Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Dag och tid: tisdagen den 15 maj 2012 kl. 13.00
Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 360 52 Kosta

Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 9 maj 2012 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: New Wave Group AB (publ), ”Årsstämma” Orrekulla Industrigata 61, 425 36 Hisings Kärra, eller via e-post till bolagsstamma@nwg.se senast den 9 maj 2012 kl. 12.00. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 9 maj 2012. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.nwg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 9 maj 2012 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordning
5.   Val av en eller två justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Anförande av verkställande direktören
8.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma följts
9.   Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för förvärv av aktier/andel i bolag eller rörelser och/eller för finansiering av fortsatt expansion
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
18. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Valberedningen, som består av Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB, Arne Lööw, Fjärde AP-fonden och Kenneth Andersen, Home Capital, föreslår Anders Dahlvig som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b):
En utdelning om 1 krona per aktie föreslås. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear den 24 maj 2012.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-13):
Valberedningen har föreslagit följande:
Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter.
Till styrelse föreslås omval av: Torsten Jansson, Mats Årjes, Göran Härstedt, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig.
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås att, oförändrat från föregående år, utgå med 270 000 kr till styrelseordföranden och med 135 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnads-neutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Principer för tillsättande av ny valberedning (punkt 14):
Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2013 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2012 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15):
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året i fråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 16):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt expansion. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering (punkt 17):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t. ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Ytterligare information
Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer från och med den 24 april 2012 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.nwg.se.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 66 343 543, varav 20 707 680 aktier av serie A och 45 635 863 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 252 712 663 röster.

Göteborg i april 2012

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar