Bokslutskommuniké   1/1 –31/12 2017

Fakturering för perioden uppgick till 26,8 MSEK (21,6 MSEK), en förbättring med 5,2 MSEK i jämförelse med föregående år.

Resultat före avskrivning för perioden uppgick till 1,3 MSEK (- 2,7 MSEK), en förbättring med 4,0 MSEK.  

Resultat efter finansiella kostnader, avskrivningar, skatt samt nedskrivningar för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) en minskning med 1,2 MSEK.

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,02 SEK (-0,01 SEK) /
238 miljoner aktier (206 miljoner aktier).

Händelser under perioden

  • • NFO Drives och EDT AB tecknade avtal där EDT blir återförsäljare av NFO Drives produktportfölj. EDT levererar idag högpresterande elmotorer, generatorer samt effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter till kundsegment inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn i hela världen.
  • • NFO Drives inledde samarbete med Exhausto AB. Exhausto levererar idag aggregat, boxfläktar, takfläktar samt brandgasfläktar till bostäder, kontor, sjukhus samt skolor. Samtliga 3-fas standardfläktar kommer att utrustas med NFO Drives störningsfria frekvensomriktare.
  • • NFO Drives inledde samarbete med Melotte Pumptechnology BV. Melotte Pumptechnology utvecklar, tillverkar och säljer borrhålspumpar och kommer att erbjuda NFO Drives störningsfria frekvensomriktare tillsammans med sin egen unika, avancerade pumpteknik.
  • NFO Drives tecknade avtal med Francks Kylindustri Sweden AB, en av de största aktörerna på den svensk marknaden för industriell kyla. Avtalet innebär att Franks Kylindustri i fortsättningen erbjuder kund NFO Drives störningsfria frekvensomriktare vid installation, service, underhåll och nyproduktion av sina produkter.
  • • Vid årsstämman den 21 april omvaldes Åsa Agervald, Stockholm, Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö och Tomas Ängkulle, Göteborg. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande. Lars Elmberg, Karlshamn avtackades och lämnade styrelsen.
  • NFO Drives tecknade avtal med Shenyang Ankong Technology Co. Ltd gällande marknadsföring samt försäljning av NFO Drives produktportfölj i Kina.
  • NFO Drives valde att stärka sin ekonomifunktion genom att anställa Catrin Lindqvist som ekonomiansvarig.

Händelse efter perioden

  • NFO Drives har fått patent godkänt i Europa, europeiska patentverket(EPO), har beviljat patent för bolagets produkt, Frekvensomriktaren NFO Sinus med patent nr 2 115 870

NFO Drives totala omsättning under 2017 uppgick till 29,0 MSEK i jämförelse med 24,2 MSEK under 2016, en förbättring med ca 20%. Vilket förklaras med ökad kundtillströmning samt en ökad fakturering på befintlig kundstock.

Bolaget har under 2017 genererat ett positivt EBITDA på 1,3 M och sänkt under samma period sina kostnader från 13,6 MSEK till 9,1 MSEK, en kostnadsreduktion på ca 30%.

NFO Drives väljer att i kvartal fyra göra nedskrivning med 4,2 MSEK, vilket härrör från aktiverade kostnader i ett äldre utvecklingsprojekt som Bolaget idag bedömer inte längre har någon relevans för verksamheten.

Under fjärde kvartalet har fältprov av bolagets nya generation frekvensomvandlare påbörjats hos kunder. Den nya produkten är väl mottagen av kunderna och de initiala testerna visar goda resultat. Ytterligare prover kommer att utföras under kvartal ett 2018. Lansering av den nya frekvensomvandlaren beräknas till kvartal två 2018.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Nästa rapport, årsredovisning publiceras den 20 mars 2018. Årsstämma kommer att hållas den 20 april i Karlshamn. Ingen utdelning kommer att föreslås.

Rapport kvartal ett publiceras den 17 maj 2018.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018. 

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765–270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera