Kostnadssänkande åtgärder inom Orrefors Kosta Boda

Den negativa utvecklingen inom Orrefors Kosta Boda, som ingår i New Wave Group koncernen, har fortsatt och resultatutvecklingen är betydligt sämre än förväntad, främst beroende på valutaeffekter, konjunkturnedgången i allmänhet och i USA i synnerhet, ökade kostnader för energi, löner, räntor och produktion m m, ökade lagernivåer och utebliven försäljningsökning.

Med anledning av det sagda kommer ett antal kostnadssänkande åtgärder att vidtas. Avsikten är att minska antalet anställda med cirka 100 vid bolagets driftsställen i Sverige (Orrefors, Kosta, Boda och Åfors). Personalneddragningarna avses ske inom samtliga nivåer i bolaget, både inom produktionen och administrationen. Åtgärderna bedöms, tillsammans med övriga kostnadssänkande och strukturella åtgärder, medföra besparingar på cirka 80 Mkr på årsbasis.

Åtgärderna kommer att genomföras under hösten 2008 och första halvåret 2009 efter förhandlingar med respektive fackföreningar. Besparingarna kommer att uppnås successivt under 2009 och nå full effekt under tredje kvartalet 2009.

”Jag tycker det är mycket tråkigt att vi måste genomföra personalneddragningar, men vi måste effektivisera verksamheten och anpassa oss till det rådande marknadsläget. Det är vidare för tidigt att se vilka effekter de prishöjningar som genomfördes vid halvårsskiftet får på bolagets försäljning, men mycket tyder på att vi måste anpassa produktionen för en lägre volym och med de åtgärder som vi nu avser att vidta är det vår förhoppning att vi ska nå en acceptabel lönsamhet i bolaget. Åtgärderna förväntas också medföra att lagernivåerna som vi hittills sett öka under 2008 kommer att minska under 2009,” säger Göran Härstedt, VD och koncernchef i New Wave Group.

”Vi är långsiktiga ägare till Orrefors Kosta Boda och vi tror fortsatt på svensk tillverkning av högkvalitativa glasprodukter. Genom effektiviseringarna och kostnadssänkningarna i kombination med ökade insatser för export på befintliga och nya marknader har bolaget möjlighet att i framtiden bli riktigt lönsamt, men vägen dit kommer att präglas av strikt kostnadskontroll och effektiviseringar på alla plan,” säger Torsten Jansson, huvudägare och styrelsordförande i New Wave Group samt t.f. VD i Orrefors Kosta Boda.

New Wave-koncernens övriga verksamheter utvecklas i huvudsak enligt plan och tidigare lämnad prognos för 2008 om att New Wave räknar med resultat och omsättning överstigande föregående år kvarstår oförändrad.

En pressinformation kommer att hållas kl 13.00 i Kosta Utställningshall.

Göteborg den 19 september 2008

New Wave Group AB (publ)
Göran Härstedt
VD och koncernchef

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar