Netcom AB redovisar starkt rörelseresultat för första kvartalet 1999

NETCOM AB REDOVISAR STARKT RÖRELSERESULTAT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 *Rörelseresultatet för koncernen ökade med 50% jämfört med samma period förra året *Koncernens nettoomsättning ökade med 30% jämfört med motsvarande period förra året *Tele2 i Sverige ökade antalet kunder för fast telefoni med 115% *Antalet kontantkortskunder ökade med 122% jämfört med samma period förra året Stockholm och New York den 18 maj 1999 - NetCom AB ("NetCom") (Nasdaq Stock Market: NECS), Skandinaviens ledande alternativa leverantör av telekommunikationstjänster, redovisar idag resultatet för det första kvartalet 1999. FINANSIELLA NYCKELTAL (MSEK) 1 januari 1999 - 31 mars 1999 1999 1998 +/- i procent Nettoomsättning 1 738 1 337 30 Rörelseresultat Före avskrivningar 440 307 43 Efter avskrivningar 217 145 50 Resultat efter finansiella 154 64 141 poster Årets resultat efter skatt 51 24 113 Vinst/aktie (SEK) * 0.49 0.23 113 * Vinst/aktie är efter skatt och konvertering. VD´s KOMMENTAR "NetCom har haft en lovande start på året. Detta har bland annat resulterat i att vår kundbas ökat med 78 procent, vilket innebär att över 3,5 miljon personer idag är kunder hos oss. Att den fasta telefonin visar starkt förbättrade marginaler har sin bakgrund i det samtrafiksavtal som trädde i kraft i december och som, under det första kvartalet, givit positiva resultateffekter. Ytterligare förbättrade vinstmarginaler kan uppnås om vi lyckas övertyga våra Internet-kunder om fördelarna att även utnyttja våra tjänster inom fast telefoni. Inom den mobila telefonin fortsätter Comviq att vara marknadsledare vad gäller kundanpassade abonnemangsformer. Vår strategi är att även fortsättningsvis hålla fast vid en ökad flexibilitet i vårt utbud av produkter och tjänster, att vara prisledare inom samtliga varumärkesgrupper och att vår verksamheten kontinuerligt skall genomsyras av kostnadseffektivitet i alla led" avslutar Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör, NetCom AB. FINANSIELLA NYCKELTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER @ NetComs nettoomsättning för första kvartalet 1999 ökade till MSEK 1 738, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period förra året; @ Rörelseresultatet före avskrivningar respektive efter avskrivningar ökade med 43 procent respektive 50 procent; @ Mobiltelefoniverksamheten hade för perioden 1 april 1998 till 31 mars 1999 ett tillflöde av 481 000 abonnenter, vilket innebär en total kundstock på 1 386 000 abonnenter; @ Försäljningen av kontantkort ökade till 715 000 abonnenter, vilket motsvarar en ökning med 122 procent jämfört med samma period förra året; @ Comviq lanserade i maj en ny flexibel abonnemangsform som gör det möjligt för kunden att inte i förväg behöva tidsbestämma sitt abonnemang; @ Det samtrafiksavtal som slöts med Telia i december förra året har inom fast telefonin inneburit positiva effekter på Tele2s vinstmarginal; @ Tele2 i Sverige kunde rapportera en ökning till 784 000 anslutna kunder inom fast telefoni per den 31 mars 1999. Detta motsvarar en procentuell ökning på 115 procent jämfört med samma period föregående år; @ Tele2 i Sverige ökade sin kundbas inom Internet till 459 000 abonnenter per den 31 mars 1999, vilket var en förbättring med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året; @ Antalet fasta telefoni- och Internet-abonnenter ökade på årsbasis för Tele2 Norge och Tele2 Danmark med 224 procent respektive 129 procent till 230 000 kunder i Norge och 501 000 kunder i Danmark; @ NetCom ökade i januari 1999 sitt innehav i Ritabell till 94.8 procent. @ Förvärv av 20 procent i Suomen Kolmegee OY, som har en licens för tredje generationens mobilnät (UMTS) i Finland. VERKSAMHETEN I KORTHET Finansiell ställning för första kvartalet 1999 För årets första kvartal uppgick NetComs nettoomsättning till MSEK 1 738 (1 337), vilket motsvara en förbättring med 30 procent jämfört med samma period föregående period. Mobil telefoni i Sverige ökad sin nettoomsättning till MSEK 813 (604), vilket motsvarar en ökning med 35 procent. Den fasta telefonin och Internet verksamheten ökade sin nettoomsättning med 9 procent till MSEK 624 (575). NetComs verksamheter i såväl Danmark som Norge kunde för perioden påvisa stark tillväxt. Tele2 A/S Danmark redovisade en omsättningsökning till MSEK 203 (109), vilket motsvarar en förbättring med 86 procent och Tele2 Norge A/S ökade försäljningen till MSEK 72 (27) vilket är en ökning med 167 procent. Kabelvisions nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK 32 (45). Anledningen till denna minskning är att privatmarknadskunderna flyttades över till ViaSat i maj förra året. 4T Solutions försäljning för perioden uppgick till MSEK 32. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till MSEK 440 (307), vilket motsvarar en ökning med 43 procent. Rörelseresultatmarginalen före avskrivningar förbättrades därmed från 23 procent till 25,3 procent. Skälen är huvudsakligen förbättrade resultat i Tele2 Norge och 4T Solutions. Optionsprogrammet för personalen är kopplat till marknadsvärdet på bolagets aktie. Aktiens värde har under den senaste tiden haft en negativ utveckling, vilket fått till följd att avsättningen till optionsprogrammet minskat med MSEK 26, jämfört med motsvarande period förra året, då avsättningen ökade med MSEK 25. Avsättningen i balansräkningen uppgick vid periodens utgång till MSEK 76 (60). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för perioden till MSEK 217 (145). Detta motsvarar en ökning med 50 procent vilket fått till följd att vinstmarginalerna förbättrats till 12,5 procent (10,8). Av koncernens rörelseresultat efter avskrivningar härrör sig MSEK 285 (214) från verksamheten inom mobil telefoni, en ökning med 33 procent. Den fasta telefonin och Internet verksamheten inom Tele2 i Sverige redovisade ett rörelseresultat efter avskrivningar på MSEK 21, vilket skall jämföras med MSEK 62 för motsvarande period förra året. Vinstmarginalerna inom fast telefoni har stärkts under första kvartalet 1999 med anledning av det samtrafiksavtal som slöts med Telia i december förra året. För perioden bidrog även 4T Solutions med ett rörelseresultat på MSEK 21. NetComs norska intressebolag NetCom ASA, som är noterat på Oslobörsen redovisade för perioden ett rörelseresultat efter avskrivningar på MNOK 82 (37). NetCom AB äger 25 procent i NetCom. Räntenetto och övriga finansiella poster uppgick under perioden till MSEK 69 (74). Minskningen beror huvudsakligen på lägre räntor på utestående skulder, med en genomsnittlig ränta, för perioden, på 6,9 procent (5,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 154 jämfört med MSEK 64 för samma period föregående år. Årets resultat uppgick till MSEK 51 (24), vilket motsvarar en vinst/aktie på SEK 0.49 (0.23). Detta avspeglar förbättrade lönsamhetssiffror för NetCom ABs verksamhet. NetComs balansomslutning per den 31 mars, 1999 ökade med 29 procent till MSEK 10 761 (8 315). Skälet till detta är ökade investeringar i kärnverksamheten och förvärv. LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I mars utsåg NetComs styrelse Lars-Johan Jarnheimer till ny verkställande direktör för NetCom AB. Lars-Johan Jarnheimer efterträdde Anders Björkman som utsetts till styrelseordförande och koncernchef för SEC (Socitété Européenne de Communication). På förslag till NetComs bolagsstämma den 20 maj är att Anders Björkman utses till vice styrelseordförande i NetCom AB. Lars-Johan Jarnheimer var under perioden 1993 till 1997 verkställande direktör för Comviq. Lars-Johan återkom till NetCom i mars efter 18 månader på Saab Automobile. FÖRVÄRV Estland I januari tecknades ett köpeavtal med Levicom International Holdings BV, som är helägare av, AS Levicom Cellular ("CellCo") och OÜ Levicom Broadband ("BroadCo"). Vid fullgörandet köper NetCom 90 procent av aktiekapitalet i CellCo, vilka innehar 52 procent av aktiekapitalet i Ritabell och 100 procent av en DCS 1800 licens i Litauen. Därutöver har NetCom köpt 19 procent av BroadCo, vilket omfattar Internetverksamhet i Estland och ett antal kabel-TV aktörer i Estland och Litauen. NetComs ägarandel i Ritabell har ökat från 48,0 procent till 94.8. Av dessa 94.8 procent äger NetCom 46.8 procent via sina intressen i CellCo. Den totala köpeskillingen på MUSD 58,6 kommer att erläggas i årliga dellikvider. Den första dellikviden på MUSD 28,6 har erlagts i samband med affärens slutförande och påverkar därmed resultatet för det första kvartalet. I Estland omfattas ca 1,5 miljoner invånare av mobiltelefonlicensen, och i Litauen omfattas ca 3,7 miljoner invånare av DCS 1800-licensen för mobiltelefoni. Ritabell hade per den 31 mars 1999 42 000 abonnenter, varav 20 000 utgjorde kontantkorts kunder. NetComs proportionella andel i Ritabell per den 31 december 1998 var 48 procent. Ritabell betraktas därför som ett intressebolag i kvartalsrapporteringen för fjärde kvartalet 1998. Sedan den 1 februari är Ritabell ett dotterbolag till NetCom. Finland I mars annonserade NetCom att bolaget hade förvärvat 20 procent av aktierna och 15 procent av rösterna i Soumen Kolmegee Oy och blev därmed den största enskilda ägaren. Soumen Kolmegee Oy har erhållit en av endast fyra heltäckande licenser för tredje generationens WCDMA/UMTS mobiltelefoninät. Bolaget ägs för närvarande av 41 lokala och regionala Finnet-bolag. Köpeskillingen uppgick till MFIM 3 för ett företag utan skulder och ett aktiekapital på MFIM 10. NetCom kommer via Soumen Kolmegee Oy att få tillgång till den infrastruktur som redan finns hos Finnet-bolagen. Detta innebär att investeringarna förväntas bli betydligt lägre än i normala fall. Soumen Kolmegee Oy planerar att mobilnätet kommer att vara i drift om drygt tre år. ÅR 2000 NetCom har i sin affärsverksamhet ett flertal system som är beroende av datum- och tidsangivelser. Styrelsen och ledningen ger år 2000-problemens påverkan på företaget, dess produkter, tjänster och personal hög prioritet. En aktivitetsplan har utvecklats och resurser har lagts ner på planering, uppgradering och test av systemen. Ledningen kommer regelbundet att följa utvecklingen på området och kvartalsvis ge uppdateringar till aktieägarna. I februari 1999 påbörjades testning av integrationssystemet, vilket hade föregåtts av testning av bolagets telefonväxlar, faktureringsprogram och samtliga persondatorer. Alla system kommer återigen genomgå kontroll innan maj månads utgång. NetComs kräver även av sina underleverantörer att system som påverkar NetCom kontrolleras. Under det första halvåret 1999 kommer NetCom även att uppgradera bolagets ekonomistyrningssystem och bolaget har förberett rutiner och checklistor för att hantera eventuella problem som kan uppkomma. KORT SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN Tele2 AB i Sverige Tele2 ABs verksamhetsgrenar i Sverige innefattar tre delar; mobiltelefoni, fast telefoni och Internet samt kabelTV vilka marknadsförs under varumärkena Comviq, Tele2 och Kabelvision. Mobiltelefoni Tele2 AB´s mobiltelefoniverksamhet har haft ett framgångsrikt först kvartal. Comviq och Tele2Mobil´s kundstock uppgick per den 31 mars 1999 till 1 386 000 kunder, inklusive kontantkortskunder. Detta är en ökning med 53 procent jämfört med 905 000 kunder vid samma tidpunkt 1998. Samtidigt har nivån på "churn" (kundomsättning), exklusive kontantkortskunder, varit 21 procent. Antalet aktiva kontantkortskunder ökade markant med 122 procent till 715 000 (332 000). Denna kundgrupp motsvarade 52 procent av totala antalet mobil abonnenter och 93 procent av nytillkomna kunder första kvartalet 1999. Det totala antalet sålda kort till återförsäljare som ännu inte har aktiverats uppgick till 67 000. Nya marknadsföringsåtgärder i kombination med attraktiva prisnivåer har påverkat antalet abonnenter positivt. Med start den 5 maj lanserar Comviq en abonnemangsform som innebär att kunden inte längre behöver tidsbestämma avtalstiden. Abonnemanget kommer att vara utformat så att när kunden förändrar sitt konsumtionsbeteende kommer det finnas möjlighet att förändra abonnemangsform. Detta kommer att minska NetComs kostnader för nya kunder. Dessa nya tjänster är prissatta i nivå med konventionell fast telefoni. Som följd av denna abonnemangsform kommer NetCom att kunna minska sina provisionskostnader till återförsäljarna. Samtalstiden per abonnent och månad, exklusive kontantkortskunder, har ökat till 103 minuter (95) under det första kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga intäkten/kund, exklusive kontantkortskunder, har ökat med 26 procent från SEK 323 till SEK 409. Fast telefoni och Internet För första kvartalet ökade Tele2 antalet kunder för fast telefoni till 784 000 (364 000), vilket motsvara en ökning med 115 procent. Tele2 hade den 31 mars 459 000 (285 000) Connect2Internet-kunder, vilket är en ökning med 61 procent. Kundtillströmningen har varit positiv tack vare av ett antal nya tjänster som t ex IP-telefoniverksamheten Call2Web, som nyligen presenterade "Dubbellinjen". Med denna tjänst är det möjligt att med en telefonlinje ringa och ta emot inkommande telefonsamtal samtidigt som man surfar på Internet. Ett nytt samtrafikavtal med Telia för fast telefoni trädde i kraft den 1 december 1998. Samtrafikavtalet har inneburit förbättrade marginaler för Tele2 AB´s fasta telefoniverksamhet under årets första kvartal. Tele2 har under perioden börjat erbjuda lägre taxor till befintliga Internet- kunder som väljer att bli kunder inom fast telefoni. Detta har visat sig vara mycket positivt med cirka 75 000 abonnenter som har såväl ett Internet som ett fast telefoniabonnemang KabelTV Kabelvisions abonnent antal minskade under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samarbetet med ViaSat medförde en ompositionering av varumärket samt ett nytt programutbud. Tele2 A/S, Danmark Under det första kvartalet fortsatte Tele2 A/S Danmark att växa. Tele2 A/S hade 374 000 kunder för fast telefoni den 31 mars 1999, vilket innebär en ökning med 113 procent sedan årsskiftet 1997. Tele2 A/S har både företag och privatpersoner som kunder. Tele2 A/S redovisade för perioden 154 000 Internet-kunder (56 000), vilket är en ökning med 175 procent jämfört med motsvarande period förra året. Tele2 Norge AS Per den 31 mars 1999 kunde Tele2 Norge redovisa 145 000 fast telefoni-kunder, en ökning med 303 procent jämfört med 36 000 kunder per den 31 mars 1998. Tele2 Norge hade 85 000 aktiverade Internet-kunder jämfört med 35 000 aktiverade kunder första kvartalet 1998 NetCom ASA NetComs norska börsnoterade intressebolag NetCom ASA har gjort stora framsteg under det första kvartalet. Per den 31 mars 1999 hade NetCom ASA ökat antalet kunder med 164 323, en ökning till 597 203 abonnenter (432 880), vilket är en ökning med 38 procent. För perioden ökade NetCom ASA´s omsättning med 9 procent till MNOK 540 jämfört med MNOK 494 för samma period 1998. Rörelseresultat före avskrivningar ökade med 52 procent till MNOK 159 jämfört med MNOK 104 samma period 1998. Förbättringen beror på en ökning av antalet abonnenter samt en minskad kundomsättning. Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till MNOK 82, jämfört med en förlust på MNOK 37 motsvarande period 1998. FINANSIELL STÄLLNING Avskrivningar Koncernens avskrivningar under perioden uppgick till MSEK 705 jämfört med MSEK 609 för motsvarande period förra året. Ökningen beror på investeringar i koncernens tillgångar. Av Tele2 AB´s avskrivningar för första kvartalet om MSEK 162 (127) avser MSEK 75 (64) mobiltelefoni, MSEK 70 (47) fast telefoni och Internet samt MSEK 17(16) kabelTV. Avskrivningar i den norska verksamheten uppgick till MSEK 5 (5) och i den danska verksamheten MSEK 15 (8). Aktiestruktur Vägt genomsnittligt antal utestående A- och B-aktier uppgick per den 31 mars 1999 till 103 850 246. Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på MSEK 36 jämfört med en förlust på MSEK 19 för motsvarande period förra året. I resultatet ingår en minskad avsättning för optionsförpliktelser till ledningen om MSEK 26 p g a ett minskat marknadsvärde av bolaget. Motsvarande period föregående år ökade avsättningen med MSEK 25. REDOVISNINGSPRINCIPER Ändring av redovisningsprincip har under 1999 skett i enlighet med den Redovisningsrådets rekommendation RR 8 "redovisning av effekter av ändrade valutakurser". Det innebär att övervärden vid förvärv av dotter- respektive intressebolag skall beräknas i lokal valuta. För NetComs del innebär det en retroaktiv ändring, vilket resulterar i att "goodwill" respektive "valutakursdifferens i fritt eget kapital" ökar med MSEK 16 under andra halvåret 1998. Dessutom minskar "andelar i intressebolag" respektive "kursdifferens i bundet eget kapital" med MSEK 2 respektive MSEK 10 per 31 mars 1998 respektive 31 december 1998. Som ett resultat av att Ritabell under 1999 blir dotterbolag flytttas goodwill som uppkommer vid förvärv av Ritabell under 1998 (MSEK 390) om från finansiella anläggningstillgångar (andelar i intressebolag) till immateriella tillgångar (goodwill). I övrigt har NetComs kvartalsrapport upprättats enligt samma redovisningsprinciper och redovisningsmetoder som för årsbokslutet 1998. ÖVRIGT Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för NetCom AB 1999 hålls torsdagen den 20 maj 1999 klockan 13.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen i Stockholm. Halvårsrapport NetComs halvårsrapport för perioden januari till och med juni 1999 kommer att offentliggöras den 17 augusti 1999. Stockholm den 17 april 1999 Styrelsen i NetCom AB NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). För ytterligare information kontakta: Lars-Johan Jarnheimer Tel: 08 - 56 26 40 00 Verkställande Direktör, NetCom AB Jörgen Latte Tel: 08 - 56 26 40 00 Ekonomi- och finansdirektör, NetCom AB Internet: www.netcom.se KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr) 1999 1998 1998 1 jan - 31 1 jan - 31 helår mars mars Nettoomsättning 1 738 1 337 5 969 Rörelsens kostnader -1 591 -1 219 -5 564 Option till ledningen 26 -25 -67 Övriga rörelseintäkter 45 61 190 Övriga rörelsekostnader -1 -9 -10 Rörelseresultat 217 145 518 Resultat från andelar i 6 -7 -10 intressebolag Räntenetto och övriga -69 -74 -276 finansiella kostnader Resultat efter finansiella 154 64 232 poster Skatt -103 -40 -165 Årets resultat 51 24 67 Vinst per aktie efter skatt och full konvertering Tele2 Norge -0,29 kr -0,43 kr -1,24 kr Tele2 Danmark -0,56 kr -0,29 kr -1,69 kr Intressebolag -0,09 kr -0,07 kr -0,14 kr Tele2 Sverige och övriga bolag 1,43 kr 1,02 kr 3,71 kr Summa 0,49 kr 0,23 kr 0,64 kr KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) 1999 1998 1998 31 mars 31 mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar* 2 461 1 681 1 687 Materiella tillgångar 5 993 4 834 5 604 Finansiella 338 542 786 anläggningstillgångar* Summa 8 792 7 057 8 077 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 17 12 31 Kortfristiga fordringar 1 753 1 110 1 648 Likvida medel 199 136 433 Summa 1 969 1 258 2 112 omsättningstillgångar Summa tillgångar 10 761 8 315 10 189 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 4 134 4 285 4 221 Ansamlad förlust -833 -1 116 -952 Summa eget kapital 3 301 3 169 3 269 Minoritetsintresse 1 2 2 Avsättningar 76 60 102 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 5 284 3 693 4 801 Konvertibelt förlagslån - 38 - 96/98 Icke räntebärande 1 - 1 skulder Summa långfristiga 5 285 3 731 4 802 skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 163 - 239 Icke räntebärande 1 935 1 353 1 775 skulder Summa kortfristiga 2 098 1 353 2 014 skulder Summa eget kapital och 10 761 8 315 10 189 skulder * I finansiella tillgångar ingår latent skattefordran hos dotterbolag samt intressebolag med 307 Mkr, 537 Mkr respektive 397 Mkr per 31 mars 1999, 31 mars 1998 respektive 31 december 1998. Som ett resultat av att Ritabell under 1999 blir dotterbolag flyttas goodwill som uppkom vid förvärv av Ritabell under 1998 (390 Mkr) om från finansiella anläggningstillgångar (andel i intressebolag) till immateriella tillgångar (goodwill) KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (Mkr) 1999 1998 1998 1 jan - 31 1 jan - 31 helår mars mars Rörelseflöde 380 245 955 Förändring av -17 165 35 rörelsekapital Kassaflöde från 363 410 990 rörelsen Investeringar -827 -301 -1 841 Finansiering 232 -551 703 Förändring av -232 -442 -148 likvida medel Likvida medel vid årets 433 579 579 början Kursdifferens i -2 -1 2 likvida medel Likvida medel vid 199 136 433 perioden slut KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET (Mkr) 1999 1998 1998 1 jan - 31 1 jan - 31 helår mars mars Rörelseflöde 38 -19 -25 Förändring av -22 43 46 rörelsekapital Kassaflöde från 16 24 21 rörelsen Investeringar -25 -26 -260 Finansiering -60 - 351 Förändring av -69 -2 112 likvida medel Likvida medel vid årets 148 36 36 början Likvida medel vid 79 34 148 perioden slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Bundet eget Ansamlad förlust kapital Aktiekapi Övr Kapitala Ansaml tal bundet ndel ad förlus t Eget kapital 1 jan 519 3 712 -318 -650 -99 Ändrad -10 16 redovisningsprincip Eget kapital 1 jan 519 3 702 -318 -634 -99, justerat Förskjutning avseende: -Resultatandel i 6 -6 intresseföretag -Latent skatt -86 -17 103 -Övrigt 0 10 -10 Omräkningsdifferens -1 -18 Årets resultat 51 Eget kapital 31 519 3 615 -319 -514 mars -99 Bundet respektive 4 134 -833 fritt eget kapital KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1999 1998 1998 1 jan - 31 1 jan - 31 helår mars mars Nettoomsättning per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 813 604 2 958 -Fast telefoni och Internet 624 575 2 223 -KabelTV 32 45 137 1 469 1 224 5 318 Tele2 Norge 72 27 169 Tele2 Danmark 203 109 546 4 T Solutions 32 - 38 Övriga verksamheter 102 18 159 Moderbolaget 2 1 6 Koncernintern försäljning -142 -42 -267 Summa 1 738 1 337 5 969 Rörelseresultat per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 285 214 1 004 -Fast telefoni och Internet 21 62 46 -KabelTV -17 -4 -60 289 272 990 Tele2 Norge -23 -42 -110 Tele2 Danmark -51 -27 -156 4 T Solutions 21 - 13 Övriga verksamheter -9 -5 -50 Moderbolaget 19 -32 -90 Koncernmässiga avskrivningar -29 -21 -79 Summa 217 145 518 Resultat efter finansiella poster per bolag Tele2 AB 225 191 651 Tele2 Norge -30 -44 -128 Tele2 Danmark -58 -30 -176 4 T Solutions 20 - 13 Övriga verksamheter -16 -6 -10 Moderbolaget 36 -19 -29 Resultatandelar i 6 -7 -10 intressebolag Koncernmässiga avskrivningar -29 -21 -79 Summa 154 64 232 Investeringar per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 127 132 612 -Fast telefoni och Internet 155 93 572 -KabelTV 3 - 17 -Förvärv av bolag (netto) 425 11 95 710 236 1 296 Tele2 Norge 13 24 69 Tele2 Danmark 29 29 130 4 T Solutions 15 12 51 Övriga verksamheter 27 1 9 Moderbolaget, materiella - -1 -4 tillgångar Moderbolaget, förvärv av bolag 33 - 319 (netto) Långfristig fordran, - - -29 förändring 827 301 1 841 Finansiell leasing 41 94 118 S:a investeringar inkl 868 395 1 959 finansiell leasing FLERÅRSÖVERSIKT 1999 1998 1998 1997 1996 1995* 3 mån 3 mån Resultat och balansposter (Mkr) Nettoomsättning 1 738 1 337 5 969 4 036 2 872 1 953 Rörelseresultat före 440 307 1 223 1 000 651 -431 avskrivningar Rörelseresultat efter 217 145 518 392 254 -728 avskrivningar Resultat efter 154 64 232 -37 29 -1 finansiella poster 456 Eget kapital 3 301 3 169 3 269 3 156 2 276 -910 Eget kapital inkl 3 301 3 207 3 269 3 193 2 923 -910 konvertibelt förlagslån Balansomslutning 10 761 8 315 10 189 8 684 7 527 4 831 Kassaflöde från den 363 410 990 411 610 -759 löpande verksamheten Likviditet 385 1 327 821 1 499 819 189 Nettoupplåning 5 239 3 595 4 600 3 579 3 894 4 555 Nettoupplåning, efter 5 239 3 558 4 600 3 542 3 247 4 555 full konvertering Investeringar, inkl 868 395 1 959 1 117 1 016 1 006 finansiell leasing** Nyckeltal (%) Soliditet 31% 38% 32% 36% 30% negat ivt Soliditet, efter full 31% 39% 32% 37% 39% negat konvertering ivt Avkastning på eget 1,5% 0,7% 2,1% 3,2% negat negat kapital ivt ivt Avkastning på eget 1,5% 0,8% 2,1% 3,2% negat negat kapital, efter full ivt ivt konvertering Avkastning på sysselsatt 2,7% 2,0% 6,7% 4,8% 1,3% negat kapital ivt Genomsnittlig 5,5% 6,9% 6,6% 7,1% 8,9% 11,5% räntekostnad Genomsnittlig 5,5% 6,8% 6,6% 7,1% 8,6% 11,5% räntekostnad, efter full konvertering Värde per aktie (kronor) Resultat efter skatt 0,49 0,23 0,64 0,50 2,80 negat ivt Resultat efter skatt, 0,49 0,23 0,64 0,57 2,78 negat efter full konvertering: ivt -varav Tele2 Norge -0,29 -0,43 -1,24 -0,46 -0,12 -varav Tele2 Danmark -0,56 -0,29 -1,69 -0,79 -0,16 -varav Intressebolag -0,09 -0,07 -0,14 -0,85 2,52 -varav Tele2 Sverige 1,43 1,02 3,71 2,67 0,54 och övriga bolag Eget kapital 31,78 30,73 31,55 32,18 25,78 negat ivt Eget kapital, efter full 31,78 30,87 31,48 30,86 28,70 negat konvertering ivt Börskurs på 280,00 233,00 330,00 170,50 110,5 - bokslutsdagen 0 P/E-tal 144,15 254,87 512,92 344,43 39,40 - P/E-tal, efter full 144,15 260,98 514,17 298,12 39,81 - konvertering * Koncernen var fram till börsintroduktionen 1996 ett helägt dotterbolag till Industri AB Kinnevik. ** Finansiell leasing är upptagen från och med 1997-01-01. Definitioner: Se årsredovisningen 1998. KVARTALSÖVERSIKT (MSEK) 1999 1998 1998 1998 1998 1997 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 Nettoomsättning per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 813 809 796 749 604 587 -Fast telefoni och 624 592 526 530 575 466 Internet -KabelTV 32 30 26 36 45 70 1 469 1 431 1 348 1 315 1 224 1 123 Tele2 Norge 72 70 39 33 27 15 Tele2 Danmark 203 172 141 124 109 65 4 T Solutions 32 21 8 9 - - Övriga verksamheter 102 70 45 26 18 28 Moderbolaget 2 2 2 1 1 1 Koncernintern -142 -102 -63 -60 -42 -57 försäljning Summa 1 738 1 664 1 520 1 448 1 337 1 175 Rörelseresultat per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 285 205 322 263 214 90 -Fast telefoni och 21 -11 -18 13 62 83 Internet -KabelTV -17 -16 -22 -18 -4 -12 289 178 282 258 272 161 Tele2 Norge -23 -7 -20 -41 -42 -15 Tele2 Danmark -51 -56 -26 -47 -27 -30 4 T Solutions 21 2 4 7 - -6 Övriga verksamheter -9 -31 -6 -8 -5 2 Moderbolaget 19 -39 18 -37 -32 -19 Koncernmässiga -29 -20 -21 -17 -21 -19 avskrivningar Summa 217 27 231 115 145 74 Resultat efter finansiella poster per bolag Tele2 AB 225 103 198 159 191 52 Tele2 Norge -30 -15 -24 -45 -44 -17 Tele2 Danmark -58 -63 -32 -51 -30 -32 4 T Solutions 20 2 4 7 - -7 Övriga verksamheter -16 -28 5 19 -6 - Moderbolaget 36 -25 34 -19 -19 1 Resultatandelar i 6 -11 3 5 -7 -21 intressebolag Koncernmässiga -29 -20 -21 -17 -21 -19 avskrivningar Summa 154 -57 167 58 64 -43 Investeringar per bolag Tele2 AB: -Mobil telefoni 127 186 122 172 132 149 -Fast telefoni och 155 165 191 123 93 137 Internet -KabelTV 3 12 1 4 - -15 -Förvärv av bolag 425 - 84 - 11 - (netto) 710 363 398 299 236 271 Tele2 Norge 13 20 - 25 24 39 Tele2 Danmark 29 52 25 24 29 27 4 T Solutions 15 18 12 9 12 2 Övriga verksamheter 27 3 2 3 1 23 Moderbolaget, - -2 - -1 -1 14 materiella tillgångar Moderbolaget, 33 319 - - - -15 förvärv av bolag (netto) Långfristig - -29 - - - -3 fordran, förändring 827 744 437 359 301 358 Finansiell leasing 41 3 19 2 94 33 S:a investeringar 868 747 456 361 395 391 inkl finansiell leasing ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar