Information om senarelagd implementering av incitamentsprogram 2014/2017

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) den 14 maj 2014 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 083 849 teckningsoptioner kan utges till ett dotterbolag i Nexam Chemical-koncernen för vidare överlåtelse på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Nexam Chemical-koncernen. I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 35,20 kronor per aktie (motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden
1 september – 12 september 2014).

På grund av pågående process med nyrekryteringar av ledande befattningshavare i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts har styrelsen för Nexam Chemical, i enlighet med villkoren i årsstämmans beslut, beslutat att senarelägga tidpunkten för implementering av incitamentsprogrammet innebärande att anmälan från deltagarna i programmet ska inges senast den 31 december 2014 istället för senast den 30 september 2014. Utfallet av erbjudandet beräknas offentliggöras i början av 2015.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar