Tre patienter nu behandlade med NextCells ProTrans stamceller

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar att tre patienter med typ 1 diabetes har
behandlats med Protrans i den pågående kliniska fas I/II prövningen. Därmed har samtliga patienter i
lågdoskohorten genomgått behandling.

Studien som utförs med NXCTCLs patentsökta ProTrans är uppdelad i två delar där första delen är en doseskalering
med 3+3+3 patienter som behandlas med; låg, medel och hög dos av Protrans. Nu är alltså samtliga patienter i
lågdoskohorten behandlade och efter att patienterna varit på 1-månadsuppföljning så kan behandling i
medeldoskohorten påbörjas. Förloppet är detsamma för medeldos och högdoskohorten.

Andra delen av studien är randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad där 10 patienter får ProTrans och 5
patienter får placebo, totalt 15 patienter. Totalt kommer 24 patienter att behandlas med ProTrans, 9 i
doseskaleringsdelen och ytterligare 15 i den placebokontrollerade delen. Primärt utvärderas säkerhet och bibehållen
egen insulinproduktion efter 1 år.

Den kliniska prövningen utförs av Karolinska Trial Alliance, under ledning av Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala
Universitet, som är huvudprövare för studien. Data Safety Monitoring Board för studien utgörs av Professorerna Ulf
Smith och Anders Fasth vid Göteborgs Universitet, samt Åke Lernmark vid Lunds Universitet.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 februari 2018.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar