NeuroVive: Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare och energireglerare växer

Årets första nio månader (2013-01-01 – 2013-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 335 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 586 (520) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 957 (-10 755) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,72 (-0,60) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,72 (-0,60) SEK.

Tredje kvartalet (2013-07-01 – 2013-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 723 (201) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 751 (-3 884) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,33 (-0,19) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,33 (-0,19) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

 • Över 800 patienter av 972 har inkluderats i den multinationella fas III-studien med företagets läkemedel CicloMulsion® (CIRCUS-studien) för behandling av reperfusionsskada i samband med hjärtinfarkt.

 • NeuroVive deltog tillsammans med samarbetspartnern Sihuan vid 18thArmy Neurosurgery Annual Conference i Beijing, Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive har anställt Catharina Jz Johansson som ny CFO. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 december 2013.

 • NeuroVive föreslår beslut om riktad nyemission och företrädesemission om totalt cirka 111 MSEK

 • NeuroVive har meddelat att en extra bolagsstämma kommer hållas fredagen den 13 december kl 10.00 i Lund.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2013, kl. 18.00.


Taggar:

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar