Nexttobe: Försäljning av stamaktier i Hansa Medical AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”), RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”Skandinaviska Enskilda Banken”) har fått i uppdrag för att undersöka möjligheterna att sälja delar av sitt innehav i Hansa Medical AB (”Hansa Medical”) som ägs av Nexttobe AB (”Nexttobe”) (”Försäljningen”).

Nexttobes nuvarande ägande uppgår till 9 443 761 aktier motsvarande 24,7 procent av totalt antal aktier och 24,9 procent av totala antalet röster i Hansa Medical.

Priset i Försäljningen kommer att fastställas baserat på en så kallad accelerated bookbuilding process, som startar idag, den 23 maj 2018, kl 17:31 CET och kan komma att avslutas vid en tidpunkt som bestäms med kort varsel. Nexttobe har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte utan medgivande från ABG Sundal Collier, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken, att sälja sina återstående aktier i Hansa Medical under 120 dagar (Lock-up).

ABG Sundal Collier, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken är ”joint bookrunners” i försäljningen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erika Kjellberg Eriksson, CEO vid Nexttobe, +46 (0) 761 17 18 23

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Hansa Medical AB (publ):s värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar