Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 * Video/media applikationen genererar försäljningsavtal * Lansering av Twintin - realtidsswitch på ett chip * Rörelseresultat blev SEK -218,1 miljoner * Likvida medel uppgår till SEK 176,0 miljoner VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Knivskarp position Flera bedömare uppskattar att innehållet i näten kommer att bestå till mer än 90% rörliga bilder i framtiden. Net Insight kan redan idag möta den professionella mediemarknadens höga kvalitets- och säkerhetskrav på strömmande realtidstjänster. Net Insight har under året utvecklat ett mycket starkt koncept för tv- och mediebranschen som löser deras behov av att kunna transportera strömmande media med full studiokvalitet över fiberbaserade nät. Konceptet baserar sig på i huvudsak tre konkurrensfördelar: * kommunikationsnät för realtidstjänster med mycket höga kvalitetskrav * enkel provisionering av tjänster oavsett typ; IP, telefoni och video * mycket kostnadseffektiv plattform - Under det gångna året har vi byggt upp vår organisation inom framförallt marknad, försäljning och support. Utvecklingen av våra produkter i Nimbra 200-serien är i slutskedet och kommer att vara kommersiellt gångbara under första kvartalet i år. Detta känns mycket tillfredsställande, säger VD Bengt Olsson. Försäljning Net Insight har ökat sin marknadsnärvaro markant under året och ett flertal nya försäljningsavtal har tecknats. I april slöt en av Net Insights återförsäljare, Fiberdata, ett ramavtal med RegNet/Norrsken som innebär att 40 orter i Sverige får tillgång till bredband med DTM-tekniken. Avtalet resulterade i att Gavle Net köpte Net Insights växel Nimbra One som ryggrad till sitt nya stadsnät. Norrtälje Energi och Ålcom har köpt Net Insights nätverksfamilj Nimbra som plattform i ett regionalt nät som sträcker sig från Åland via Norrtälje till Stockholm. Affären genomfördes i samarbete med Fiberdata och omfattar initialt åtta noder. Under året har Net Insights samarbetspartner Allied Telesyn investerat i DTM-utrustning i syfte att bygga demonstrationsanläggningar i såväl Japan som i Europa. I Albenga i Italien är även ett support- och utbildningscenter under uppbyggnad för Allieds kunder i Europa. I augusti tecknade Tele 2 ett avtal med TV4 om datakommunikationstjänster för överföring av okomprimerad video i realtid samt höghastighetsöverföring mellan TV4:s huvudkontor och deras lokalstation i Stockholm. Tele 2:s nationella tjänst, populärt kallat fetband, baserar sig på DTM-utrustning från Net Insight. Installationen, om initialt fem noder, skedde i september och sattes i drift under november. I december slöts ytterligare ett avtal som stärker Net Insights satsning på distribution av okomprimerad video i realtid för medieindustrin. Skanova, ett nätbolag inom Teliakoncernen, har påbörjat uppbyggnaden av ett medianät i företagets befintliga nät till vilket Net Insight kommer att leverera infrastrukturen. Nätet beräknas sättas i drift i början av 2001 och är ett led i det utvecklingsprojekt där Skanova undersöker de tekniska förutsättningarna för ett fibernät utvecklat speciellt för mediebranschen. Nätet anpassas efter tv- och produktionsbolagens behov av att kunna distribuera, arkivera och handla med bildmaterial online. Samarbetsavtal I enlighet med Net Insights affärsmodell att etablera strategiska partnerrelationer inom såväl utveckling som försäljning och distribution, har samarbeten inletts med ett flertal kvalificerade partners. I april tecknade Net Insight ett samarbetsavtal med ABB AG i syfte att etablera ett globalt återförsäljarnätverk. Avtalet omfattar försäljning och implementering av Net Insights nätverkslösningar till ABB AGs kunder i Österrike och Östeuropa. Ett liknande avtal för Norden finns sedan tidigare. Tillsammans med amerikanska Allied Telesyn International (ATI) har ett samarbete inletts där ATI kommer att sälja Net Insights produkter för stadsnätverk under eget varumärke. Därtill har ett exklusivt OEM-avtal (Original Equipment Manufacturer) för den japanska marknaden tecknats med japanska Allied Telesis KK. I juli fördjupades det strategiska tekniksamarbetet med elektronikföretaget Tality, ett bolag inom Cadence-koncernen.Tality blir auktoriserat designcenter för Net Insights chip Twintin och kommer att tillhandahålla de senaste designtjänsterna kring DTM. Detta kommer att underlätta för andra tillverkare av nätverksutrustning som vill integrera Twintin i sina egna produkter. Under september tecknade Net Insight ett intentionsavtal med den pan- europeiska operatören Carrier1. Avtalet avser försäljning, marknadsföring och utveckling av video och andra realtidstjänster för tv- och medieindustrin. Tjänsterna innebär stora effektivitetsvinster när okomprimerat videomaterial nu kan transporteras direkt via fibernäten istället för att bearbetas i kostnadskrävande OB-bussar (Outside Broadcasting) och sedan sändas via satellitlänkar till stationen. Carrier1:s pan- europeiska fibernätverk knyter samman 12 länder, 50 städer på över 1000 platser och skapar tillsammans med Net Insights realtidsteknologi, en konkurrenskraftig plattform för tjänster såsom strömmande video. Det betyder att tv- och filmbolagen, med stöd av DTM, kommer att kunna utnyttja näten som bl. a överföringsmedium för strömmande media i realtid. Produkter och lanseringar I januari 2000 sändes en videokonferens via bredband över optisk fiber mellan Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte i Göteborg och en studio i Stockholm. Växeln Nimbra One och det nyutvecklade videokortet säkerställde en perfekt studiokvalitet på 270Mbps i realtid. Den 26 april lanserades Twintin-chipet samtidigt i Sverige och USA. Twintin, som är en komplett bredbandsväxel på ett enda chip, ger unika realtidsegenskaper med en växlingskapacitet på åtta Gbps. Chipet blir motorn i Nimbra 200-serien men kommer även att säljas separat, framförallt till OEM-marknaden. Under fjärde kvartalet testades de nya produkterna Nimbra 210 och Nimbra 290, båda baserade på Twintin-chipet. Växeln Nimbra 210 är i första hand avsedd för mindre lokala nätverk medan Nimbra 290 är en ren DTM-växel som har till uppgift att samla ihop trafiken från ett större antal Nimbra 210 för att sedan slussa trafiken vidare. Installationer och tekniska verifieringar Net Insight har gjort en första leverans till Gavle Net i enlighet med ramavtalet med RegNet/Norrsken som tecknades i början av året. Ett bassystem är nu installerat och satt i drift i det fiberbaserade bredbandsnät som täcker större delen av Gävle. I september installerades Net Insights system mellan Backupcentralen på Ljusterö och Sandhamn inom Stokabs nät. Net Insight har framgångsrikt verifierat sitt nya gränssnitt mot SDH- tekniken hos Vasa Läns Telefon OY. SDH är den förhärskande tekniken hos så gott som samtliga operatörer. Det nya gränsnittet innebär att Net Insight nu kan hjälpa dessa operatörer med realtidskommunikation och överföring av rörlig bild och ljud i bredbandsnät. Riktad emission och split En riktad nyemission genomfördes under januari/februari 2000 på totalt 230 MSEK till Fjärde AP-fonden, Brummer & Partners Zenitfond och SPP Kapitalförvaltning. Efter beslut på bolagsstämman genomfördes den 15 maj en 5:1 split av Net Insights B-aktie. Totalt antal aktier uppgår idag till 39 289 300 med ett nominellt värde på 0,04 SEK. Styrelse och organisation På bolagsstämman den 26 april nyvaldes Lars Berg, Bo Dimert och Lage Jonasson till ordinarie styrelseledamöter. Antalet anställda har under året vuxit från 81 till 122 personer. En stor del av rekryteringen har skett inom marknadsföring, försäljning och support för att understödja företagets ökade marknadsfokusering. Ledningsgruppen har under året förstärkts med bland annat finansdirektören Carl- Johan Blomberg, utvecklingschefen Anders Persson och kommunikationsansvariga Carolen Ytander. Till säljbolaget Net Insight Inc i USA har Lars Borwing tillträtt som ansvarig. I mars beslutade styrelsen att föreslå bolagsstämman att införa ett personaloptionsprogram omfattandes totalt 322 000 personaloptioner. Till detta utgavs ett skuldebrev med 435 000 avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier. Programmet motsvarar, vid fullt utnyttjande, en utspädning om cirka 5 procent av det totala aktiekapitalet samt cirka 3 procent av det totala antalet röster. Patent Net Insight har under året fortsatt arbetet med att förbättra sina patenträttigheter för att säkerställa sitt teknologiska försprång. Arbetet har inneburit att driva existerande patentärenden vidare samt att inge nya patentansökningar på den vidareutveckling som ständigt pågår. Net Insights patentportfölj omfattade per 31december 50 patentfamiljer, var och en innefattande patent eller patentansökningar i ett eller flera länder. HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Lars Berg ny styrelseordförande Lars Berg tillträder under januari 2001 som ny styrelseordförande för Net Insight. Tidigare ordförande Håkan Kihlberg stannar i styrelsen som ordinarie ledamot. Lars Berg kommer närmast från befattningen som chef för den tyska operatörsjätten Mannesmann Telecom och har tidigare varit koncernchef för Telia. Stärkt försäljningsorganisation i USA Net Insight förstärker försäljningsorganisationen i USA med två nyckelpersoner. John Kostak anställs som VP Global Marketing och Dan Lutter som VP US Sales. Rekryteringen är ett led i satsningen på på medienät för professionellt bruk som framgångsrikt lanserats hos de europeiska operatörerna. De tillträdde sina tjänster under januari 2001. Förhandlingar om gemensamt bolag med Carrier1 I januari deklarerade Net Insight och Carrier1 att de avser att bilda ett gemensamt bolag för utbyggnaden av ett medianät i Europa. Bolagsbildandet är resultatet av det intentionsavtal som offentliggjordes i september 2000. Förhandlingar pågår fortfarande och beräknas vara avslutade i februari 2001. Marknadserbjudandet riktar sig till medie- och tv-bolag i Europa som har behov av att skicka stora mängder rörliga bilder mellan sina olika studior och tv-stationer. Överföring i realtid kräver en kapacitet på 270 Mbps. MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER Media driver Vi såg tidigt trenden med rörliga bilder i digitala bredbandsnät vilket också tydligt har bekräftats med avtalen med Tele2, Carrier 1 och Skanova. Redan idag finns en stor efterfrågan hos tv- och produktionsbolag som vill effektivisera och förenkla sin produktionsmodell genom att kunna transportera realtidsvideo med full kvalitet över nätverket. Dessa tjänsteproducenter kommer att vara de som driver på utvecklingen av nätverken under de kommande åren. Deras krav på att kunna transportera rörlig bild, ljud och data utan kvalitetsförsämringar över ett och samma nätverk förändrar villkoren för dagens operatörer. Drivkraften i utvecklingen ligger i de stora trafikvolymer som medieindustrin genererar. Stadsnäts- och bredbandsmarknaden börjar ta fart Tillväxten på bredbandsmarknaden har gått långsammare än vad prognoserna gjorde gällande i början av året. Men i takt med att näten börjar transportera eftertraktade tjänster kommer efterfrågan på hushållsmarknaden att ta fart ordentligt. Ingen slutkund är längre beredd att betala särskilt mycket för internetanslutningen så om operatörerna skall förbli lönsamma måste de börja leverera värdeadderande tjänster. Strömmande media såsom TV, video, musik, interaktiva spel, utbildning etc kommer framöver att svara för mer än 90 procent av trafiken i nätverken enligt många bedömare. Detta är en ny massmarknad som kommer att värderas mycket högt den dag den tar fart. Fusionen mellan mediajätten Time/Warner och operatören America Online är bara en indikation om den nya färdriktningen. De avtal som träffats under år 2000 utgör viktiga bekräftelser inte bara på Net Insights spetskompetens, utan också på att ett antal sofistikerade kunder kunnat identifiera fördelarna med företagets marknadserbjudande. Inriktningen mot mediebranschen ändrar inte Net Insights strategi med ambitionen att bli den ledande leverantören till de fiberoptiska stadsnätverk som är under uppbyggnad. Det finns ingen motsättning i att leverera utrustning till stadsnätens bredbandsanslutningar till hem och företag och det erbjudande som anpassats för medieindustrin. Det sistnämnda kan istället betraktas som ett kraftigt incitament för operatörer och tjänsteleverantörer att exploatera de nya affärsmöjligheterna som erbjuds när tjänsteproducerande företag investerar i högkvalitativ realtidsvideo. RESULTATUTVECKLING Försäljningsintäkterna om totalt 9,0 MSEK hänför sig främst till andra halvåret och 3,0 MSEK avser fjärde kvartalet. Intäkterna kommer bl a från Regnet/Norrsken, Tele 2, Allied Telesyn samt Telia/Skanova. Kostnaderna för året uppgick till totalt 221,0 MSEK, varav 67,4 MSEK hänförde sig till fjärde kvartalet. I beloppet ingår kostnader av engångskaraktär med 9,5 MSEK. Största delen av bolagets kostnader hänför sig till utvecklingsverksamheten, 128,9 MSEK (74,7). Bolaget har under andra halvåret fokuserat på uppbyggnaden av försäljnings- och marknadsorganisationen. Marknadsföringskostnader uppgick till 51,6 MSEK (23,7). I administrationskostnaderna ingår kostnader av koncerngemensam karaktär, vilka ej fördelats på övriga verksamhetsområden. Även kostnader för vissa specifika funktioner som inköp och orderhantering ingår. Rörelseresultatet uppgick till -218,1 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -208,8 MSEK. Finansnettot uppgick till 9,3 MSEK. Personal Antalet anställda har under året ökat från 81 till 124. Härutöver sysselsätter bolaget ett 30-tal konsulter. Bolagets tre grundare är anställda av bolaget sedan i början av 1997. Bolagets samtliga medarbetare innehar aktier och/eller optioner. Net Insight Inc., det amerikanska dotterbolaget, bestod vid årsskiftet av två personer och förstärktes under januari med ytterligare två. Likviditet och finansiering I början av räkenskapsåret genomfördes en riktad nyemission. Denna nyemission inbringade 230 MSEK. Nyemissionen tillsammans med bolagets optionsprogram har under året tillfört bolaget netto 253,7 MSEK. Likvida medel uppgick vid utgången av året till 176,0 MSEK. Investeringar Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar för 2000 uppgick till 0,9 MSEK. Inga utvecklingskostnader aktiverades. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick till 9,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -202,8 MSEK. Investeringarna under perioden uppgick till 0,9 MSEK. Likvida medel uppgick till 172,7 MSEK. Kommande rapport från Net Insight Rapporten för första kvartalet år 2001 kommer att lämnas den 2 maj 2001. Stockholm den 1 februari, 2001 Bengt Olsson Verkställande Direktör För mer information kontakta: Bengt Olsson, VD, Net Insight AB. Tel. 08 685 04 30, e-post: bengt.olsson@netinsight.net Carl-Johan Blomberg, CFO, Net Insight AB Tel. 08 685 06 20, e-post: carl.johan.blomberg@netinsight.net Carolen Ytander, VP Corporate Communications, Net Insight AB. Tel. 08 685 04 50, e-post: carolen.ytander@netinsight.net Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo och internetkommunikation till traditionell telefoni och data. Tjänsterna tillhandahålls över en och samma infrastruktur på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight har cirka 140 anställda i Sverige och USA. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. För mer information, se www.netinsight.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Dokument & länkar