Delårsrapport Q3 2015

Faktureringen under perioden uppgick till 17,4 MSEK (19,9 MSEK) en minskning med 2,5 MSEK (12,6 %)

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,0 MSEK (-2,5 MSEK) en förbättring med 1,5 MSEK.
Jämförelse­siffrorna för föregående år har förändrats med
hänvisning till ändrade redovisningsprinciper (K3) enligt nedan.

Resultatet per aktie för perioden uppgår till
0,00 SEK (-0,01 SEK) /196 milj aktier (196 milj aktier).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var
+300 TSEK (-500 TSEK)

Händelser under perioden

n  NFO Drives har tecknat avtal med det australiska företaget Autech Control Group Pty Ltd för försäljning av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus. Autech Control Group är ett väletablerat och stabilt företag som specialiserar sig på automatisering inom industrin och kommersiella fastigheter. Man är även återförsäljare av tekniska produkter och komponenter och har en utbyggd serviceorganisation. Huvudkontoret är baserat i Melbourne.

Strömstads kommun har, efter utvärdering, valt att företrädesvis använda frekvensomriktare med NFOs störningsfria sinusteknik i kommande stora projekt med om- och tillbyggnader av kommunens VA-anläggningar.


Händelser efter perioden

Green & Cool har efter en tids utvärdering beslutat att välja den svenska frekvensomriktaren NFO Sinus till sina aggregat för bensinstationer. Beslutet innebär att NFO under de närmaste åren kommer att få leverera omriktare till ett stort antal bensinstationer i England. Den första ordern som nu erhållits uppgår till ca 250 000 kronor.

Nässjö kommun har valt att använda frekvensomriktare med NFOs störningsfria sinusteknik i kommande om- och tillbyggnationer i en av kommunens VA-anlägg­ningar. Med NFO-tekniken kommer man att kunna göra en mer kostnadseffektiv lösning än om man valt konventionell teknik.

NFO Drives förbättrade resultatet med 1,5 MSEK före skatt jämfört med samma period förra året. Förbätt­ringen är ett resultat av de förändringar som genomförts under föregående år för att nå en mer effektiv produk­­tion och en mer rationell organisation. Omsättningen under perioden var lägre än under motsvarande period 2014 vilket beror på att leveranserna till DeLaval var lägre under det första halvåret.

De första frekvensomriktarna med UL-märkning till DeLaval har nu levererats. Det innebär att NFO-tekniken nu introduceras på USA-marknaden. En utökning av den geografiska marknadstäckningen till andra marknader sker gradvis. Leveranser av de större frekvensomriktarna (7.5 KW) har kommit igång och förväntas ge ytterligare volym.

Även för bolagets försäljning av egna produkter sker en utökning av såväl marknad som produktprogram. I Sverige fortsätter kommunala VA-anläggningar att vara en intressant applikation och flera kommuner, t ex Strömstad och Nässjö, har efter utvärdering, nu valt den störningsfria NFO-tekniken. Den ökade marknadsbearbetningen av framförallt den tyska marknaden fortsätter och flera intressanta dialoger pågår med såväl tyska sjukhus som tyska VA-verk. Även på den engelska marknaden finns intressanta applikationer som nu bearbetas aktivt. Ett exempel är användning inom bensinstationer där höga tekniska krav gäller. 

Utvecklingen av nästa generations frekvensomriktare NFO Sinus fortsätter. De nya omriktarna bygger på en teknologi som möjliggör högre effekter och en mer kostnadseffektiv tillverkning. Arbetet har nu nått en milstolpe och den första omriktaren i den nya generationen (22kW) är klar för produktion. Den nya omriktaren har en modern moduluppbyggnad som innebär att flera moduler kan kopplas samman för att nå högre effekter (90kW). Moduluppbyggnaden innebär stora besparingar i utvecklingsarbetet då modulerna kan tillverkas i större serier.

Utvidgningen av produktprogrammet mot högre effekter kommer att ge ökad marknadstäckning. Även det befintliga produktprogrammet kommer på sikt att ersättas med nya produkter som bygger på den nya moderna tekniken. Den pågående fokuseringen av marknadsarbetet mot utvalda marknader/segment kommer att intensifieras.

Styrelsen ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Läs den fullständiga rapporten i separat PDF.

Nästa rapport (Bokslutskommuniké 2015) publiceras den 17 februari 2016.

Mer information lämnas av

Johan Johansson, VD NFO Drives AB, tel 0454-200330

e-post johan.johansson@nfodrives.se

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar