Fler IT-satsningar avgörande för Norrbottens företagande

En undersökning genomförd av SIFO på uppdrag av LRF Samköp, Företagarna Norrbotten och bredbandsleverantören Net 1 visar att hela 72 procent av små och medelstora företag i Norrbotten anser att en bra IT-infrastruktur är avgörande för länets regionala utveckling. Det är den högsta siffran i undersökningen som genomförts i Sveriges sju mest glesbefolkade län*. Dessutom anser var femte att dålig tillgång till internet är en avgörande faktor för omlokalisering av verksamheten.

Norrbotten går mot strömmen och är en av få regioner som har haft en positiv utveckling på arbetsmarknaden de senaste åren. Men långa avstånd och stora ytor innebär också att man har ett långt mycket större beroende av en god IT-infrastuktur än resten av landet.

– För LRFs medlemmar i Norrbotten ökar både behovet och kraven på en bra internetuppkoppling, då allt fler arbetsmoment för företag på landsbygden kräver tillgång till internet. Idag ser förutsättningarna för regional utveckling helt annorlunda ut än för 5-10 år sedan och det är tydligt att en bra IT-infrastruktur kommer vara allt mer avgörande för Norrbottens företag, säger Nils-Olov Lindfors, ordförande LRF Norrbotten.

Högre krav på snabbare utveckling än resten av Sverige
Norrbotten är både Sveriges mest glesbefolkade län, men även ett av de län i Sverige som satsat mest på IT-infrastruktur de senaste åren. Utmaningarna i en region med stora avstånd och utspridd befolkning som samtidigt är på starkt tillväxt, har resulterat i flertalet samordnande satsningar, både på kommunal nivå och länsnivå. Genom dessa satsningar har regionen gjort stora framsteg och är idag ledande i många avseenden gällande IT-infrastruktur. Bland annat har det resulterat i etableringen av Facebook i Luleå.

Men behoven av IT-satsningar kommer vara fortsatt stora och till och med öka succesivt, menar Kjell Hjelm på Företagarna Norrbotten:
– Undersökningen bekräftar att det är helt avgörande för småföretagens utveckling att IT-infrastrukturen fortsätter att följa den övriga samhällsutvecklingen. Särskilt för branscher i stark tillväxt, som gruv-, skogs- och upplevelseindustrin, där verksamheten ofta ligger utanför tätorter. De stora avstånden gör också att det ställs högre krav på driftsäker IT-infrastruktur.

Trots att Norrbotten har gjort omfattande satsningar inom IT-området på senare år visar undersökningen att endast 3 av 10 företag i Norrbotten tycker att det görs tillräckliga satsningar på IT-infrastruktur i länet. Detta innebär att företagen behöver ännu fler satsningar inom IT-områden för att kunna vidareutvecklas och bibehålla sin konkurrenskraft samt fler insatser som går hand i hand med de senaste årens språngartade ökning i behovet av bandbredd som hänger ihop med att allt fler arbetsmoment kräver IT-stöd.

Avvecklingen av kopparnätet försämrar förutsättningarna
Bredbandsoperatören Net 1s främsta fokus är att kunna erbjuda ett driftsäkert nät för landsbygden. I samband med att den fasta telefonin via kopparnätet nu avvecklas riskerar dock stora delar av både företag och hushåll på landsbygden att förlora tillgången till det fasta telefonnätet och detta påverkar många verksamheter direkt negativt. Vart tredje företag i Norrbotten tror att avvecklingen kommer att påverka deras verksamhet och den siffran är högre än i något av de övriga undersökta länen. 

– Eftersom vårt bredbandsnät täcker 95 procent av landets yta och nästan 90 procent av Norrbottens täckningsbara yta är vi ofta det optimala alternativet för både företag och privatpersoner på landsbygden vad gäller telefoni och bredband. För många företagare utanför tätorterna är det en förutsättning för verksamheten att ha tillgång till vårt robusta nät, säger Åsa Sundberg, vd på Net 1.

Även den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. I en region med så stora avstånd och utspridd befolkning som Norrbotten är komplementet med vård på distans en nödvändighet för att kunna erbjuda bra kvalitet i vård och omsorg. Den utvecklingen är givetvis också beroande av gemene man har tillgång till internetanslutning.

Kan tvingas flytta verksamheten
Undersökningen visar även att en femtedel av de tillfrågade företagen anser att dålig tillgång till internet är en avgörande faktor för omlokalisering av verksamheten. Det innebär att företag i Norrbotten bedömer det som en större risk än både minskat stöd till nyföretagande eller för höga energikostnader. Störst vikt i fråga om omlokalisering lägger företagen vid befolkningsminskning eller dålig tillgång till kvalificerad arbetskraft.

”Täckning för Tillväxt?”, seminarium den 20 april i Luleå
Net 1, LRF Samköp och Företagarna Norrbotten anordnar ett frukostseminarium den 20 april på temat IT-infrastruktur och regional utveckling i Norrbotten. Seminariet äger rum på Kulturens hus i Luleå mellan kl. 07.30 och 10.30. Frukost serveras från kl. 07.00. Morgonen avslutas med en paneldebatt. Alla som vill är välkomna att delta och anmälan sker senast den 16 april till eric.danielsson@prat.se.

För mer information, kontakta:
Angelica Zwahlen, Kommunikations- och PR-ansvarig, Net 1

Mobil: 0708-93 23 80
E-post: angelica.zwahlen@net1.se

För täckningskartor samt tillgång till hela undersökningen:
Håkan Jarlenius, Prat PR

Mobil: 0708-27 52 02, Telefon: 08-545 142 38
E-post: hakan.jarlenius@prat.se

Mobilt bredband och telefoni till hela Sverige
Net 1 erbjuder mobilt bredband och telefoni till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Detta via vårt rikstäckande Turbo 3G-nät på NMT 450-frekvensen. Genom att använda 450Mhz frekvensen täcker vi 95 % av Sveriges landyta och har dessutom täckning upp till 12 mil ut från kustlinjen. Detta gör Net 1 till det självklara valet för gles- och landsbygdsbor, samt för företag med verksamhet utanför tätort. Net 1 grundades år 2003 och ägs sedan 2009 av Access Industries. Vår vision är att ge alla svenskar tillgång till bredbandstjänster – oavsett vart man bor eller befinner sig. Bland våra kunder finns förutom privatpersoner och småföretag även tunga industribolag samt kraftbolag representerade. Net 1s nät levereras av Ericsson och statliga Teracom ansvarar för driften. Några av våra kunder är Vattenfall, SCA, Sveaskog, Polisen, Ambulans och Sjöräddning och vi är även stolt samarbetspartner till LRF Samköp. För mer information, besök www.net1.se.

Taggar:

Dokument & länkar