NeuroVive: Offentliggörande av årsredovisning

Lund, den 15 februari 2013. NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen finns att tillgå på AktieTorgets och NeuroVives respektive hemsida (www.aktietorget.se och www.neurovive.se).

Om NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

NeuroVive Pharmaceutical AB (www.neurovive.se), ett svenskt läkemedelsföretag inom mitokondriell medicin utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta kardiovaskulära och neurologiska skador genom mitokondrieprotektion. 

NeuroVives första produkter baseras på en särskild formulering av cyklofilin-hämmaren cyklosporin-A som förväntas begränsa den sekundära vävnadsdöd som orsakas av akuta kardiovaskulära och neurologiska skador genom att förhindra att de drabbade cellernas mitokondrier förstörs och därigenom motverka den kaskad av intracellulära biokemiska händelser som leder till celldöd. NeuroVives produkt, CicloMulsion®, är den första cyklofilin-hämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. CicloMulsion® är för närvarande i en klinisk fas III studie, omfattande 1000 patienter, i vilken preparatets förmåga att reducera reperfusionsskador i patienter med myokardiell infarkt utvärderas. NeuroVive utvecklar också NeuroSTAT®, på väg in klinisk fas IIa, för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. Båda indikationerna kännetecknas av omfattande medicinska behov och av att det ännu inte finns några godkända farmakologiska behandlingar att tillgå.

NeuroVives pipeline omfattar även en cyklofilin-hämmare för stroke och läkemedelskandidater som verkar på mitokondrierna i syfte att reglera cellernas energiproduktion. 

NeuroVives aktie är listad på AktieTorget (www.aktietorget.se).

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk
Telefon: +44 207 282 1050

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se; www.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera