Technology Nexus AB (publ) delårsrapport Januari-september 2001

Technology Nexus AB (publ) delårsrapport Januari-september 2001 Perioden i sammandrag § Nettoomsättningen uppgick till 360.6 mkr (253.6) § Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 28.9 mkr (22.2), vilket ger en marginal om 8.0 % (8.7) § Resultat efter finansnetto uppgick till 15.1 mkr (8.6), vilket ger en marginal om 4.2 % (3.4) § Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 425.5 mkr (362.1) § Orderingången i perioden uppgick till 390.7 mkr (419.3) § Likviditeten, oräknat krediter, uppgick vid periodens utgång till 32.7 mkr (27.8) § Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 381 personer (245) § Investeringarna i perioden har uppgått till 32.7 mkr (270.3) § Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 113.1 mkr (81.3) § Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet uppgick till 5.9 mkr (4.5) § Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 107,1 (55.9) § Verksamheten i korthet Nexus omsättning och resultat har utvecklats positivt under perioden. Marknaden för säkrade IT-lösningar har visat en fortsatt stark tillväxt under perioden. IT-marknaden generellt fortsätter dock att vara präglad av osäkerhet och efterfrågeutvecklingen har varit negativ i såväl Norden som internationellt. Under den senare delen av perioden har en viss avmattning av ökningstakten i efterfrågan även för Nexus segment noterats. Framförallt har beslutsprocessen för nya uppdrag avsevärt förlängts, samt prispressen inom standardområden, som t.ex. systemintegration ökat. Nexus har under perioden befäst sin marknadsposition som den ledande leverantören av säkrade IT-lösningar i Sverige. Under perioden har inga betydande förvärv genomförts, den avsevärda omsättnings- och resultatökningen är således huvudsakligen organisk. Orderingången under perioden har varit god och ett betydande antal avtal har tecknats. Denna trend har fortsatt under tredje kvartalet 2001 då orderingången var 107.1 mkr (55.9) Bolagets utlandsverksamhet har utvecklats bättre än planerat avseende omsättning och resultat. Samtliga utländska marknader ger ett positivt bidrag till såväl resultat som kassaflöde. Ett intentionsavtal avseende förvärv av IT-säkerhetsföretaget 2B+D SARL, med 7 anställda i Frankrike, har ingåtts under perioden. Efter rapportperiodens utgång har ett intentionsavtal avseende förvärv av IT-säkerhetsföretaget Dagaz AB, med 16 anställda i Sverige, tecknats. Marknaden Tillväxten i marknaden för IT-säkerhet är strukturellt snarare än konjunkturellt betingad och den är bara i början av sin utveckling, även om den kortsiktigt är påverkad av prispress och längre beslutsprocesser som branschen i sin helhet. Trenden mot allt högre krav på säkerhet hos samtliga IT- och Telekom- applikationer samt produkter har varit tydlig och kommer att förstärkas, detta enligt bolagets och externa parters bedömningar. Den återhållsamhet som idag råder påverkar Nexus genom att mängden förstudier och analyser ökar i omfattning men mängden stora projekt som inbegriper hela Nexus affärsmodell har minskat, temporärt. Kundernas val av partner för utveckling och drift av nya systemlösningar och produkter baseras dock alltmer på kompetens och storlek inom Säkerhetsområdet, vilket är positivt för Nexus och gör att bolaget är väl positionerat att ha en betydande tillväxt när marknaden tar fart igen. Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 42 % jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 360.6 mkr (253.6) Resultatet efter finansnetto ökade med 75 % jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 15.1 mkr (8.6). Under motsvarande period föregående år återfördes SPP-medel med 7.5 mkr, vilket positivt påverkade resultatet. Orderstock och Orderingång Orderingången under perioden uppgick till 390.7 mkr (419.3). Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 425.5 mkr (362.1). Personal Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 381 (245). Personalomsättningen under perioden har varit 10 %. Tredje kvartalet 2001 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 113.1 mkr (81.3) Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för tredje kvartalet uppgick till 5.9 mkr (4.5) Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 107,1 (55.9) Utsikter för resten av året Nexus bedömer att den generella IT-marknaden kommer att fortsätta utvecklas svagt under resten av 2001 och under inledningen av 2002. Nexus förutser trots det en positiv utveckling i sitt segment säkrade IT- lösningar. Ett flertal betydande affärer har tecknats under den senare delen av perioden. Därtill för bolaget ett antal intressanta diskussioner, vilka till del kan komma till avslut före årets utgång. Nexus position och affärsmodell är skälet till bedömningen att bolaget skall utvecklas bättre än marknaden i stort, då den säkerställer kundens kvalitet och lönsamhetskrav på sina IT-investeringar. Bolaget bedömer att trenden från produktleveranser, mot säkrade lösningsleveranser kommer att fortsätta förstärkas och bidra till en branschkonsolidering. Det är Nexus intention att aktivt medverka i denna process såväl i Norden som i Europa. Tidigare lämnade prognoser har indikerat en tillväxt i omsättning i spannet 30-50 %. Denna prognos kvarstår. Resultatutvecklingen under de första tre kvartalen har varit positiv och bolaget prognostiserar en resultatmarginal på 5-6 % efter finansnetto för helåret. Bolaget bedömer att det operativa kassaflödet kommer att vara fortsatt positivt under året. Redovisningsprinciper Inga förändringar har skett avseende redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jfr bokslut 2000. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommunikée för 2001 offentliggörs den 15 februari 2002. För styrelsen: Linköping den 25 oktober 2001 Mikael Jacobsson Verkställande Direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 25 oktober 2001 Jüri Pundi Tom Skarin Auktoriserad revisor Godkänd revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00320/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00320/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar