NeuroVive: Korrigering från bokslutskommuniké till årsredovisning

Den 21 februari 2012 offentliggjorde NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011. NeuroVive informerar via detta pressmeddelande om korrigering avseende räkenskaper från tidigare offentliggjord bokslutskommuniké till årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 kommer att offentliggöras inom kort på AktieTorgets och NeuroVives respektive hemsida (www.aktietorget.se och www.neurovive.se).

Korrigeringen består i att rörelseresultatet för helåret 2011 försämrats med 410 KSEK fördelat på "Övriga externa kostnader" som ökat med 555 KSEK och "Personalkostnader" som minskat med 153 KSEK. Förändringen avser kostnader kopplat till utvecklingsprojekt delfinansierat av Vinnova och har också påverkat balansräkningens "Inventarier" som ökat med 122 KSEK, "Förutbetalda kostnader" som minskat med 388 KSEK och "Upplupna intäkter" som ökat med 143 KSEK. Med anledning av ovan korrigeras rörelseresultatet för 2011 från -9 460 KSEK till -9 870 KSEK, en förändring om cirka 4,3 procent. 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar