Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2018

Nepa AB (publ) har den 31 maj 2018 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor, varav 100 000 kronor till var och en av de fyra stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulrich Boyer, Simon Hay, Bo Mattsson, P-O Westerlund, Niclas Öhman och Fredrik Östgren som styrelseledamöter samt nyval av Annika Steiber och Jan Carlzon som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 november 2018. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För mer information:
nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824.

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Danmark, Finland, Indien (Mumbai, New Dehli), Norge, Storbritannien och USA (New York, Denver, Cincinnati, Miami), hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.