Valberedningen i Nepa AB:s (publ) org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) fullständiga förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016, består av Ulrich Boyer (även styrelseordförande), valberedningens ordförande P-O Westerlund samt Fredrik Östgren och Niclas Öhman. Tillsammans representerar valberedningen omkring 38,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
Valberedningen föreslår att Ulrich Boyer väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 9)
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor, varav 100 000 kronor till var och en av de tre stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, det vill säga Ulrich Boyer, Bo Mattsson, P-O Westerlund och Niclas Öhman samt nyval av Anne Roggeveen, Simon Hay och Fredrik Östgren som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ulrich Boyer till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Stefan Älgne.

_______________________________________

Stockholm i maj 2017

Valberedningen i Nepa AB (publ)

För mer information:

P-O Westerlund
Vice VD
& CFO, valberedningens ordförande
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.