Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) - JANUARI - SEPTEMBER 2015

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Omsättningen uppgick till 1 272 mkr, vilket var 13 % högre än föregående år (1 122 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 96,3 (95,7) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 65,1 (66,9) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 (1,01) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick     till -161,2 (-290,7) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Omsättningen uppgick till 3 559 mkr, vilket var 18 % högre än föregående år (3 014 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 146,8 (137,8) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 82,0 (85,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,22 (1,28) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -246,0 (-229,6) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 42,8 (45,9) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 92,1 (76,0) %.

VD HAR ORDET

JULI - SEPTEMBER
Jag är i stort sett nöjd med vårt tredje kvartal. Försäljningen ökade med 13 % (varav 8 % valuta), men då ska vi ha i åtanke att vår tillväxt började ta fart i motsvarande kvartal föregående år - då vi hade en tillväxt på 8 % (varav 4 % valuta). Försäljningen på 1 272 mkr är det högsta någonsin för oss under ett tredje kvartal. Mest glädjande är försäljningskanalen profil som har en tillväxt på 19 %. Riktigt roligt är det också att se tillväxten i denna försäljningskanal i Sverige, som uppgick till 14 %.
Rörelseresultatet på 96,3 mkr är fullt godkänt, då vi fortfarande befinner oss i en investeringsfas.

 JANUARI - SEPTEMBER
Jag kan bara konstatera att våra åtgärder och investeringar ger önskvärda resultat på försäljningen. En tillväxt på 18 % för årets nio första månader känns mycket starkt. Rörelseresultatet är nästan 10 mkr bättre – trots stora investeringar i försäljning, marknad och lager.

FRAMTIDEN
Vi står mycket starkt rustade på alla sätt och jag ser fram emot de kommande åren. Det enda som oroar mig inför det fjärde kvartalet är vädret – den otroligt varma oktober har inte riktigt givit oss den försäljningsstart som jag önskat. I skrivande stund och när jag tittar på långtidsväderprognosen för Göteborg, visar den 10-12 plusgrader en bra tid framöver. Dock är det ändå skönt att som VD känna sig trygg med allt annat – och inte har oro för något annat än vädret.
Vi står starka inför nästkommande kvartal och år och även om något enskilt kvartal skulle bli sämre än Era och mina egna förväntningar, så känner jag en stor tillförsikt framåt !

TORSTEN JANSSON
Vd och koncernchef

    
KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL

SAMMANFATTNING AV KVARTALET JULI-SEPTEMBER                                           

Koncernen ökade sin försäljning med 13 % (5 % exkl valutaförändringar) jämfört med föregående år. Rörelsesegmentet Profil hade en tillväxt med 17 %, vilket är relaterat till försäljningskanalen profil samt regionerna Sverige, Europa och USA. Sport & Fritid ökade med 11 % vilket främst är relaterat till en positiv valutaförändring. Gåvor & Heminredning ökade sin försäljning med 15 % och här sker ökningen i båda försäljningskanalerna. Utav våra försäljningskanaler ökade profil med 19 % vilket är ett resultat av ökade marknadsaktiviteter, produktlanseringar samt förbättrad leveranssäkerhet. Försäljningskanalen detaljhandel ökade med 9 %.

Bruttovinstmarginalen var något högre än föregående år.

Våra planerade satsningar inom försäljning och marknadsföring har fortsatt under kvartalet och kostnaderna ökar därmed jämfört med föregående år. Då vi har för avsikt att fortsätta marknadsföringen av våra produktlanseringar samt att utökningen av vår säljstyrka fortsatt påverkar personalkostnaderna, kommer våra kostnader att vara högre även de kommande kvartalen.

Rörelseresultatet var något högre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst relaterad till den högre omsättningen men våra ökade satsningar inom försäljning och marknadsföring har minskat effekten av omsättningsökningen. Högre räntekostnader pga högre nettoskuld påverkade finansiella kostnader negativt och resultat efter skatt var något lägre än föregående år.

Kvartalets kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -161,2 (-290,7) mkr, där förbättringen är relaterad till lägre varuinköp då vi nu har en bra lager- och servicenivå. Varulagret har dock ökat med 674 mkr jämfört med 30 september 2014 och uppgick till 2 648 (1 974) mkr. Valutakursförändringar har ökat lagervärdet med 101 mkr. Nettoskulden ökade med 600 mkr och uppgick till 2 290 (1 690) mkr, och här var 128 mkr relaterat till valutakursförändringar. Nettoskuldsättningsgraden ökade och uppgick till 92,1 (76,0) %, vilket är relaterat till ovan nämnda lageruppbyggnad.


JULI-SEPTEMBER
                                            
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 1 272 mkr, vilket var 13 % högre än föregående år (1 122 mkr). Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 89 mkr (8 %).

Rörelsesegmentet Profil ökade med 17 %, Sport & Fritid ökade med 11 % och Gåvor & Heminredning med 15 %. Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 19 % medan detaljhandeln ökade 9 %.

Omsättningen i Sverige ökade med 8 % och det är försäljningskanalen profil som står för merparten av ökningen. USA ökade med 17 % vilket är hänförligt till positiv valutaförändring. Omsättningen i lokal valuta minskade med 4 %, vilket är relaterat till att föregående år innehöll en stor order som ej upprepades detta kvartal. Ordern påverkade regionen med 10 %. Övriga Norden minskade med 1 % vilket är relaterat till Finland. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har ökat med 20 % respektive 22 % vilket är relaterat till försäljningskanalen profil.   

BRUTTOVINST
Bruttovinstmarginalen ökade något mot föregående år och uppgick till 45,1 (44,6) %.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 17,0 mkr till 22,1 (5,1) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även fakturerade kostnadsersättningar samt reavinster. Dessa skall ställas mot resultatraden ”Övriga rörelsekostnader” där främst rörelsens valutaförluster och reaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 5,2 mkr och uppgick till -9,3 (-4,1) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 12,8 (1,0) mkr. Förbättringen är främst hänförlig till en engångsintäkt i samband med ett mindre företagsförvärv.

KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader ökade med 56,4 mkr och uppgick till -273,0 (-216,6) mkr. Ökningen är främst relaterad till våra ökade insatser inom försäljning och marknadsföring.

Kostnaderna för personal uppgick till -202,8 mkr vilket är 28,0 mkr högre än föregående år (-174,8 mkr). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning och kundservice.

Valutakurserna påverkade kostnaderna negativt med 42 mkr.

Avskrivningarna minskade något jämfört med fjolåret och uppgick till -13,7 (-14,4) mkr.

RÖRELSERESULTAT
Våra ökade insatser inom försäljning och marknadsföring har givit en lägre rörelsemarginal. Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 7,6 (8,5) %.

FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot uppgick till -17,6 (-11,0) mkr. Försämringen beror på försämrat räntenetto på grund av en högre nettoskuld.

Skatt på periodens resultat uppgick till -13,6 (-17,8) mkr. Den något lägre procentuella skattesatsen är relaterad till en engångseffekt pga en ej beskattningsbar övrig intäkt.   

PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till 65,1 (66,9) mkr och resultat per aktie uppgick till 0,98 (1,01) kr.JANUARI-SEPTEMBER
                                            
OMSÄTTNINGEN
Omsättningen uppgick till 3 559 mkr, vilket var 18 % högre än föregående år (3 014 mkr). Valutakurserna påverkade omsättningen positivt med 305 mkr (10 %).

Rörelsesegmentet Profil ökade med 21 %, Sport & Fritid ökade med 19 % och Gåvor & Heminredning har en tillväxt med 5 %. Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 24 % medan detaljhandeln ökade 12 %.

Omsättningen i Sverige ökade med 7 %, vilket är relaterat till försäljningskanalen profil. Detaljhandeln är på samma nivå som i fjol. USA ökade med 26 % vilket främst är hänförligt till positiv valutaförändring. Omsättningen i lokal valuta ökade något och då främst i försäljningskanalen profil. Övriga Norden ökade med 10 %, där ökning sker i samtliga länder och främst försäljningskanalen profil. Försäljningen i Central- och Sydeuropa har ökat med 18 % respektive 30 % och även här är det främst relaterat till försäljningskanalen profil.   

BRUTTOVINST
Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,1 (45,2) %. Den något lägre marginalen är relaterad till mix av produkter, kunder och länder.

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter ökade med 21,6 mkr till 39,2 (17,6) mkr. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även fakturerade kostnadsersättningar samt reavinster och skall ställas mot resultatraden ”Övriga rörelsekostnader” där främst rörelsens valuta-förluster och reaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 25,4 mkr och uppgick till -34,5 (-9,1) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 4,7 (8,5) mkr, där det försämrade resultatet främst är hänförligt till första kvartalets valutaförluster i samband med att Schweiz släppte sin koppling till euron.

KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR
Externa kostnader ökade med 139,0 mkr och uppgick till -802,0 (-663,0) mkr. Ökningen är relaterad till ökade insatser inom försäljning och marknadsföring.

Kostnaderna för personal uppgick till -620,1 mkr vilket är 89,1 mkr högre än föregående år (-531,0 mkr). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning och kundservice.

Valutakurserna påverkade kostnaderna negativt med 129 mkr.

Avskrivningarna ökade något jämfört med fjolåret och uppgick till -42,9 (-40,0) mkr. Ökningen är främst relaterad till förändrade valutakurser.

RÖRELSERESULTAT
Omsättningsökningen gav ett förbättrat rörelseresultat medan rörelsemarginal var något lägre jämfört med föregående år och uppgick till 4,1 (4,6) %. Marginalen påverkades av negativt av våra ökade marknadsaktiviteter.

FINANSNETTO OCH SKATTER
Finansnettot uppgick till -46,4 (-28,7) mkr. Försämringen beror främst på ett försämrat räntenetto på grund av en högre nettoskuld.

Skatt på periodens resultat uppgick till -18,4 (-24,1) mkr.  

PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat uppgick till 82,0 (85,0) mkr och resultat per aktie uppgick till 1,22 (1,28) kr.

RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT

New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Profil, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt resultat (EBITDA). Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning.

PROFIL
Kvartalets omsättning ökade med 17 % och uppgick till 457 (392) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 26,6 (40,4) mkr. Det är försäljningskanalen profil som ökar och ökningen sker i Sverige, Europa och USA. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter samt förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det försämrade resultatet är främst relaterat till ökade insatser och kostnader för försäljning och marknadsföring men även en något lägre bruttovinstmarginal (mix av produkter).

Under perioden januari-september ökade omsättningen med 21 % och uppgick till 1 464 (1 208) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 88,1 (96,5) mkr. Omsättningsökningen sker i samtliga i regioner och beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter samt förbättrad lagerstruktur och servicegrad. Det lägre resultatet är relaterad till de planerade kostnadsökningarna inom försäljning och marknadsföring samt en något lägre bruttovinstmarginal (mix av produkter).

SPORT & FRITID
Omsättningen uppgick till 674 (608) mkr, vilket är 11 % högre än föregående år. Resultatet (EBITDA) uppgick till 77,8 (75,8) mkr. Segmentet har en betydande del av sin försäljning på den amerikanska marknaden och valutakurserna har påverkat omsättningen positivt. Försäljningen ökade i försäljningskanalen profil och minskade i detaljhandeln. Föregående års kvartal inkluderade en stor order som ej återkom i årets kvartal, vilket har påverkat segmentets omsättning negativt med 6 %. Resultatförbättringen är relaterad till den högre omsättningen men även här har resultatet påverkats negativt av högre försäljnings- och marknadsinsatser.

Under perioden januari-september uppgick omsättningen till 1 720 (1 450) mkr, vilket är 19 % högre än föregående år. Segmentet har en betydande del av sin försäljning på den amerikanska marknaden och valutakurserna har påverkat omsättningen positivt. Försäljningen ökar främst i försäljningskanalen profil och på regionerna USA och Europa. Resultatet (EBITDA) uppgick till 113,3 (102,6) mkr. Resultatförbättringen är relaterad till den högre omsättningen men även här har de planerade kostnadsökningarna inom försäljning och marknadsföring minskat resultatet.

GÅVOR & HEMINREDNING

Omsättningen ökade med 15 % och uppgick till 140 (123) mkr. Resultatet (EBITDA) uppgick till 5,6 mkr vilket var en klar förbättring mot föregående år (-6,1). Omsättningsökningen sker i bägge försäljningskanalerna. Resultatförbättringen är relaterad till den högre omsättningen men även en något bättre bruttovinstmarginal.

Under perioden januari-september uppgick omsättningen till 375 (357) mkr. Resultatet (EBITDA) har förbättrats och uppgick till -11,7 mkr mot fjolårets -21,3 mkr. Det förbättrade resultatet är relaterat till den högre omsättningen samt en något bättre bruttovinstmarginal.

KAPITALBINDNING

Kapitalbindningen av varor uppgick till 2 648 (1 974) mkr och har ökat med 674 mkr jämfört med motsvarande period i fjol. Valutakursförändringar vid omräkning till SEK har påverkat lagervärdet med 101 mkr. Ökningen är en planerad ökning och främst relaterad till försäljningskanalen profil och dess kompletteringsinköp inom bassortimentet samt varor avseende de nya baskollektionerna. Omsättningshastigheten i varulager är lägre än föregående år på grund av vår lageruppbyggnad och uppgick till 1,1 (1,3). Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå än tidigare även de kommande kvartalen, främst på grund av vårt utökade profilsortiment samt nya och kommande baskollektioner.

    

MSEK 2015-09    
2014-09
Råvarulager                   
25,3 21,8
Varor under tillverkning         
3,2 1,8
Varor på väg 119,8 181,2
Handelsvaror på lager 2499,9 1 769,7
Summa 2 648,2 1 974,5

Varulagret har skrivits ned med 110 (101) mkr, varav 11 (13) mkr avser råvarulager. Nedskrivning relaterad till handelsvaror på lager uppgick till 4,1 (5,7) %.

Kundfordringarna uppgick till 784 (657) mkr, där ökningen främst är omsättningsrelaterad. Dock har även valutakursförändringar vid omräkning till SEK ökat beloppet.


INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
                                            
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var under kvartalet negativt och uppgick till -161,2 (-290,7) mkr. Anledningen är den säsongsmässiga uppbyggnaden av varulagret inför kommande kvartal. Utöver normal uppbyggnad har lagret även ökats pga nya produkter inom vår baskollektion. De kassapåverkande nettoinvesteringarna uppgick till -15,1 (-12,2) mkr. Ökningen är relaterad till materiella anläggningstillgångar.

Under perioden januari-september uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till -246,0 (-229,6) mkr, där ökningen är relaterad till högre rörelsefordringar. De kassapåverkande nettoinvesteringarna uppgick till -81,0 (-44,7) mkr. Ökningen är relaterad till materiella anläggningstillgångar.

Nettoskulden ökade med 600 mkr till 2 290 (1 690) mkr, vilket främst är relaterat till vår planerade uppbyggnad av varulager. Valutakurserna har ökat skulden med 128 mkr. Ökningen av varulagervärdet har givit att vår nettoskuld, i förhållande till eget kapital och rörelsekapital, har ökat och uppgick till 92,1 (76,0) % respektive 76,0 (72,6) %.

Till följd av vår lageruppbyggnad har soliditeten minskat med 3,1 procentenheter och uppgick per 30 september till 42,8 (45,9) %.

Koncernen har ett finansieringsavtal som sträcker sig tom 12 november 2016. Totala kreditramen uppgick per kvartalets utgång till 2 812 mkr, och där huvudavtalet uppgår till 2 562 mkr. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande tillgångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Räntan är baserad på respektive valutas basränta samt fast marginal. Arbetet med ett nytt finansieringsavtal har påbörjats.

Baserat på föreliggande prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal.

PERSONAL OCH ORGANISATION
                                            
Antalet årsanställda uppgick per 30 september 2015 till 2 361 (2 186) personer varav 50 % var kvinnor och 50 % var män. Av antalet anställda arbetar 589 (513) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave koncernen är hänförlig till Ahead (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Paris Glove, Orrefors Kosta Boda, Seger, Dahetra, Termo och Toppoint.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH IMPAIRMENT TEST

Fördelningen av de immateriella anläggningstillgångarna mellan segmenten har baserats på förhållandet vid förvärvstillfället för respektive bolag/varumärke och hänförts till det rörelsesegment som det anses tillhöra. New Wave Group följer upp kassagenererande enheter på segmentsnivå. Goodwill baseras på lokal valuta och ger i koncernredovisningen upphov till valutaomräkningseffekter. Värdet på goodwill testas årligen för att säkerställa att värdet inte avviker negativt från bokfört värde, men kan testas oftare om indikationer finns på att värdet minskat. Nedskrivningsprövning för rörelsesegment innehållande goodwill och varumärken baseras på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för de kommande fem åren och en terminalperiod. Rörelsesegmentens kassaflöden påverkas av kommersiella faktorer som bla marknadstillväxt, konkurrenskraft, kostnadsutveckling, investeringsnivåer och rörelsekapitalbindning. Vid diskonteringen tillkommer bedömning av finansiella faktorer som ränteläge, lånekostnader, marknadsrisk, betavärden och skattesatser.

Antaganden som gjorts i prövningen är styrelsens bästa bedömning i nuläget av de ekonomiska förhållanden som förväntas råda under prognosperioden. Nuvarande marknadsförutsättningar och konjunkturläge gör att en prognos för kommande perioder är svårbedömd. Vidare så är det fjärde kvartalet historiskt sett det resultatmässigt viktigaste för koncernen och är en viktig indikator på hur marknaden utvecklas. De första fem åren 2016-2020 baseras på av styrelsen fastställda interna prognoser och för perioden därefter har använts en genomsnittlig tillväxt takt på 3 % (3 %) för terminalperioden. Känslighetsanalyser har gjorts för samtliga rörelsesegment.

Vid nuvärdesberäkning av förväntade framtida kassaflöden används en genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC) på 11,2 (11,2) % före skatt. Diskonterade kassaflöden jämförs med bokfört värde per kassaflödesgenererande enhet/rörelsesegment. Baserat på de tester och analyser som genomförts föreligger det i dagsläget ej något nedskrivningsbehov.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
                                            
Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda konsulttjänster. Samtliga transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor.

MODERBOLAGET
                                            
Summa intäkter uppgick till 96,5 (72,1) mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -2,7 (-33,8) mkr, vilket inkluderar utdelning från dotterbolag på 77,3 mkr. Resultatet har påverkats negativt med 64,6 mkr avseende nedskrivning av anläggningstillgångar. Detta är hänförligt till kapitaltillskott i dotterbolag för täckning av förluster. Tillskotten anses inte medföra ytterligare värde till dotterbolagen och har därmed belastats resultatet. Nettoupplåningen uppgick till 2 136 (1 532) mkr varav 1 947 (1 184) mkr avser finansiering till dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till -20,9 (-20,1) mkr. Balansomslutningen uppgick till 3 852 (3 083) mkr och det egna kapitalet, inklusive 78 % av obeskattade reserver, till 1 253 (1 071) mkr.

RISKER OCH RISKKONTROLL
                                            
New Wave Group är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen upprättat en finanspolicy. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till Årsredovisning 2014; www.nwg.se.

Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto.

Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

REDOVISNINGSPRINCIPER
                                            
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2015 hade någon betydande påverkan på koncernen.

Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2014.

VALBEREDNING

Sammansättning av valberedningen inför styrelsevalet på 2016 års årstämma är:

 • Johan Ståhl, representant för Lannebo Fonder och valberedningens ordförande
 • Torsten Jansson, Verkställande direktör och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB
 • Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden

För mer information om valberedningen och dess arbete hänvisas till www.nwg.se/se/investor-relations.html

KALENDARIUM

 • 11 februari 2016 : Bokslutskommuniké 2015
 • 21 april 2016: Delårsrapport för första kvartalet
 • 11 maj 2016: Årsstämma 2016
 • 18 augusti 2016: Delårsrapport för andra kvartalet
 • 10 november 2016: Delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

GÖTEBORG DEN 12 NOVEMBER 2015
NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Anders Dahlvig
Styrelseordförande           
Christina Bellander
Styrelseledamot                
M Johan Widerberg
Styrelseledamot
Helle Kruse Nielsen
Styrelseledamot

Mats Årjes
Styrelseledamot
Torsten Jansson
Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE
INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015 klockan 7.00 (CET).

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.