Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari - September 1999 * New Wave ökade under perioden januari - september 1999 försäljningen med 9 procent till 588,7 (540,0) Mkr. * Resultatet efter finansnetto för januari - september 1999 ökade med 208 procent och uppgick till 39,8 (12,9) Mkr. * Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet ökade med 35 procent till 13,2 (9,8) Mkr. * Resultatet efter finansnetto för rullande helår, oktober 1998 till september 1999, uppgick till 51,4 (17,4) Mkr. * Affärsområde Profils försäljning ökade med 11 procent till 333,0 (299,3) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 31,9 (13,7) Mkr. * Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 6 procent till 254,5 (240,9) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,9 (-0,8) Mkr. * Det holländska profilföretaget Town & Country förvärvades per den 1 september och fortsatta investeringar i Holland är planerade. Dessutom kommer försäljningskontor att etableras i Belgien inom de närmaste 6 månaderna. * New Wave har också etablerat sig på den brittiska marknaden genom förvärvet av verksamheten i profilföretaget Jay Kay Group per den 1 november. * Enligt meddelande från SPP uppgår beräknad allokerad återbäring till 6,1 Mkr. Beloppet har ännu ej intäktsförts. Tredje kvartalet New Waves försäljning under tredje kvartalet ökade med 5 procent till 198,0 (188,0) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 8 procent. För affärsområde Detaljhandel ökade försäljningen med 2 procent. Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet ökade med 35 procent till 13,2 (9,8) Mkr. Försäljning Under perioden januari - september 1999 ökade New Waves för-säljning med 9 procent till 588,7 (540,0) Mkr. Den lägre tillväxten i försäljningen är bl a att hänföra till de under 1998 nedlagda konceptbutikerna samt nedläggningen av Licensprint och avyttring av bl a varumärkena Didrikson, BAZ och Compass inom affärsområde Detaljhandel. Det under 1998 förvärvade Hefa AB med dotterbolag har inte uppvisat samma tillväxt som de övriga dotterbolagen inom affärsområde Profil. New Wave arbetar med att samordna verksamheterna inom Hefa med övriga bolag inom Profil i syfte att åstadkomma en starkare tillväxt i dessa bolag. Resultat Under perioden januari - september uppgick resultatet efter finansiella poster till 39,8 ( 12,9 ) Mkr. Bruttovinstmarginalen var högre än för motsvarande period föregående år och uppgick till 33 (31) procent. Finansnettot uppgick till -8,3 (-11,1) Mkr. Resultatet efter finansnetto för rullande helår, oktober 1998 till september 1999, uppgick till 51,4 (17,4) Mkr. Affärsområde Profil Under perioden januari - september 1999 ökade affärsområdets försäljning med 11 procent till 333,0 ( 299,3 ) Mkr. Resultatet efter finansnetto för affärsområdet uppgick under niomånadersperioden till 31,9 ( 13,7 ) Mkr. Under oktober månad 1999 har ett sortiment av frottéprodukter lanserats. Sortimentet marknadsförs och distribueras genom Hefa AB. New Wave har även påbörjat en lansering av Clique väskor. Affärsområde Detaljhandel Under perioden januari - september 1999 ökad affärsområdets försäljning med 6 procent till 254,5 (240,7) Mkr. Resultatet efter finansnetto för affärsområdet uppgick under niomånaders- perioden till 7,9 ( -0,8 ) Mkr. Det tidigare redovisade åtgärdsprogrammet för att förbättra lönsamheten inom affärsområdet pågår fortfarande. Den kvarvarande verksamheten i Licensprint i Orsa AB beräknas integreras i Craft of Scandinavia AB:s befintliga organisation under slutet av året. I samband med nedläggningen av Licensprint i Orsa AB kommer distributionen av varumärket Hang Ten att avvecklas per den 31 december 1999. Utlandsetableringar Holland Sedan den 1 september 1999 ingår den förvärvade verksamhten från profilföretaget Town & Contry VOF i New Wave. Marknaden bearbetas från det holländska bolaget, New Wave Sportswear B.V. New Wave kommer att investera i en utökad distribution under de kommande kvartalen. Storbritannien New Wave förvärvade per den 1 november verksamheten i det brittiska profilföretaget Jay Kay Group Ltd. Jay Kay har hittills distribuerat varumärket Airak i ett smalt sortiment bestående framförallt av T-shirt, sweatshirt och skjortor. Genom detta förvärv har New Wave tillgång till en av de största profilmarknaderna i Europa. Under de kommande kvartalen kommer New Wave att lansera Clique samt New Wave på den brittiska marknaden. Distributionen av Airak kommer även fortsatt att ske endast på den brittiska marknaden. Säljkår kommer att etableras även i Skottland och Irland. Initialt kommer dessa marknadsinvesteringar att påverka New Wave`s resultatutveckling negativt. Den brittiska marknaden förväntas på sikt bli affärsområde Profils största marknad i Europa. Frankrike Den franska marknaden är under etablering. Arbete pågår med att rekrytera personal samt att finna lokaler. Initialt kommer distributionen att ske från New Waves dotterbolag i Italien. New Wave uppskattar att ett franskt dotterbolag är etablerat med egen personal och försäljningskontor under första halvåret 2000. Utvärdering kommer att ske under resterade 2000 om lageruppbyggnad är nödvändig eller ej. Initialt kommer dessa marknadsinvesteringar att påverka New Wave`s resultatutveckling negativt. Belgien Ett försäljningskontor ska etableras i Belgien under första kvartalet 2000. Distributionen till den belgiska marknaden kommer ske från det holländska bolaget. Initialt kommer dessa marknads-investeringar att påverka New Wave`s resultatutveckling negativt. Schweiz I Schweiz kommer etableringen att flyttas till slutet av 2000 eller år 2001. Orsaken är att New Wave prioriterar den franska marknaden framför den schweiziska då den franska marknaden är väsentligt större. Danmark Såväl den danska försäljning som resultattillväxten är god och går enligt New Waves förväntningar. Tyskland Försäljningstillväxten är fortsatt god i Tyskland. Försäljning för affärsområde Profil överstiger väsentligt föregående år. Resultatet överstiger 1998 års resultat. På den Tyska marknaden prioriteras kortsiktigt tillväxt framför resultat. Spanien Både försäljning och resultat för Spanien har visat en väsentligt bättre utveckling än föregående år. IT Verksamhetsstyrning New Wave har under kvartal tre genomfört investeringar i ett nytt system för verksamhetsstyrning. Dessa investeringar förväntas bl a att ge stora förbättringar i New Waves logistik och därmed en förbättrad kapitaleffektivitet. E-handel E-handel kommer att bli en integrerad del av New Waves distribution. Detta är en prioriterad och integrerad del av New Waves framtida distribution. IT-strategi New Wave arbetar kontinuerligt med IT som ett strategiskt hjälpmedel i samtliga affärsprocesser. Som ett led i denna process har Björn Holmquist, tidigare ekonomichef i Hefa AB, tillsatts som IT-ansvarig för New Wave. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under niomånadersperioden till 17,1 ( 60,0 ) Mkr. Av dessa investeringar utgör investeringar i IT 5,1 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden till -99,9 ( - 235,3) Mkr. Likvida medel uppgick den sista september 1999 till 38,4 Mkr jämfört med 9,1 Mkr den sista september 1998. Nettoupplåningen uppgick den sista september 1999 till 357,1 Mkr jämfört med 309,5 Mkr den sista september 1998, en ökning om 47,6 Mkr. Under tredje kvartalet har ett omfattande arbete i syfte att förbättra New Waves kapitaleffektivitet och kassaflöde startats upp. Under fjärde kvartalet planerar New Wave därför att rekrytera en logistikchef. Denna rekrytering pågår för närvarande och beräknas vara genomförd före 1999-12-31. Personal Antalet årsanställda per den sista september uppgick till 228 personer, att jämföras med 221 årsanställda personer under verksamhetsåret 1998-01-01 t o m 1998-12-31. Moderbolaget Försäljningen uppgick för perioden januari - september till 24,2 (23,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster minskade till 6,2 (7,0) Mkr. Under perioden januari - september ökade nettoupplåningen med 73,0 (35,7) Mkr och investeringar i inventarier gjordes med 1,6 (1,2) Mkr. Borås den 2 november 1999 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson VD Kommande informationstillfälle Bokslutskommuniké, januari - december 1999: 21 februari 2000. För ytterligare information kontakta: Verkställande Direktör, Torsten Jansson, Telefon 0708-998050, 033-225855 Finanschef, Jörgen Bender, Telefon 0708-998055, 033-225854, jorgen.bender@nwg.se Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna Borås den 2 november 1999 Bertel Enlund Per Schwartzman Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Ernst & Young AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar