Bokslutskommuniké för New Wave koncernen

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEW WAVE KONCERNEN Januari - December 2000 "Fortsatt kraftiga resultatökningar" · New Wave koncernen ökade under 2000 sin försäljning med 33 procent till 1.063,4 (799,0) Mkr. · Resultat efter finansiella poster ökade med 76 procent och uppgick till 95,1 (54,1) Mkr. I detta resultat ingår återförda SPP-medel med 8,5 Mkr. · 4:e kvartalet ökade försäljningen med 34 procent till 281,3 (210,3) Mkr trots att affärsområde Detaljhandel omsatte väsentligt mindre vinterplagg än beräknat pga. det milda vädret. · Resultat efter finansiella poster för 4:e kvartalet ökade med 106 procent till 29,2 (14,2) Mkr. · Affärsområde Profils försäljning ökade med 57 procent till 755,6 (481,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 81,8 (44,2) Mkr för affärsområde Profil. · Affärsområde Detaljhandels försäljning minskade med 9,4 Mkr till 307,9 (317,3) Mkr. Detaljhandels resultat efter finansiella poster ökade till 13,4 (9,9) Mkr. · Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en utdelning på 2,50 (2,00) kronor per aktie motsvarande totalt 17,8 Mkr. · För 2001 förväntas fortsatta väsentliga ökningar av koncernens försäljning och resultat. · Fjärde kvartalet New Waves försäljning under fjärde kvartalet ökade med 34 procent till 281,3 (210,3) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 54 procent. För affärsområde Detaljhandel minskade försäljningen med 10,0 Mkr. Minskningen är helt att hänföra till försäljning i det nu nedlagda Licensprint AB. Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet ökade med 106 procent till 29,2 (14,2) Mkr Försäljning Under perioden januari - december 2000 steg New Waves försäljning med 33 procent till 1.063,4 (799,0) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 57 procent. För affärsområde Detaljhandel minskade försäljningen med 9,4 Mkr. Försäljningen på den svenska marknaden ökade med 38 procent till 645,1 (466,0) Mkr. Motsvarande ökning på de utländska marknaderna uppgick till 26 procent. Resultat Under perioden januari - december 2000 ökade resultatet efter finansiella poster med 76 procent och uppgick till 95,1 (54,1) Mkr. Bruttovinstmarginalen ökade jämfört med föregående år och uppgick till 38,8 (33,6) procent. I resultatet ingår återförda SPP-medel med 8,5 Mkr. Koncernens externa kostnader ökade och uppgick till 16 (14) procent av koncernens omsättning. Kostnaderna för personal uppgick till 11 (11) procent av koncernens omsättning. Den ökade andelen av externa kostnader i relation till omsättningen jämfört med föregående år kan främst hänföras till etableringarna i England och Holland samt förvärvet av Texet AB. Tidigare under verksamhetsåret 2000 har resultatet påverkats negativt av etableringen i Storbritannien. Vidare har New Waves satsning på e-handel påverkat resultatet negativt. Dessutom har året belastats med omstruktureringskostnader i samband med sammanslagningen Matching Textil AB samt Texet AB (publ). Affärsområde Profil Under perioden januari - december 2000 ökade affärsområdets försäljning med 57 procent till 755,6 (481,7) Mkr. Resultat efter finansnetto för affärsområdet uppgick för helåret 2000 till 81,8 (44,2) Mkr. Resultatförbättringen är främst att hänföra till ökade försäljningsvolymer och förbättrade bruttomarginaler. Alla dotterbolag inom affärsområde Profil lämnar väsentligt förbättrade resultat. 2001 bedöms denna utveckling fortsätta. Affärsområde Detaljhandel Under perioden januari - december 2000 minskade affärsområdets försäljning med 9,4 Mkr och uppgick till 307,9 (317,3) Mkr. Minskningen av försäljning beror främst på avvecklingen av Licensprint AB, som under 1999 omsatte 16,6 Mkr. Under 4:e kvartalet påverkades försäljningen negativt av det milda vädret. Resultat efter finansnetto för affärsområde Detaljhandel ökade dock med 35 procent till 13,4 (9,9) Mkr. Förbättringen är ett resultat av de åtgärdsprogram som genomfördes under 1999-2000. För 2001 förväntas fortsatta resultatförbättringar. Utlandsetableringar Holland Sedan den 1 september 1999 ingår den förvärvade verksamheten från profilföretaget Town & Country VOF i New Wave. Marknaden bearbetas från det holländska bolaget, New Wave Sportswear B.V. New Wave kommer att investera i en utökad distribution under kvartal två, 2001. På denna marknad har under 2000 distribuerats varumärket Clique. Under 2001 kommer också varumärket New Wave att lanseras. Storbritannien New Wave förvärvade per den 1 november 1999 verksamheten i det brittiska profilföretaget Jay Kay Group Ltd. Jay Kay har hittills distribuerat varumärket Airak i ett smalt sortiment bestående framförallt av T-shirt, sweatshirt och skjortor. Genom detta förvärv har New Wave tillgång till en av de största profilmarknaderna i Europa. På grund av leveransförseningar så lanserades varumärkena Clique och New Wave först under slutet av kvartal två, 2000. På denna marknad distribueras New Wave, Clique samt Airak. Frankrike Den 2 april 2000 etablerades ett helägt dotterbolag på den franska marknaden. All personal har rekryterats och lokaler för verksamheten har färdigställts i Lyon. Försäljningen är igång sedan oktober månad. Distributionen sker dock fortsatt från det italienska systerbolaget. På den franska marknaden distribueras from 2001 de båda varumärkena New Wave och Clique. Belgien Ett försäljningskontor är under etablering i Belgien. Denna process beräknas vara avslutad under 2 kvartalet 2001. Försening har sitt ursprung i en förlängd rekryteringsprocess. Distributionen till den Belgiska marknaden kommer att ske från det holländska dotterbolaget. Tyskland Försäljningstillväxten är fortsatt god i Tyskland. Försäljningen för affärsområde Profil överstiger väsentligt föregående år. Resultatet överstiger väsentligt 1999 års resultat. På den tyska marknaden har kortsiktigt tillväxt prioriterats framför resultat. New Wave har nu nått en så stark position att man klarar en mycket hög omsättningstillväxt samtidigt med ökade nettovinster. På den Tyska marknaden förväntar sig New Wave en fortsatt stark tillväxt av både omsättning och resultat under 2001. Spanien Både försäljning och resultat för Spanien har visat en väsentligt bättre utveckling än föregående år. Volymtillväxten, såväl som resultattillväxten är god. Förvärv och integration av Texet AB Styrelsen i New Wave beslutade i början av 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Texet AB (publ) ("Texet") om att förvärva samtliga aktier i bolaget, som var noterade på IM-listan. Genom förvärvet av Texet AB säkerställde New Wave sin ledande position på profilmarknaden i norra Europa och blev samtidigt en ledande aktör på den totala europeiska marknaden. Erbjudandet Erbjudandet avsåg förvärv genom apportemission och innebar att aktieägarna i Texet erbjöds en aktie av serie B i New Wave för varje 124-tal aktier av serie A respektive 134-tal aktier av serie B i Texet AB. Erbjudandets värde Erbjudandet motsvarade ett budvärde om 95.496.621 kr. Motiv för erbjudandet Genom förvärvet av Texet blir New Wave ett av de största profilföretagen i Europa. Samtidigt tillfördes New Wave ett av de starkaste varumärkena inom profilmarknaden, James Harvest Sportswear. New Wave räknar med stora synergieffekter genom bl a samordnade inköp av såväl varor som tjänster i storleksordningen 10-15 Mkr inom ett år efter tillträdet. Dessutom kommer långsiktiga synergieffekter att erhållas inom logistik och marknadsföring vilka sammantaget beräknas uppgå till ytterligare 7-10 Mkr på årsbasis. Sammantaget ger detta långsiktiga synergieffekter om 17-25 Mkr. Samordning av Matching Textil AB och Texet AB har genomförts under hösten 2000 och beräknas ge en kostnadsbesparing om ca 5-7 mkr per år, som ingår i ovanstående synergieffekter. Full effekt av besparingen erhålls först under verksamhetsåret 2002. Avsiktsförklaring Sagaform AB New Wave Group AB har träffat en avsiktsförklaring med ägarna till Sagaform AB, om förvärv av Sagaform AB. Förvärvet sker initialt genom att New Wave erhåller 51 % av bolaget genom en riktad nyemission till nominellt värde. New Wave kan därefter köpa 40 % av aktierna efter ytterligare två år och resterande 9 % efter 3 år enligt en förutbestämd formel. Total köpeskillingen beror på Sagaform:s resultatutveckling. Köpeskillingen kommer att redovisas i samband med att varje avräkning sker. Förhandlingarna avses slutföras under februari månad 2001. 4Yourlogo.com New Wave har under 2000 etablerat ett E-handelssystem inom affärsområde profil genom det helägda bolaget Cyberwave AB med adress 4Yourlogo.com 4Yourlogo.com:s öppning försenades med de första koncepten, New Wave/Clique öppnade den 29/1-2001. Resterande koncept öppnas efterhand. Under december 2000 slöts avtal med Fristad AB för den svenska marknaden på Yrkeskläder. All försäljning i systemet kommer att ske via New Waves återförsäljare till respektive slutkund. New Wave kommer att erbjuda utvalda återförsäljare möjligheten att ansluta sig till denna handelsplats. Under 2000 anslöts 105 återförsäljare. Cyberwave kommer att marknadsföra samtliga New Waves varumärken inom affärsområde profilkläder, dvs Clique, New Wave, James Harvest, Printer, Mac One, Jingham, Cottover, etc. Cyberwave kommer även i framtiden att utveckla samarbete med andra leverantörer på t.ex. hård presentreklam, yrkeskläder etc. Handelssystemet kommer att lanseras i samtliga länder där New Wave har distribution av profilkläder under de närmaste åren med start i Sverige under våren 2001 för att sedan lanseras i resten av Europa. Målsättningen är att erbjuda för profilkläder, yrkeskläder och presentreklam marknadens bredaste och bästa elektroniska handelsplats och ta en marknadsledande position inom dessa områden samt att inom ett år ha minst 500 återförsäljare anslutna till systemet som kommer att marknadsföras som 4Yourlogo.com. Dressmart New Wave Group förvärvade per den 1 november 2000 aktier i Dressmart AB som representerar mer än 90 procent av kapital och röster. Efter New Waves förvärv har bolaget genomfört ett ackord innebärande att Dressmarts oprioriterade borgenärer med fordringar motsvarande lägst 5.000 kr erhåller 25 procent av överskjutande fordringsbelopp. Totala förvärvslikviden uppgår till 15,6 Mkr. Aktieägarna erhöll 1 kr för sina respektive aktieposter i Dressmart AB. Härutöver åtog sig New Wave att tillskjuta kapital till Dressmart för att säkra rekonstruktionen av Dressmart och betalningen till bolagets oprioriterade borgenärer enligt nämnda ackordsförslag. New Wave Group:s förvärv, ligger helt i linje med den satsning som New Wave har initierat för distribution till företag (BTB) i Cyberwave AB, ett helägt dotterbolag. Genom detta förvärv har New Wave fått tillgång till ett av de bästa handelssystemen som finns i drift. De anpassningar som krävs för att säkerställa Cyberwaves affärsidé kommer att initieras omgående. Distribution till enskilda konsumenter (BTC) är avslutat och ingen distribution direkt till konsument kommer att ske genom New Wave. Textwear A/S New Wave Group AB förvärvade Textwear A/S. Formellt övertagande skedde per den 1/1-2001. New Wave Group AB stärker genom förvärvet sina möjligheter för tillväxt på den norska marknaden väsentligt. Det inleds nu en kraftfull satsning på lager uppbyggnad för varumärkena James Harvest Sportswear samt Printer Active Wear i Norge. Logistik New Wave Group AB har tillsammans Munkedals kommun bildat bolaget Dingle industrilokaler AB, i vilket New Wave äger aktier motsvarande 49 procent av kapitalet och rösterna i bolaget och Munkedals kommun resterande 51 procent. Bolaget kommer att tillhandahålla industrilokaler. New Wave räknar med en årlig besparing om 5-7 Mkr från verksamhetsåret 2002 genom att samordna lagerfunktionen. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under helåret 2000 till 37,8 (32,5) Mkr. Förvärvet av Dressmart AB utgör 15,6 Mkr av dessa nettoinvesteringar. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar och företagsförvärv uppgick under perioden till -146,1( -53,9) Mkr. Likvida medel uppgick den sista december 2000 till 42,3 Mkr jämfört med 41,8 Mkr den sista december 1999. Nettoupplåningen uppgick den sista december 2000 till 470,1 Mkr jämfört med 290,5 Mkr den sista december 1999, en ökning om 179,6 Mkr. Av denna ökning är 34,2 mkr att hänföra till Texet AB, 80,5 Mkr till etableringen i Storbritannien samt 12,7 Mkr för etableringen i Holland. Personal Antalet årsanställda under året uppgick till 338 personer, att jämföras med 237 personer under verksamhetsåret 1999. Ökningen beror främst på nyetablerade dotterbolag samt förvärvet av Texet AB. Utsikter inför 2001 Omsättningen beräknas uppgå till mellan 1,3 till 1,5 miljarder kronor beroende på förvärv och nyetableringar under 2001. Styrelsen räknar också med att resultat för verksamhetsåret 2001 kommer att öka väsentligt jämfört med verksamhetsåret 2000. Återbäring SPP Återförda SPP-medel uppgår till 10,5 Mkr i koncernen. Detta belopp har intäktsförts till beräknat nuvärde 8,5 Mkr i huvudsak under andra kvartalet 2000. Moderbolaget Försäljningen ökade 33,6 Mkr motsvarande 90 procent till 71,1 (37,5) Mkr. Resultat efter finansiella poster ökade till 34,2 (9,1) Mkr. Under perioden januari - december ökade nettoupplåningen med 39,2 Mkr och investeringar gjordes med115,5 Mkr. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 3 maj 2001 kl 14.00 i Föreningssparbankens lokaler Åsbogatan 8, Borås. Konvertibelprogram Under juni 2000 har New Wave lanserat ett konvertibelprogram för all personal. Programmet ger vid full konvertering en utspädning om 2,1 % av aktiekapitalet. I programmet deltar 169 personer till ett totalt belopp om 28,4 Mkr. Konvertiblerna löper med lösen from mars 2003 till september 2003. Konverteringskursen är 231,5 per aktie. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en utdelning på 2,50 (2,00) kronor per aktie motsvarande totalt 17,8 Mkr. Kommande informationstillfälle Årsredovisningen för 2000 kommer att distribueras till aktieägarna i slutet av mars 2001. Ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2001 kl14.00 i Föreningssparbankens lokaler i Borås Åsbogatan 8, Borås. Rapport för perioden januari - mars 2001 offentliggörs den 25 april 2001 Rapport för perioden januari - juni 2001 offentliggörs den 24 juli 2001. Rapport för perioden januari - september 2001 offentliggörs den 1 november 2001. Borås den 19 februari 2001 New Wave Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör, Torsten Jansson, Telefon: 0708-998050, 033-225855. E-mail: torsten.jansson@nwg.se Finanschef, Jörgen Bender, Telefon: 0708-998055, 033-225854, E-mail: jorgen.bender@nwg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00590/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00590/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar