NeuroVive: Kommuniké från årsstämma i NeuroVive

Idag, den 12 juni 2009, hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. 

* Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disposition beträffande bolagets resultat skall ske i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

* Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå och att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid. 

* Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en suppleant. Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Andreas Inghammar omvaldes som suppleant. Vidare beslutade stämman att Göran Carlsson, Ernst & Young, kvarstår som revisor.

* Stämman beslutade att fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag (punkt 10 i kallelsen till årsstämman). 

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 1 300 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag (punkt 11 i kallelsen till årsstämman).

* Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om företrädesemissioner om maximalt 4 000 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag (punkt 12 i kallelsen till årsstämman). 


För ytterligare information kontakta: 

Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar