PRODUKTLANSERING OCH FORTSATT TILLVÄXT I FÖRSTA KVARTALET

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2018

 • Nettoomsättningen ökade 12,7% till 57,6 (51,1) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 11,6% till 42,7 (38,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (-4,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,7 (-5,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -0,79 (-0,77) kronor, efter utspädning -0,78 (-0,77) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER PERIODEN

 • I mars anställde Nepa USA den mycket erfarne Matt Nitzberg till rollen som Chief Client Officer, och förstärkte därmed försäljningsorganisationen på den prioriterade amerikanska marknaden. Matt har tidigare bland annat varit avgörande för dataanalysföretaget dunnhumbys stora försäljningsframgångar i USA.
 • Lanserat applikationen CX Tracker inom verksamhetsområdet Customer Experience, vilken vänder sig till mellanstora företag och företag som påbörjar en förbättringsresa av sin kund­upplevelse. CX Tracker är en instegsprodukt som hjälper till att ytterligare driva på nyförsäljningen.
 • Vidareutvecklat applikationen Path-to-Purchase som hjälper globala företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror att förstå varje steg som konsumenterna tar i beslutsprocessen inför ett köp, både online och offline.

EFTER PERIODEN

 • Avslutade de förändringar av system och interna processer, inklusive migreringen till ett nytt datainsamlingsverktyg och är därmed fullt anpassade till GDPR, EUs nya dataskydds­förordning.

VD HAR ORDET 

Under första kvartalet 2018 har Nepa tagit flera steg mot att nå våra mål, genom att vidareutveckla våra produkter och tjänster samt intensifiera vår expansion i Storbritannien och USA.

För att hjälpa våra kunder i deras utmaning att omvandla sina enorma datamängder till daglig agerbar information, fokuseras vår utveckling till att distribuera ut rätt data, till rätt beslutsfattare och vid rätt tidpunkt.

Vi har bland annat:

 • Lanserat CX Tracker, en ny applikation inom vårt Customer Experience-erbjudande som vänder sig till mellanstora företag och företag som påbörjar en förbättringsresa av sin kundupplevelse. CX Tracker är en instegsprodukt som hjälper till att ytterligare driva på nyförsäljningen inom verksamhets­området.
 • Vidareutvecklat applikationen Path-to-Purchase som hjälper globala företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror att förstå varje steg som konsumenterna tar i beslutsprocessen inför ett köp, både online och offline. Path-to-Purchase möjliggör för våra kunder att optimera sina insatser i relation till varje steg av konsumenternas beslutsprocess. Produkten har haft stort genomslag på den engelska marknaden och vi är inbjudna av ESOMAR till att berätta mer på det årliga Shopper Experience-eventet i Amsterdam i juni i år.
 • GDPR - under årets första kvartal har vi investerat i att genomföra de sista förändringarna av våra system och interna processer för att göra oss fullt anpassade till GDPR, EUs nya dataskyddsförordning, och de möjligheter det ger Nepa. Bland annat har vi avslutat migreringen till ett nytt datainsamlings­verktyg, vilket vi sammanlagt investerat närmare 8 000 timmar på under de senaste sex månaderna. Vi är nu redo för GPPR och de möjligheter som det skapar när den träder i kraft imorgon, den 25:e maj, och vi är övertygande om att det kommer att innebära en konkurrensfördel för Nepa.
 • Vi har fortsatt att investera i skalbarheten i vår ActionHub®-plattform och därtill namnändrat den till Consumer Science Platform®. Nepa definierar Consumer Science som gränssnittet mellan consumer research och data science.

Valberedningen i Nepa har föreslagit Jan Carlzon och Annika Steiber till att väljas in i Nepas styrelse vid årsstämman den 31 maj. Jan Carlzon, tidigare VD för SAS, har ett globalt nätverk och omfattande erfarenhet och expertis inom konsumentorienterat och decentraliserat ledarskap. Annika Steiber PhD, har en solid akademisk bakgrund, ett brett nätverk i USA, samt expertis inom innovation. Annika är baserad i Silicon Valley och författare till flera böcker (bl.a. ”The Google Model - Management for Continuous Innovation in a Rapidly Changing World”). Vi hoppas kunna välkomna båda till styrelsen. Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till Anne Roggeveen, som inte ställer upp till omval. Anne har gjort stora bidrag under sin tid som styrelseledamot, både i styrelsearbetet och som stöd för vår operativa verksamhet i USA.

Nepa fortsatte att växa i det första kvartalet för 48:e kvartalet i rad. Nettoomsättningen steg med 12,7 procent till 57,6 MSEK medan bruttovinsten steg med 11,6 procent till 42,7 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5,1 MSEK. Samtidigt minskade tillväxttakten i personalkostnader för fjärde kvartalet i rad - från en tillväxttakt om 40 procent under första kvartalet 2017 till 9 procent under första kvartalet 2018. Med starkare nettomarginaler på Sverige­marknaden, en förstärkt produktportfölj och växande internationell verksamhet är vi optimistiska inför resten av 2018 och därefter.

Fredrik Östgren
VD

Erik Penser Bank är Nepas Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:00 CET.

nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com +46 706 404 824

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Danmark, Finland, Indien (Mumbai, New Dehli), Norge, Storbritannien och USA (New York, Denver, Cincinnati, Miami), hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.