TILLGÅNGAR 82 786 6 128 19 148
EGET KAPITAL (TSEK)
Aktiekapital 1 430 100 1 100
Överkursfond 77 506 - 9 000
Balanserat resultat 3 442 3 340 3 340
Periodens resultat -4 685 -834 102
Summa eget kapital 77 692 2 606 13 542
Periodiseringsfonder 200 200 200
Summa obeskattade reserver 200 200 200
SKULDER (TSEK)
Kortfristiga räntebärande skulder - - 1 173
Skulder till kreditinstitut - 144 136
Leverantörsskulder 220 86 67
Skulder till koncernföretag 2 368 626 286
Aktuell skatteskuld - - 79
Övriga skulder 1 094 1 235 2 511
Skuld till beställare - - 113
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 1 211 1 231 1 041
Summa skulder 4 893 3 322 5 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 786 6 128 19 148
Ställda säkerheter
Komplementär för skulder i BlueCarrot KB 317 3 490 6 359
Summa ställda säkerheter 317 3 490 6 359

NOT: Förändring i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN, TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-reserv Balanserat resultat inkl. periodens resultat Minoritet Summa eget kapital
KONCERNEN 2015
Ingående eget kapital 2015-01-01 100 - -7 941 -492 542
Periodens resultat - - - -847 -180 -1 028
Omräkningsdifferens - - -204 8 -15 -211
Utgående eget kapital 2015-09-30 100 - -211 102 -687 -696
KONCERNEN 2016
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 7 940 -179 -5 870 -537 2 455
Periodens resultat - - - -1 359 -238 -1 597
Omräkningsdifferens - - 158 -163 -16 -21
Nyemission 330 68 506 - - - 68 835
Utgående eget kapital 2016-09-30 1 430 76 445 -21 -7 390 -791 69 672
MODERBOLAGET, TSEK Aktiekapital Uppskriv­ningsfond Överkurs­fond Fond för verkligt värde Balanserat resultat inkl. periodens resultat Summa eget kapital
MODERBOLAGET 2015
Ingående eget kapital 2015-01-01 100 - - - 3 340 3 440
Periodens resultat - - - - -834 -834
Utgående eget kapital 2015-09-30 100 - - - 2 506 2 606
MODERBOLAGET 2016 
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 100 - 9 000 - 3 442 13 542
Periodens resultat - - - - -4 685 -4 685
Nyemission 330 - 68 506 - - 68 835
Utgående eget kapital 2016-09-30 1 430 - 77 506 - -1 243 77 692

AKTIEN

Nepa AB (publ) hade per den 30 september 2016 ett aktie­kapital om 1 429 670,20 kronor fördelat på 7 148 351 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor.

Nepa AB (publ) är sedan den 26 april 2016 noterat på Nasdaq First North under kortnamnet NEPA.

En handelspost i Nepa omfattar etthundratio (110) aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget.

De 10 största aktieägarna per den 30 september 2016     Antal aktier    Innehav & röster

Ulrich Boyer                                                                           1 764 204                     24,7%
Fredrik Östgren                                                                        950 895                     13,3%
P-O Westerlund                                                                        675 765                       9,5%
Niclas Öhman                                                                           441 236                       6,2%
AMF Aktiefond Småbolag                                                         263 736                       3,7%
Handelsbanken Fonder AB                                                       263 736                       3,7%
Didner & Gerge Small and Microcap                                        236 978                        3,3%
Hans Skruvfors                                                                          225 000                       3,1%
Öhman Global Growth                                                             219 780                        3,1%
Bo Mattsson, via bolag                                                             204 366                       2,9%

Övriga aktieägare                                                                  1 902 655                     26,6%
Summa aktier                                                                        7 148 351                   100,0%                                                                                                                                             

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern­redovisning (K3). Koncer­nen består av moderbolaget Nepa AB (publ) samt åtta rörelsedrivande dotterbolag, varav sex utländska. Redovisnings­principer och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpats i den senaste årsredovisningen.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nepa är utsatt för ett antal verksamhets- och mark­nadsrelaterade risker som inkluderar beroende av kvalificerad personal, förmåga att hantera tillväxt och teknisk utveckling.

REVISORERNAS GRANSKNING

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är Nepas Certified Adviser.


FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2016                                                31 mars 2017

Årsstämma 2017                                                                18 maj 2017

INTYGANDE 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moder­bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 30 november 2016
Styrelsen i Nepa AB (publ)

Ulrich Boyer                          Bo Mattsson                         P-O Westerlund

Styrelseordförande               Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Niclas Öhman                       Fredrik Östgren

Styrelseledamot                    Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD                            P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+ 46 733 345 069                                +46 706 404 824
fredrik.ostgren@nepa.com                  p-o.westerlund@nepa.com

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Nepa AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016 klockan 08:00.

[1] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 17.

[2] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 17.

[3] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 17.

[4] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 17.

[5] Proforma efter förvärvet av Nepa Sweden AB i enlighet med årsredovisningens not 17.

Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

FORTSATT TILLVÄXT SAMT INVESTERINGAR SOM LÄGGER GRUNDEN FÖR ÖKAD TILLVÄXT
Twittra det här