Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 999 999 nya aktier.

Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr, med en konverteringskurs om 4,50 kr. Net Gaming har nu erhållit anmälningar om påkallande av 1 999 999 nya aktier, motsvarande 8 999 995,50 kr i lån.

Net Gaming kommer att återkomma med bekräftelse att denna konvertering till aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Net Gaming’s affärsidé är att investera i snabbväxande bolag inom iGaming främst inom lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar