Sex patienter nu behandlade med NextCells ProTrans stamceller

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar att samtliga tre patienter i medeldoskohorten har behandlats med Protrans i den pågående kliniska fas I/II prövningen. Därmed har 6 patienter med typ 1 diabetes behandlats i låg- och medeldoskohorten.

Studien som utförs med NXTCLs läkemedelskandidat ProTrans är uppdelad i två delar där första delen är en doseskalering med 3+3+3 patienter som behandlas med; låg, medel och hög dos av Protrans. Nu är alltså samtliga patienter i lågdoskohorten och medeldoskohorten behandlade. Efter att patienterna i medeldoskohorten varit på 1-månadsuppföljning så kan behandling i högdoskohorten påbörjas. Förloppet är detsamma för medeldos och högdoskohorten

Den andra delen av studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie där 10 patienter får ProTrans och 5 patienter får placebo. Totalt ingår alltså 24 patienter i studien. Primärt utvärderas säkerhet och bibehållen egen insulinproduktion efter 1 år 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 Maj 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera