VD-intervju med Mathias Svahn

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) genomför för närvarande en emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Första planerade handelsdag är den 13 juli 2017. Med anledning av emissionen och den planerade noteringen ställs nedan några frågor till bolagets VD, Mathias Svahn.

Berätta mer om NextCell – vad arbetar ni med och varför grundades bolaget?

NextCell är ett stamcellsbolag som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Vid sidan av läkemedelsutveckling driver vi även Sveriges första och enda stamcellsbank, Cellaviva. Vår första läkemedelskandidat är ProTrans™ består av tidiga  stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med vår egenutvecklade metod. Navelsträngsvävnad är en rik källa för mesenkymala stamceller, vilka kan bilda ett stort antal typer av vävnader och har även visats kunna påverka kroppens immunförsvar. Dessa tidiga stamceller har ännu ej hunnit påverkas av miljöfaktorer som t.ex. virusinfektioner, mutationer etc. ProTrans™ är  initialt avsett vid behandling av typ 1-diabetes och njurtransplantation. Cellaviva erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov. En etablerad affärsmodell internationellt, men ännu inte i Sverige.

Grunden till NextCell och Cellaviva lades i samband med att jag skulle bli förälder. Jag kände till stamcellsbanker genom min bakgrund som doktorand i genterapi och sökte efter möjligheten att säkra stamceller från mitt då ofödda barn. Det fanns emellertid inga säkra lösningar, så vid förlossningen samlade jag själv in stamcellerna och därefter spenderade jag hela natten på labbet där cellerna kunde frysas ned. Jag tog därefter beslutet att starta Cellavivas verksamhet 2014. Under 2016  utvidgades verksamheten med läkemedelsutveckling eftersom vi genom Cellaviva-verksamheten identifierat behov och efterfrågan av  stamcellsterapier med  mesenkymala stamceller från efterbörden. Fördelar med att ta tillvara på stamceller från efterbörden istället för från benmärg från vuxna är många, däribland icke-invasiv insamling, yngre celler och lägre uttryck av vävnadstyp.

Hur ser framtiden ut för NextCell?

Vi planerar nu en klinisk fas I/II-studie på typ 1 diabetes-patienter med vår läkemedelskandidat ProTrans™. Ansökan avses att lämnas in under 2017 och förutsatt godkännande är målsättningen att inleda studien under Q1/Q2 2018. Att vi väljer diabetes som första indikation för ProTrans™ beror på att vår huvudägare är diabetesbolaget Diamyd Medical AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm First North. Diamyd  kommer att kunna vara oss behjälpliga i studien genom sin omfattande erfarenhet samt det nätverk bolaget besitter inom fältet. Vi kommer även bedriva prekliniska aktiviteter med ProTrans™ för immunosuppression vid njurtransplantationer. Efter en lyckad klinisk fas I/II-studie i typ 1 diabetes ligger fältet öppet för samarbeten vad gäller flera olika sjukdomar liksom för att ta ProTrans™ till marknaden i egen regi för ett begränsat applikationsområde.

Vår långsiktiga målsättning är att bli en viktig leverantör av immunomodulerande stamcellsprodukter och nå en signifikant marknadsandel inom diabetesfältet i Europa och USA.

Vad har bolagets ledning för erfarenhet?

I vår styrelse har vi samlat bred erfarenhet från exempelvis biotech, medicinteknik, affärsutveckling och marknadsföring. Tillsammans har vi gedigen kunskap om  läkemedelsbranschen och stamceller  med förmågan att driva NextCell genom klinisk fas. Styrelseordförande Anders Essen-Möller har exempelvis grundat både Diamyd Medical AB som är noterat på Nasdaq Stockholm First North och Synetics Medical AB som såldes till Medtronic Inc. 1995.  Jag själv är utbildad civilingenjör i molekylär bioteknik samt doktorand i molekylär cellbiologi. Tidigare har jag varit med och drivit ett stort forskningsprojekt på Karolinska Institutet och varit medicinsk terapiområdeschef på Roche AB i Sverige.

Varför ska man teckna units i er pågående emission av units?

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. Vår läkemedelskandidat  ProTrans™ är avsedd att kunna ges till vem som helst. Detta skulle göra att behovet av vävnadsmatchning, som är fallet vid benmärgstransplantationer, försvinner. Tidiga stamceller, som de i ProTrans™, är dessutom opåverkade av miljöfaktorer som t.ex. virusinfektioner som benmärgsstamceller från vuxna kan ha utsatts för. Vi planerar en klinisk fas I/II-studie på typ 1 diabetes-patienter med början Q1/Q2 2018. Målsättningen är att ProTrans™ ska uppvisa en vältolererad och robust säkerhetsprofil, vilket möjliggör behandling av flera autoimmuna sjukdomar med ProTrans™ ensamt eller i kombination med andra läkemedel. Vid sidan av läkemedelsutvecklingen driver vi Cellaviva, Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Cellaviva-verksamheten genererar idag kontinuerliga intäkter till bolaget som förväntas öka under de kommande åren. Familjesparande av stamceller är en etablerad affärsmodell internationellt och kan även bli det i Sverige. 

För mer information om pågående emission av units och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden.
NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar