Kompletterad delårsrapport januari - september 1999

NETCOM AB KOMPLETTERAR TIDIGARE REDOVISAT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET 1999 MED RESULTATANDELAR FRÅN INTRESSEBOLAGET NETCOM ASA KOMPLETTERAD DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 New York och Stockholm - 17 november 1999 - NetCom AB ("NetCom") (Nasdaq Stock Market: NECS), en ledande leverantör av telekommunikationslösningar i Norden, Baltikum och Polen, kompletterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 1999 med resultatet från sitt intressebolag Netcom ASA. NetCom ASA redovisade sitt resultat för det tredje kvartalet den 15 november 1999. NetCom AB kompletterar härmed resultatet för årets nio första månader som publicerades den 27 oktober 1999. Vid den tidpunkten hade NetCom ASA, i vilket NetCom AB äger 25%, inte publicerat sitt resultat. I resultatet som NetCom AB publicerade den 27 oktober baserades bidraget från NetCom ASA under det tredje kvartalet genom att anta samma resultat som för det andra kvartalet 1999. Kompletterade finansiella nyckeltal för årets nio första månader (Mkr) 1 jan-30 sep 1999 1998Förändring % Nettoomsättning 5 825 4 305 +35 Rörelseresultat före avskrivningar 1 547 1 001 +55 efter avskrivningar 851 491 +73 715 289 +147 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat efter skatt 410 133 +208 Vinst per aktie (kronor) (1) 3,94 1,28 +208 (1) Vinst per aktie är efter skatt och full konvertering. Genom att inkludera NetCom ASAs resultat för årets nio första månader ökade NetCom ABs resultat från andelar i intressebolag med 9 Mkr till totalt 50 Mkr. NetCom ABs nettoresultat ökade med 7 Mkr. Resultatet från andelar i intressebolag ökade med 32% till 25 Mkr under det tredje kvartalet 1999, jämfört med 19 Mkr under det andra kvartalet. NETCOM ASA NetCom ASA hade totalt 700 326 abonnenter den 30 september 1999, en ökning med 7% jämfört med 657 376 abonnenter tre månader tidigare. Samtidigt hade NetCom ASA 317 316 kontantkortskunder, en ökning med 14%, jämfört med 278 542 kontantkortskunder vid utgången av det andra kvartalet. Abonnenttillväxten drevs av fortsatta framgångar med kontantkorten och av satsningar på att öka sina andelar inom företagssegmentet. Nya avtal tecknades med flera stora företagskunder, inom både mobil och fast telefoni. NetCom ASA har för närvarande ungefär en tredjedel av den norska marknaden för mobiltelefoni. NetCom ASA har också förstärkt sitt återförsäljarnät genom ett avtal med norska Posten, som skall sälja NetCom ASAs kontantkort i postkontoren. Totalt har NetCom ASA efter avtalet fler än 3 600 återförsäljare. Den genomsnittliga intäkten per månad och kund (ARPU), exklusive kontantkortskunder, uppgick till 486 NOK under det tredje kvartalet, jämfört med 443 NOK under det andra kvartalet. Tillväxten på 10% förklaras av ökade samtalsvolymer och en ökad användning av tilläggstjänster som SMS. Den genomsnittliga månatliga samtalstiden per abonnent, inklusive kontantkortskunder, var 146 minuter under det tredje kvartalet, jämfört med 151 minuter motsvarande period 1998. NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Norden, Baltikum och Polen. Inom mobila GSM-tjänster verkar NetCom i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell (Q GSM). Inom publik tele- och datakommunikation samt Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NetCom kontrollerar även NätTeknik/Datametrix, som specialiserat sig på systemintegration, 4T Solutions samt Optimal Telecom. Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster under varumärket Kabelvision.Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs (NCOMA och NCOMB) samt på Nasdaq (NECS). Kontakter: Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 8 562 640 00 Verkställande direktör, NetCom AB, Sverige Jörgen Latte Telefon: + 46 8 562 640 00 Ekonomi- och finansdirektör, NetCom AB, Sverige Besök gärna vår hemsida på: http://www.netcom.se BILAGOR KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr) 1999 1998 1998 1 jan - 30 sep 1 jan - 30 sep Helår Nettoomsättning 5 825 4 305 5 969 Rörelsens kostnader -5 140 -3 893 -5 564 Option till ledningen 12 -37 -67 Övriga rörelseintäkter 155 125 190 Övriga rörelsekostnader -1 -9 -10 Rörelseresultat 851 491 518 Resultat från andelar i 50 1 -10 intressebolag Räntenetto och övriga finansiella -186 -203 -276 kostnader Resultat efter finansiella poster 715 289 232 Skatt -306 -156 -165 Minoritetsintressen 1 - - Periodens reultat 410 133 67 Vinst per aktie efter skatt 3,94 kr 1,29 kr 0,64 kr Vinst per aktie efter skatt och full konvertering Tele2 Norge -0,91 kr -1,09 kr -1,24 kr Tele2 Danmark -1,16 kr -1,09 kr -1,69 kr Intressebolag 0,19 kr -0,05 kr -0,14 kr Tele2 Sverige och övriga bolag 5,82 kr 3,51 kr 3,71 kr Summa 3,94 kr 1,28 kr 0,64 kr KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) 1999 1998 1998 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar* 2 350 1 698 1 687 Materiella tillgångar 6 165 5 305 5 604 Finansiella anläggningstillgångar* 213 419 786 Summa anläggningstillgångar 8 728 7 422 8 077 Omsättningstillgångar Varulager 17 24 31 Kortfristiga fordringar 2 214 1 305 1 648 Likvida medel 303 113 433 Summa omsättningstillgångar 2 534 1 442 2 112 Summa tillgångar 11 262 8 864 10 189 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 3 944 4 233 4 221 Ansamlad förlust -318 -912 -952 Summa eget kapital 3 626 3 321 3 269 Minoritetsintresse - 2 2 Avsättningar Latenta skatteskulder 29 - - Utställd option 90 72 102 Avsättningar 119 72 102 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 5 354 3 967 4 801 Icke räntebärande skulder 1 - 1 Summa långfristiga skulder 5 355 3 967 4 802 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 98 - 239 Icke räntebärande skulder 2 064 1 502 1 775 Summa kortfristiga skulder 2 162 1 502 2 014 Summa eget kapital och skulder 11 262 8 864 10 189 * I finansiella tillgångar ingår latent skattefordran hos dotterbolag med 245 Mkr per 30 september 1998 och 232 Mkr per 31 december 1998. Som ett resultat av att Ritabell under 1999 blir dotterbolag flyttas goodwill som uppkom vid förvärv av Ritabell under 1998, 390 Mkr, om från finansiella anläggningstillgångar (andel i intressebolag) till immateriella tillgångar (goodwill). FEMÅRSÖVERSIKT 1999 1998 1998 1997 1996 1995* 9 mån 9 mån Resultat och balansposter (Mkr) Nettoomsättning 5 825 4 305 5 969 4 036 2 872 1 953 Rörelseresultat före 1 547 1 001 1 223 1 000 651 -431 avskrivningar Rörelseresultat efter 851 491 518 392 254 -728 avskrivningar Resultat efter finansiella 715 289 232 -37 29 -1 456 poster Eget kapital 3 626 3 321 3 269 3 156 2 276 -910 Eget kapital efter full 3 626 3 321 3 269 3 193 2 923 -910 konvertering Balansomslutning 11 262 8 864 10 189 8 684 7 527 4 831 Kassaflöde från den 1 032 925 990 411 610 -759 löpande verksamheten Likviditet 751 1 293 821 1 499 819 189 Nettoupplåning 5 148 3 854 4 600 3 579 3 894 4 555 Nettoupplåning efter full 5 148 3 854 4 600 3 542 3 247 4 555 konvertering Investeringar inkl 1 445 1 212 1 959 1 117 1 016 1 006 finansiell leasing** Nyckeltal (%) Soliditet 32% 38% 32% 36% 30% -19% Soliditet, efter full 32% 38% 32% 37% 39% -19% konvertering Avkastning på eget kapital 11,9% 4,1% 2,1% 3,2% -10% N/A*** Avkastning på eget 11,9% 4,1% 2,1% 3,2% -3,3% N/A*** kapital, efter full konvertering Avkastning på sysselsatt 10,6% 6,9% 6,7% 4,8% 1,3% -24,5% kapital Genomsnittlig räntekostnad 4,8% 6,7% 6,6% 7,1% 8,9% 11,5% Genomsnittlig 4,8% 6,7% 6,6% 7,1% 8,6% 11,5% räntekostnad, efter full konvertering Värde per aktie**** (kronor) Resultat efter skatt 3,94 1,29 0,64 0,50 2,80 -44 107,40 Resultat efter skatt, 3,94 1,28 0,64 0,57 2,78 -44 107,40 efter full konvertering -varav Tele2 Norge -0,91 -1,09 -1,24 -0,46 -0,12 -28,15 -varav Tele2 Danmark -1,16 -1,09 -1,69 -0,79 -0,16 - -varav intressebolag 0,19 -0,05 -0,14 -0,85 2,52 -20 005,20 -varav Tele2 Sverige och 5,82 3,51 3,71 2,67 0,54 -24 074,05 övriga bolag Eget kapital 34,92 32,08 31,55 32,18 25,78 -45 520,00 Eget kapital, efter full 34,92 31,97 31,48 30,86 28,70 -45 520,00 konvertering Kassaflöde 9,94 8,93 9,56 4,19 6,91 -37 965,70 Kassaflöde, efter full 9,94 8,90 9,53 3,97 5,99 -37 965,70 konvertering Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Börskurs på bokslutsdagen 304,00 263,00 330,00 170,50 110,50 N/A* P/E-tal 57,93 153,07 512,92 344,43 39,40 N/A* P/E-tal, efter full 57,93 153,57 514,17 298,12 39,81 N/A* konvertering * NetCom-koncernen var fram till börsintroduktionen 1996 ett helägt dotterbolag till Industriförvaltnings AB Kinnevik. ** Finansiell leasing är upptagen från och med 1997-01-01. *** Ej tillämpligt på grund av negativt eget kapital. **** Det vägda antalet utestående A- och B-aktier uppgick per den 30 september 1999 till 103 850 246. För definitioner se Årsredovisningen 1998. Kassaflöde per aktie är baserat på kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar och finansiella poster. Utdelningen per aktie syftar på den beslutade eller föreslagna utdelningen för varje år. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar