Nexus får första order på system för säkra provresultat över Internet

Technology NEXUS AB (publ) Nexus får första order på system för säkra provresultat över Internet Linköping 7/5 1999 Technology Nexus AB (publ) har tecknat avtal med Equalis AB rörande utveckling och installation av ett säkert Internetbaserat rapporteringssystem för extern kvalitetssäkring av laboratorieresultat inom Klinisk Kemi. Inom sjukvården finns i dag ett stort antal laboratorier som utför analyser av prover. Equalis specialiserar sig på att utföra extern kvalitetssäkring av dessa. I dag finns c:a 1000 laboratorier av varierande storlek anslutna till Equalis kvalitetssäkringsprogram i Sverige. Med det system som Nexus nu utvecklar kan dessa erbjudas möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt deltaga i respektive Equalisprogram över Internet. Det initiala orderbeloppet för basystemet är 1.5 - 2.0 Msek, exklusive försäljning till de olika laboratorierna. Verksamheten i Equalis bedrivs genom att prover skickas ut till deltagande laboratorier, som återrapporterar resultaten. Dessa samkörs i Equalis system, och statistik skickas tillbaks till deltagande lab, vilket visar bl a hur väl det enskilda laboratoriets resultat överensstämmer med andra lab, andra metoder och över tiden. Genom deltagande i denna kvalitetssäkring skapas förutsättningar för bättre och säkrare provsvar från deltagande lab. Detta i sin tur ökar säkerheten i vårdplaneringen för den enskilde patienten. Statistik visar på signifikant sjunkande felavvikelser för deltagarna i Equalis program. Dock är den manuella hanteringen av utskick, inrapportering och återrapportering i dag stor. Brev och fax är de huvudsakliga metoderna för att kunna kommunicera. Tidigare har elektroniska rapporteringsformer ej kunnat realiseras då säkerheten ej kunnat garanteras. Med det webbaserade system som Nexus nu utvecklar kan in- och utrapportering ske på ett säkert sätt över Internet. Övriga parter i projektet är PostNet som svarar för CA-rollen med utgivning av elektroniska ID-kort och certifikat, samt KK-stiftelsen som är med som delfinansiär. Systemet beräknas tas i drift under hösten -99. Tidigare har Nexus, i samarbete med PostNet, utvecklat liknande säkra rapporteringssystem åt bl a Finansinspektionen. - Detta är ännu ett exempel på hur marknaden för att hantera känslig information över öppna (osäkra) nät tar fart. Tekniken finns, och i takt med att företag, myndigheter och organisationer ser möjligheterna kommer detta att bli en explosionsartad utveckling, säger Mats Enquist, vice VD på Nexus. Detta är ett bra exempel på hur tekniken som Statskontoret upphandlat i ramavtalet rörande tjänstekort för Offentlig sektor kan användas. För mer information, kontakta : Mats Enquist, vVD Nexus, 018-171800, 0705-93 77 71, Mats.Enquist@Nexus.SE eller Kristoffer Hellsing, VD Equalis, 018-693145, Kristoffer.Hellsing@Equalis.SE Fakta om Technology NEXUS AB Technology NEXUS AB, noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, är specialiserat på produkter och lösningar för säker elektronisk kommunikation, både mot slutkundsmarknaden och som underleverantör åt kunder med högt ställda lönsamhets- och kvalitetskrav. NEXUS omsatte 96 Msek 1998, med ett resultat om 6 Msek. Bolaget har c:a 100 anställda i Linköping, Uppsala och Täby. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar