Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ), org nr 556994-2930

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Net Trading Group AB (publ).

Datum; Torsdag den 24 maj 2018

Tid; Kl 13.00

Plats; Convendum, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg

Ärende på stämman:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut 
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

För att få deltaga på bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt i förekommande fall biträden hos bolaget före kl 16.00 senast den 22 maj 2018.

Göteborg i april 2018

Morten Hansson
morten@maxgodis.se
0047 908 440 78

Taggar: