Periodrapport januari-september 2001

Periodrapport januari-september 2001 - NGS Group NextGenerationSystems Sweden AB (publ) Koncernresultat Kvart Kvart Kvarta Jan-sep Jan-sep Progn räkning al 1 al 2 l 3 2001 2000 os 9 mån 9 mån 2001 Nettoomsättning 13.52 8.510 8.530 30.568 17.663 47.00 8 0 Övriga 272 210 98 580 1.000 rörelseintäkter Tjänster och - - -5.104 -17.607 -15.972 varor 8.465 4.038 Övriga - - -1.385 -4.255 -9.561 kostnader 1.639 1.231 Personalkostnad - - -2.937 -13.544 -9.352 er 6.179 4.428 Avskrivningar -122 -132 -105 -359 -151 Finansiella -172 344 1 610 1.782 -49 poster Resultat före - -765 707 -2.835 -16.422 - goodwill 2.777 2.000 Avskrivning - - -1.617 -6.242 goodwill 2.312 2.313 Jämförelsestöra - -68.129 -16.747 nde poster 68.129 Avskrivning goodwill Resultat före - - - -77.206 -33.169 skatt 5.089 3.078 69.039 Balansräkning 2001.09.30 Anläggningstillgån Eget kapital gar Inventarier 1 506 Aktiekapital 13 227 Revers 5 300 Fria reserver 83 151 Övriga fordringar 130 Periodens resultat -77 206 Goodwill 14 Summa eget kapital 19 172 790 Summa 21 anläggningstillgån 726 gar Långfristiga skulder Omsättningstillgån Checkkrediter 1 000 gar Lager 2 285 Övriga skulder 300 Kundfordringar 2 868 Kortfristiga skulder Interimsfordringar 966 Leverantörsskulder 7 867 Övriga fordringar 1 053 Interimsskulder 1 631 Likvida medel 3 119 Omstruktureringsreserv 1 000 Summa tillgångar 10 Övriga skulder 1 047 291 Summa skulder 12 845 Summa tillgångar 32 Summa skulder och eget 32 017 017 kapital Resultat NGS Group redovisar ett resultat före avskrivning av goodwill på -2 835 TSEK för de första nio månaderna, varav 707 TSEK under tredje kvartalet. Resultat efter avskrivning av goodwill uppgick till -77 206 TSEK för de första nio månaderna, varav -69 039 TSEK under tredje kvartalet. Resultatet påverkas av en nedskrivning av goodwill med 68 129 TSEK. I finansiella poster ingår upparbetade ränteintäkter samt återvunna fordringar på 1 600 TSEK. Omsättning Koncernens omsättning uppgick under perioden januari-september till 31 148 TSEK varav 8 628 TSEK under tredje kvartalet. Goodwill Nedskrivning av goodwill har gjorts med 68 129 TSEK. Tredje kvartalet Omsättningen har under tredje kvartalet legat kvar på en låg nivå till följd av utebliven produktförsäljningen och en senareläggning av vissa uppdrag inom konsultdelen. Resultatet för tredje kvartalet påverkas också negativt av dessa faktorer. Likviditet Det finns fortfarande en stark fokusering på koncernens likviditet. Med vidtagna åtgärder och ett genombrott för UniMed räknar koncernen med ett positivt kassaflöde för fjärde kvartalet. Affärsläge TecTown Resultatet för tredje kvartalet var negativt. Försäljningsvolymen inom området produkt nådde inte upp till budgeterad volym. Omsättningen inom konsultdelen ligger kvar på samma nivå som tidigare. Beläggningsgraden är fortsatt hög och timdebiteringen ligger kvar på en hög och stabil nivå. Företagsledningen ser en förbättring i affärsläget och räknar med ökad försäljning under fjärde kvartalet. Prognosen för kvartal 4 kommer dock inte att uppnås. NextGenSystem Införsäljningen av UniMed har gått sämre än förväntat. Sannolikheten för att en order och installation av UniMed skall erhållas före årsskiftet har minskat. Detta påverkar prognosen för helåret med 3 MSEK. Software Express Utfallet för Software är tillfredsställande. Hösten och den kommande julhandeln bör leda till att det budgeterade utfallet överträffas. Risk Fortsatt fokus på resultatförbättrande åtgärder i TecTown och ett genombrott för UniMed är som tidigare nämnts de två viktigaste faktorerna för koncernens framtid. Prognos för 2001 NGS Group räknar med ett negativt resultat för fjärde kvartalet. Anledningen är en förskjutningen av första installerade ordern av UniMed samt att försäljningsökningen för TecTown under fjärde kvartalet ej når budget. Prognosen för helåret ändras till ett minus resultat på 2 MSEK. Omsättningen beräknas uppgå till 47 MSEK. Stockholm den 26 oktober 2001 NGS NextGenerationSystems Sweden AB (publ) Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Bertil Haglund, VD NGS NextGenerationSystems Sweden AB, på 08-503 103 91 eller bertil.haglund@nextgensystems.com För mer information om NGS NextGenerationSystems Sweden AB, se www.nextgensystems.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01360/bit0001.pdf

Dokument & länkar