Delårsrapport 1 januari 2001 - 30 september 2001 (9 månader)

Delårsrapport 1 januari 2001 - 30 september 2001 (9 månader) Åtgärdsprogram genomfört i Sverige - fortsatta internationella framgångar Perioden januari - september 2001 · Omsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 47,6 MSEK (42,6) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -24,4 MSEK (-5,7) · Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår till 32,4 MSEK (50,4) · Svag efterfrågan på den svenska marknaden · Fortsatt tillväxt internationellt · Tredje kvartalet 2001 · Omsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 12,5 MSEK (12,0) · Resultat efter finansnetto uppgick till -12,2 MSEK (-4,3) · Stort intresse och nya beställningar inom området IP telefoni · Leveransstart på nya programreleasen Contact Management - CMG 6.0 · Program för att reducera kostnader i den svenska organisationen genomfört · Viktiga händelser under perioden januari - september 2001 Marknaden i Sverige har under perioden varit avsevärt svagare än förväntat. De låga leveransvolymerna har resulterat i låga intäkter för både produktverksamheten och de tjänster som är direkt beroende av nya kundleveranser. Den 1 januari förvärvades INEO AB med syfte att förstärka Netwise konsult- och produktutvecklingskapacitet samtidigt som ett antal av INEOs produktplattformar kompletterar Netwise produktportfölj väl. Under det andra kvartalet erhölls de första beställningarna på de nya marknaderna Tyskland, England och Benelux. På den svenska marknaden lanserades under det andra kvartalet den nya programreleasen CMG 6.0, som bland annat innehåller ett nytt talsvarssystem (Netwise Voice). Detta är den största produktlanseringen i bolagets historia och omfattande investeringar i produktutveckling och marknadsföring har gjorts. Viktiga händelser under tredje kvartalet 2001 Som en konsekvens av den svaga efterfrågan i Sverige, genomfördes ett åtgärdsprogram under tredje kvartalet innefattande en reduktion på 16 personer i den svenska organisationen, varav 15 personer lämnat bolaget per den 30 september. På årsbasis medför åtgärdsprogrammet en besparing på ca 9 MSEK. Netwise produkter har under året anpassats till att fullt ut stödja IP- baserade telefonilösningar och under tredje kvartalet erhölls stora beställningar avseende stödsystem till Cisco's IP-telefonilösningar från bl.a. Sema Group och Reykjaviks sjukhus. Dotterbolagen i Danmark, Finland och Norge visar god tillväxt. Lanseringen av CMG 6.0 genomfördes på den nordiska marknaderna och under tredje kvartalet fick de nordiska dotterbolagen 11 nya kunder. Ett samarbetsavtal med Danmarks näst största mobiltelefonoperatör, Sonofon, tecknades. Avtalet innebär att Sonofon erbjuder Netwise lösningar till sina företagskunder. Omsättning och resultat Netwise omsättning under perioden januari - september 2001 uppgick till 47,6 MSEK (42,6), vilket är en ökning med 12 procent. Omsättningen för produkter minskade med 16 procent till 17,6 MSEK (20,9) och omsättningen för tjänster (utbildning, installation, support och konsulting) ökade med 38 procent till 30,0 MSEK (21,7). Tjänstesidan representerade under perioden 63 procent (51) av koncernens omsättning. Omsättningen under tredje kvartalet 2001 uppgick till 12,5 MSEK (12,0), varav produkter 3,5 MSEK (5,0) och tjänster 9 MSEK (7,0). Utvecklingen för de nordiska dotterbolagen fortsätter enligt plan. Tillsammans fakturerade de för ca 7,5 MSEK (0,9) under perioden. Varav tredje kvartalet för 2,1 MSEK (0,9). Netwise rörelseresultat före goodwillavskrivningar för perioden var - 24,3 MSEK (-7,2) och rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -25,9 MSEK (-7,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24,4 MSEK (-5,7). Rörelsemarginalen uppgick till -54,4 procent (-16,9). Tredje kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar var -12,2 MSEK (-5,7) och rörelseresultat efter goodwillavskrivningar var -12,7 MSEK (-5,7). Rörelsens kostnader ökade under perioden med 42 procent till 70,0 MSEK (49,2). Personalkostnaderna ökade till 47,8 MSEK (31,3) en ökning med 53 procent. Under tredje kvartalet har resultatet belastats med omstruktureringskostnader på 2,5 MSEK. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick vid periodens slut till 55,7 procent (78,5). De likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 32,4 MSEK (50,4). Preliminär köpeskilling för förvärvet av INEO uppgår till 16,5 MSEK. Den definitiva köpeskillingen beror på resultatutvecklingen i INEO under år 2001. Slutreglering av köpeskillingen förväntas ske i februari 2002. Köpet betalas med en kombination av kontanter och Netwise-aktier. Investeringar i kontorsmaskiner och inventarier uppgick under perioden till 2,6 MSEK (3,7). Redovisningsprinciper Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisnings- och beräkningsmetoder använts som vid årsredovisningen 2000. Delårsrapporten är upprättad i överens-stämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Förvärvad goodwill avskrivs på 5 år. Medarbetare Medelantalet anställda under perioden uppgick till 98 personer (72). Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 91 personer (80). I samband med förvärvet av INEO AB ökade antalet anställda med 11 personer. Som följd av omstruktureringen i Netwise AB har 15 personer slutat sin anställning per den 30 september 2001. Framtidsutsikter Under årets fjärde kvartal kommer omfattande marknadsaktiviteter att genomföras utanför Norden tillsammans med Cisco. Samtliga under andra kvartalet lanserade produkter kommer att kunna levereras till samtliga marknader under fjärde kvartalet. Netwise ser en fortsatt stark tillväxt på marknaderna utanför Sverige, medan investeringsviljan på den svenska marknaden är svagare än förväntat. Samtidigt räknar vi med att de nylanserade, ledande produkterna genererar större produktintäkter fr.o.m. fjärde kvartalet på samtliga marknader. Det internationella intresset för Netwise system i kombination med Cisco's IP-telefonilösningar är stort och förväntas resultera i väsentligt ökande volymer under år 2002. Netwise prognosticerar positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet 2001. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 2001 den 27 februari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 Bolagsstämma den 24 april 2002 Delårsrapport första kvartalet 2002 den 24 april 2002 Stockholm den 19 oktober 2001 Karl Hulteberg VD och Koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Karl Hulteberg, VD och Koncernchef, tel. 08-446 58 18 E-post: karl.hulteberg@netwise.se Hemsida: www.netwise.se NETWISE utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI (Computer Telephony Integration). Företagets system, Netwise Contact Management (tidigare lanserat under namnet NICE), erbjuder ett flexibelt verktyg för att styra kontaktvägar och förbättra servicen hos stora och medelstora företag och organisationer. Netwise produktkoncept har redan blivit det självklara valet för över 800 företag och organisationer på den nordiska marknaden. Företaget startade sin verksamhet 1992 och har idag ca 90 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland kunderna finns till exempel Handelsbanken, Skanska, ABB och Maersk Data. Netwise befinner sig i en expansion och lanserar nu konceptet internationellt. Netwise är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget förvärvade den 1 januari 2001 produkt- och tjänsteföretaget INEO. Läs mer på www.netwise.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00080/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00080/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar