New Wave Group lämnar bud på samtliga aktier i Texet AB

New Wave Group lämnar bud på samtliga aktier i Texet AB * New Wave erbjuder 1 B-aktie i New Wave för 124 A-aktier, respektive 134 B-aktier i Texet AB. * Budet motsvarar ca 1,37 kronor per A-aktie samt 1,27 per B-Aktie, vilket ger en budpremie per A-aktie 36,9 % samt per B-aktie 26,7 %. * New Wave räknar med positiva synergieeffekter om totalt 17-25 milj kr. * Genom förvärvet blir New Wave ett av Europas största profilföretag med en sammanlagd omsättning om 953,7 Mkr (avser perioden 1998-10-01 - 1999- 09-30). * New Wave tillförs genom förvärvet ett av de starkaste varumärkena på den nordiska profilmarknaden, James Harvest Sportswear. Styrelsen i New Wave Group AB (publ) ("New Wave") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Texet AB (publ) ("Texet") om att förvärva samtliga aktier i bolaget, som är noterad på IM-listan. New Wave äger tidigare inga aktier i Texet. Huvudaktieägarna, som äger 87 procent av rösterna och 56 procent av kapitalet i Texet har ställt sig positiva till erbjudandet. Styrelsen för Texet har förklarat sig positivt inställd till erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera New Waves erbjudande. Genom förvärvet av Texet säkerställer New Wave sin ledande position på profilmarknaden i norra Europa och blir en ledande aktör på den totala europeiska marknaden. Texets internationella distributionsnät, med distribution till 17 länder, ger dessutom en stark bas för New Waves fortsatta internationella expansion. Genom förvärvet tillförs New Wave varumärket James Harvest Sportswear som är ett av de starkaste varumärkena på den nordiska profilmarknaden. Erbjudandet Erbjudandet avser förvärv genom apportemission och innebär att aktieägarna i Texet erbjuds en aktie av serie B i New Wave för varje 124-tal aktier av serie A respektive 134-tal aktier av serie B i Texet. Ägare av aktier av serie B i Texet, vars innehav ej är jämnt delbart med 134, kommer att erbjudas courtagefri köp eller försäljning för sammanläggning till en New Wave-aktie av ovanstående huvudägare. De nyemitterade aktierna i New Wave berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2000. Erbjudandet är villkorat enligt nedan. Erbjudandets värde New Wave äger före erbjudandet inga aktier i Texet. Den genomsnittliga sista betalkursen för Texets aktie av serie B under de senaste tio börsdagarna före det att aktien i bolaget börsstoppades var 1,01 kr. Den genomsnittliga sista betalkursen för New Waves aktie av serie B under samma period var 171,45 kr. Erbjudandet motsvarar ett budvärde om 95.496.621 kr och en premie om 36,9 procent (Texets aktie av serie A) respektive 26,7 procent (Texets aktie av serie B) baserat på dessa genomsnittliga sista betalkurser. Familjen Möller, A. Hedberg & Son AB, Johan Hedberg och Christer Blomquist, som är ägare till aktier i Texet som sammantaget representerar 86,8 procent av rösterna och 56,3 procent av kapitalet, har förbundit sig att acceptera erbjudandet (dock med bibehållen rätt till återkallelse av accept enligt punkt II.4. i Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv). Motiv för erbjudandet Genom förvärvet av Texet blir New Wave ett av de största profilföretagen i Europa. Samtidigt tillförs New Wave ett av de starkaste varumärkena inom profilmarknaden, James Harvest Sportswear. New Wave räknar med stora synergieffekter genom bl a samordnade inköp av såväl varor som tjänster i storleksordningen 10-15 Mkr inom ett år efter tillträde, som beräknas ske under andra kvartalet 2000. Dessutom kommer långsiktiga synergieffekter att erhållas inom logistik och marknadsföring vilka sammantaget beräknas uppgå till ytterligare 7-10 Mkr på årsbasis. Sammantaget ger detta långsiktiga synergieeffekter om 17-25 Mkr. Den nya koncernen har på rullande helår oktober 1998 till september 1999 en proformaomsättning om 953,7 Mkr . För år 2000 beräknas den sammanslagna omsättningen för koncernen överstiga 1.200 Mkr. New Wave kommer efter förvärvet att få cirka 260 anställda, varav 38 är anställda i Texet. Som verkställande direktör för Texet kvarstår Björn Härenstam. Avsikten är att Texet skall fortsätta arbeta genom nuvarande distributionskanaler. Finansiella effekter av förvärvet Nedan redovisas finansiella effekter av förvärvet utifrån bolagens delårsrapporter för perioden 1999-01-01 - - 1999-09-30. Proformaredovisningen har upprättats utan hänsyn till den goodwill som uppstår vid ett förvärv. Ingen hänsyn har tagits till samordningsvinster. Mkr New Wave Group Texet AB New Wave Group AB 1999-01-01-- AB, 1999-01-01-- 1999-09-30 proforma efter 1999-09-30 samgåendet 1999-01-01-- 1999-09-30 Rörelseintäkter 588,7 147,0 735,7 Rörelseresultat 48,1 5,1 53,2 Periodens resultat Efter schablonskatt 27,9 2,5 30,4 Data per aktie Resultat per aktie efter schablonskatt 9,30 0,03 8,56 Enligt New Wave är inte proformaredovisningen representativ för det nya bolagets framtida intjäningsförmåga. Samgåendet innebär att resultatet per aktie försämras för 1999 baserat på proformaredovisningen. New Wave bedömer att resultatet per aktie för år 2000 kommer att öka som ett resultat av förvärvet. Goodwill beräknas bli cirka 57-60 Mkr, denna kommer att skrivas av under de kommande 20 åren. Preliminär förteckning över huvudaktieägare Vid full anslutning i erbjudandet beräknas antalet aktier öka med 556.994 till 3.554.398 aktier. De nyemitterade aktierna i New Wave Group AB motsvarar 15,7 procent av kapital och 3,3 procent av röster efter genomförd emission. Ägare A-aktier B-aktier Antal Röster i % Kapital % Torsten Jansson 1.379.230 50.000 13.842.300 83,0 40,2 Investment AB Öresund 150.000 150.000 0,9 4,2 Banque Intl. A Luxemb. 141.300 141.300 0,8 4,0 CR Suisse EQT 140.000 140.000 0,8 3,9 Domani 119.882 119.882 0,7 3,4 Birgitta Möller 101.915 101.915 0,6 2,9 Catella Reavinstf 90.000 90.000 0,5 2,5 Anders Hedberg & Son 86.205 86.205 0,5 2,4 Niclas Möller 67.725 67.725 0,4 1,9 Christer Blomquist 55.059 55.059 0,3 1,5 Villkor för erbjudandet New Wave erbjudande gäller med förbehåll för att extra bolagsstämma i New Wave senast 2000-03-31 godkänner och fattar erforderligt beslut om apportemission till Texets aktieägare, att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att New Wave blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Texet, varvid dock New Wave förbehåller sig rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning, att förvärvet helt eller delvis inte omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför New Waves kontroll, samt att ingen utdelning i Texet beslutas för räkenskapsåret 1999. Preliminär tidsplan Prospekt beräknas offentliggöras och distribueras till aktieägarna i mitten av mars månad. Anmälningstiden löper därefter tre veckor. New Wave förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden liksom att senarelägga tidpunkten för erläggande av aktiebyte. Extra bolagsstämma i New Wave Group AB för godkännande av beslut om apportemission planeras till vecka 13, 2000. Borås den 19 januari 2000 New Wave Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson Verkställande Direktör, New Wave Group AB Tel 033-225850, 0708-998050 Jörgen Bender Finanschef, New Wave Group AB Tel 033-225850, 0708-998055 New Wave Group i korthet New Wave är ett klädföretag inriktat på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn. New Wave är verksamt inom två affärsområden, dels på marknaden för profilkläder genom försäljning till oberoende profilföretag, dels på detaljhandelsmarknaden via återförsäljare i främst sport- och skofackhandeln. Genom att verka inom båda dessa marknadssegment, får koncernen en bättre riskspridning och uppnår samordningsfördelar. Koncernens mest kända varumärken är Clique, Craft, Grizzly, New Wave, Pax och Skechers. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar